Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Đăng An
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THẢO LUẬN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ đề 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền là
chủ và làm chủ của nhân dân.
I, Mở đầu:
Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra
nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó suốt 24 năm điều hành nhà nước cho
đến lúc ra đi, Người đã để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc đối với toàn thể nhân dân và
trở thành chuẩn mực lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo nhà nước sau này.
Người đã khơi nguồn cho truyền thống dân chủ hiện đại ở Việt Nam. Tư tưởng về
một nhà nước của dân do dân vì dân đã hình từ trong tâm ý của Người từ khi bắt
đầu hoạt động cách mạng cho đến khi cách mạng thành công và cả giai đoạn xây
dựng nhà nước sau 1945. Tư tưởng của Người là cơ sở, nền móng để Đảng và Nhà
Nước ta hiện nay xây dựng tổ chức hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân do dân vì dân.
II, Nội dung:


Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ và
là chủ của nhân dân:
Kế thừa chủ nghĩa Mác Lê nin và các tư tưởng khởi thủy về dân chủ, Hồ
Chí Minh quan niệm về dân chủ nghĩa là “ dân là chủ” và “dân làm chủ”.
Có thể hiểu rằng “ dân là chủ” nghĩa là xác định vị thế của nhân dân, “
Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”, cán bộ
công chức nhà nước đều là “ công bộc” của nhân dân. “ Dân làm chủ” có
nghĩa là xác định quyền, và nghĩa vụ của nhân dân. Quyền lực của nhân
dân phải được đặt ở vị trí tối thượng, Nhà nước phải có trách nhiệm đảm
bảo quyền làm chủ của nhân dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm
chủ của mình trong hệ thống quyền lực xã hội. Trong tác phẩm Thường
thức chính trị 1953 Người chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân
dân, do nhân dân làm chủ.. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân
dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy.Thế là dân
chủ”.Hiểu một cách tổng quát quan điểm của Hồ Chí Minh về Xây dựng
nhà nước thể hiện quyền làm chủ và là chủ của nhân dân bao gồm những
nội dung sau:

1,Nhà nước của dân:
Quan điểm nhất quán của HồChí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực trong nhà
nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Quan điểm này của Hồ Chí Minh
được thể hiện trong các bản Hiến pháp do người lãnh đạo soạn thảo: Hiền pháp
năm 1946 và Hiến pháp năm 1959. Chẳng hạn, Hiến pháp năm 1946 nêu rõ:tất cả
quyền bính trong nước đều là của toàn thể nhân dan Việt Nam, không phân biệt nòi
giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo; những việc quan hệ đến vận mệnh
quốc gia sẽ đưa ra toàn dân phúc quyết. Nhân dân...
BÀI THẢO LUẬN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chủ đề 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền là
chủ và làm chủ của nhân dân.
I, Mở đầu:
Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra
nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó suốt 24 năm điều hành nhà nước cho
đến lúc ra đi, Người đã để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc đối với toàn thể nhân dân và
trở thành chuẩn mực lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo nhà nước sau này.
Người đã khơi nguồn cho truyền thống dân chủ hiện đại ở Việt Nam. Tư tưởng về
một nhà nước của dân do dân vì dân đã hình từ trong tâm ý của Người từ khi bắt
đầu hoạt động cách mạng cho đến khi cách mạng thành công và cả giai đoạn xây
dựng nhà nước sau 1945. Tư tưởng của Người là cơ sở, nền móng để Đảng và Nhà
Nước ta hiện nay xây dựng tổ chức hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của dân do dân vì dân.
II, Nội dung:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ và
là chủ của nhân dân:
Kế thừa chủ nghĩa Mác Lê nin và các tư tưởng khởi thủy về dân chủ, Hồ
Chí Minh quan niệm về dân chủ nghĩa là “ dân là chủ” và “dân làm chủ”.
Có thể hiểu rằng “ dân là chủ” nghĩa là xác định vị thế của nhân dân, “
Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”, cán bộ
công chức nhà nước đều là “ công bộc” của nhân dân. “ Dân làm chủ” có
nghĩa là xác định quyền, và nghĩa vụ của nhân dân. Quyền lực của nhân
dân phải được đặt ở vị trí tối thượng, Nhà nước phải có trách nhiệm đảm
bảo quyền làm chủ của nhân dân, để cho nhân dân thực thi quyền làm
chủ của mình trong hệ thống quyền lực xã hội. Trong tác phẩm Thường
thức chính trị 1953 Người chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân
dân, do nhân dân làm chủ.. Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân
dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy.Thế là dân
chủ”.Hiểu một cách tổng quát quan điểm của Hồ Chí Minh về Xây dựng
nhà nước thể hiện quyền làm chủ và là chủ của nhân dân bao gồm những
nội dung sau:
Tiểu luận đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Đăng An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 487