Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN

Được đăng lên bởi Song Phước
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2790 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
Phần A: Mở đầu

KHOA LÍ LUẬN – CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh

GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT
MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH
VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG
THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN

PHẦN A.

MỞ ĐẦU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Mạnh Tử nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện, tính tương cận tập tương viễn”, nghĩa là
con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện, tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường
và sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau. Do đó, môi trường và
sự giáo dục sẽ làm con người thay đổi, nghĩa là giáo dục đóng vai trò quyết định cho bản
tính của con người trong tương lai.
Hơn thế nữa, do đang là sinh viên trên ghế giảng đường; nên chúng em nhận thấy rõ
vai trò của việc giáo dục là rất quan trọng. Vì thế, nhóm chúng em quyết định tìm hiểu về
vấn đề giáo dục qua một nhận định của Hồ Chí Minh: ”Giáo dục trong nhà trường dù có
tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không
thu được hoàn toàn”.
2. MỤC ĐÍCH:
- Để tìm hiểu tư tưởng của Bác về giáo dục.
- Để tìm hiểu về những mặt ưu và khuyết điểm của nền giáo dục nước ta. Từ đó, đề ra
những kiến nghị, biện pháp cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và cho bản thân nói
riêng.
GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga

Nhóm 09

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
- Thực trạng giáo dục Việt Nam xưa và nay
- Các chủ thể trong giáo dục (Học sinh, giáo viên, cấp lãnh đạo, gia đình….)
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:
- Làm sáng tỏ được nội dung nhận định của Bác về sự nghiệp giáo dục của Việt Nam
- Tìm hiều sâu hơn về thực trạng giáo dục của nước ta
- Đánh giá được những thành tựu của giáo dục trong nhiều năm nay
- Nêu lên được những mặt ưu và khuyết điểm của nền giáo dục Việt Nam
- Đề ra được những biện pháp cho nền giáo dục nước ta và vận dụng cho bản thân.

PHẦN B.

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

1. Cơ sở lý luận
1.1

Khái niệm giáo dục
Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến

đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực.
Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên
ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội đương
đại.
1.2

Vai trò của giáo dục

Không chỉ trong giai đoạn hiện nay vị trí tầm quan trọng của giáo dục mới được khẳng định
mà tư tưởng này trải qua từng thời kỳ lịch sử đã được một dân tộc có truyền thống hiếu học
đã dày công...
1
Phần A: Mở đầu
KHOA LÍ LUẬN – CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh
GIÁO D C TRONG NHÀ TR NG DÙ CÓ T T ƯỜ
M Y NH NG THI U GIÁO D C TRONG GIA ĐÌNH Ư
VÀ NGOÀI XÃ H I THÌ K T QU CŨNG KHÔNG
THU Đ C HOÀN TOÀNƯỢ
PHẦN A. MỞ ĐẦU
1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Mạnh Tử nói: “Nhân chi tính bổn thiện, tính tương cận tập tương viễn”, nghĩa
con người sinh ra ban đầu vốn dĩ lương thiện, tính tình khá đồng nhất, nhưng do môi trường
sự tiếp cận học hỏi khác nhau mà tính tình đâm ra khác biệt nhau. Do đó, môi trường và
sự giáo dục sẽ làm con người thay đổi, nghĩa giáo dục đóng vai trò quyết định cho bản
tính của con người trong tương lai.
Hơn thế nữa, do đang là sinh viên trên ghế giảng đường; nên chúng em nhận thấy rõ
vai trò của việc giáo dục rất quan trọng. thế, nhóm chúng em quyết định tìm hiểu về
vấn đề giáo dục qua một nhận định của Hồ Chí Minh: ”Giáo dục trong nhà trường
tốt mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình ngoài hội thì kết quả cũng không
thu được hoàn toàn”.
2. MỤC ĐÍCH:
- Để tìm hiểu tư tưởng của Bác về giáo dục.
- Để tìm hiểu về những mặt ưu khuyết điểm của nền giáo dục nước ta. Từ đó, đề ra
những kiến nghị, biện pháp cho nền giáo dục Việt Nam nói chung cho bản thân nói
riêng.
GVHD: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga Nhóm 09
TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN - Người đăng: Song Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TIỂU LUẬN: Làm sáng tỏ 1 nhận định của Hồ Chí Minh GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG DÙ CÓ TỐT MẤY NHƯNG THIẾU GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH VÀ NGOÀI XÃ HỘI THÌ KẾT QUẢ CŨNG KHÔNG THU ĐƯỢC HOÀN TOÀN 9 10 985