Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận: Chi Ngân sách Nhà nước

Được đăng lên bởi Pen Pictures
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1530 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Ngân sách quốc gia là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội ,định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và chống độc quyền thông qua các chính sách chi NSNN.
          Cũng như các Nhà nước khác , Nhà nước Việt Nam cũng có quỹ tiền tệ riêng để duy trì và thực hiện các chức năng của mình thông qua việc chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư ,cho sự nghiệp kinh tế , cho y tế , cho giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học .....Tuy nhiên với tình hình kinh tế nước ta trong những năm gần đây, việc chi ngân sách không hợp lý và không đạt hiệu quả đã khiến NSNN luôn bị thâm hụt,điều này có tác động không nhỏ tới sự phát triển chung của đất nước .
MỤC LỤC
Lời nói đầu……………………………………………………………………….2
Nội dung
A. Lý luận chung về chi ngân sách Nhà nước……………………………………...4
I. Khái niệm, đặc điểm chung và nội dung chi ngân sách Nhà nước………………4
1. Khái niệm………………………………………………………………………..4
2. Đặc điêm…………………………………………………………………………4
3. Nội dung…………………………………………………………………………5
II.Những nguyên tắc tổ chức chi ngân sách Nhà nước……………………………..6
III.Vai trò của chi ngân sách Nhà nước…………………………………………….6
1. Điều tiết trong kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế……………………………....6
2. Giải quyết các vấn đề xã hội……………………………………………………..6
3. Về mặt thi trường………………………………………………………………...7
4. Tăng cường sức mạnh của bộ máy Nhà nước, bảo vệ đất nước giữ gìn an ninh...7
B. thực trạng chi ngân sách nhà nước ta trong những năm gầnn đây……………....8
I. Những khoản chi của Ngân sách Nhà nước……………………………………...8
1. Chi đầu phát triển……………………………………………………………..8
2. Chi thường xuyên………………………………………………………………..9
3. Một số khoản chi khác…………………………………………………………...9
II. Thực trạng chi của Nhà nước trong những năm gần đây………………………10
C. Giải pháp nâng cao hiệu quả chi Ngân sách Nhà nước…………………...……13
I. Phương hướng, giải pháp nâng cao hoạt động của chi ngân sách nhà nước…....13
1. Giải pháp trong việc chi cho bộ máy…………………………………………...13
2. Giải pháp trong việc chi cho đầu tư phát triển và trả nợ……………………….13
Kết luận…………………………………………………………………………17
Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………………………….17
1
tiểu luận: Chi Ngân sách Nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận: Chi Ngân sách Nhà nước - Người đăng: Pen Pictures
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tiểu luận: Chi Ngân sách Nhà nước 9 10 566