Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận: lối sông của sinh viên hiện nay

Được đăng lên bởi binbmt92
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn
Lèi sèng cña sinh viªn viÖt nam hiÖn
nay, thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ

T

rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y x· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi mét tèc ®é

chãng mÆt. Nã bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng luång t tëng tõ kh¾p n¬i x©m nhËp vµo. V×
thÕ mµ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhng bªn c¹nh ®ã nã còng lµm thay ®æi vÒ t tëng vÒ lèi sèng cña nhiÒu ngêi.
§Æc biÖt ë ®©y t«i muèn bµn vÒ mét vÊn ®Ò rÊt ®îc quan t©m lµ lèi sèng cña
sinh viªn ngµy nay. Nãi ®Õn sinh viªn tøc lµ nãi ®Õn thÕ hÖ ®ang n¾m trong tay
tri thøc cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tiÕn bé x· héi nãi chung vµ sù ph¸t triÓn ®Êt
níc nãi riªng. VÒ mÆt sè lîng, sinh viªn lµ mét lùc lîng kh«ng nhá. Hä lµ líp
ngêi ®ang ®îc ®µo t¹o toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ nhÊt, bao gåm c¸c chuyªn ngµnh häc
trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi, khoa häc…
Bµn vÒ bÊt k× ®Ò tµi nµo ta còng ph¶i bµn vÒ c¶ hai mÆt lµ tÝch cùc vµ tiªu
cùc cña nã. VËy ta cã thÓ chia lèi sèng cña sinh viªn theo hai híng: tÝch cùc vµ
tiªu cùc. Tríc tiªn ta h¨y bµn vÒ nh÷ng nÐt tiªu cùc trong ®¬× sèng cña sinh viªn:
T tëng lµ vÊn ®Ò ®Çu tiªn vµ còng lµ vÊn ®Ò lín nhÊt cÇn bµn ®Õn. T tëng
cña mét bé phËn sinh viªn cßn lÖch l¹c. Díi sù t¸c ®éng å ¹t cña nÒn kinh tÕ thÞ
trêng, dêng nh giíi trÎ ngµy nay lu«n nh×n sù vËt díi con m¾t cña ngêi t b¶n. Hä
cßn nghi ngê vµo chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. §ã lµ c¸i nh×n thiÓn cËn, lÖch l¹c.
NhiÒu sinh viªn ®· ®¸nh mÊt niÒm tin vµo chñ nghÜa x· héi. Thö hái nh÷ng ngêi
n¾m trong tay vËn mÖnh cña ®Êt níc ma cã nh÷ng t tëng nh vËy th× t¬ng lai ®Êt
níc sÏ ®i vÒ ®©u?
NÐt tiªu cùc trong lèi sèng cña sinh viªn cßn thÓ hiÖn trong viÖc nh×n nhËn
mét c¸ch sai lÇm vÒ gi¸ trÞ cuéc sèng. §ã lµ hiÖn tîng sïng b¸i gi¸ trÞ vËt chÊt.
NhiÒu thanh niªn lÊy ®ång tiÒn lµm thíc ®o gi¸ trÞ trong cuéc sèng. §ã lµ thang
gi¸ trÞ cña x· héi t b¶n chñ nghÜa. Trong x· héi Êy, kÎ cã tiÒn lµ kÎ m¹nh. ChÝnh
v× thÕ, kh«ng Ýt sinh viªn con nhµ giµu ®· sö dông ®ång tiÒn g©y ra nhiÒu chuyÖn
sai tr¸i: mua ®iÓm, chÌn Ðp b¹n bÌ…Lèi sèng hëng thô dÉn ®Õn nhiÒu vÊn ®Õ
tiªu cùc kh¸c trong sinh viªn. TÖ n¹n x· héi, th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n ®èi víi lao
®éng x¶y ra nhiÒu trong sinh viªn.

1

Chñ nghÜa c¸ nh©n cã xu híng t¨ng trong giíi trÎ ngµy nay. NhiÒu ngêi chØ
quan t©m tíi nh÷ng lîi Ých c¸ nh©n truíc m¾t mµ quªn mÊt lîi Ých tËp thÓ, thËm
chÝ chµ ®¹p lªn lîi Ých cña ngíi kh¸c. V× ®ång tiÒn, v× lîi Ých c¸ nh©n, mét sè
thanh niªn cßn bÊt chÊp tÊt c¶: luËt ph¸p, gia ®×nh, b¹n bÌ…Mét sè kh¸c sèng
kh«ng ®éng ch¹m ®Õn ai, nhng còng kh«ng quan t©m ®Õn ai. ChØ cÇn biÕt ®Õn
m×nh, cßn n...
TiÓu luËn
Lèi sèng cña sinh viªn viÖt nam hiÖn
nay, thùc tr¹ng vµ kiÕn nghÞ
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y x· héi ®ang thay ®æi tõng ngµy víi mét tèc ®é
chãng mÆt. Nã bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng luång t tëng tõ kh¾p n¬i x©m nhËp vµo. V×
thÕ mµ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhng bªn c¹nh ®ã nã còng lµm thay ®æi vÒ t t-
ëng vÒ lèi sèng cña nhiÒu ngêi.
§Æc biÖt ë ®©y t«i muèn bµn vÒ mét vÊn ®Ò rÊt ®îc quan t©m lµ lèi sèng cña
sinh viªn ngµy nay. Nãi ®Õn sinh viªn tøc nãi ®Õn t ®ang n¾m trong tay
tri thøc cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt tiÕn héi nãi chung ph¸t triÓn ®Êt
níc nãi riªng. mÆt lîng, sinh viªn mét lùc lîng kh«ng nhá. líp
ngêi ®ang ®îc ®µo t¹o toµn diÖn ®Çy ®ñ nhÊt, bao gåm c¸c chuyªn ngµnh häc
trªn kh¾p c¸c lÜnh vùc tù nhiªn, x· héi, khoa häc
Bµn bÊt k× ®Ò tµi nµo ta còng ph¶i bµn hai mÆt tÝch cùc tiªu
cùc cña nã. VËy ta thÓ chia lèi sèng cña sinh viªn theo hai híng: tÝch cùc
tiªu cùc. Tríc tiªn ta h¨y bµn vÒ nh÷ng nÐt tiªu cùc trong ®¬× sèng cña sinh viªn:
T tëng vÊn ®Ò ®Çu tiªn còng vÊn ®Ò lín nhÊt cÇn bµn ®Õn. T tëng
cña mét phËn sinh viªn cßn lÖch l¹c. Díi t¸c ®éng å ¹t cña nÒn kinh thÞ
trêng, dêng nh giíi trÎ ngµy nay lu«n nh×n vËt díi con m¾t cña ngêi t b¶n.
cßn nghi ngê vµo c ®é héi chñ nghÜa. §ã c¸i nh×n thiÓn cËn, lÖch l¹c.
NhiÒu sinh viªn ®· ®¸nh mÊt niÒm tino chñ nghÜa héi. Thö hái nh÷ng ngêi
n¾m trong tay vËn mÖnh cña ®Êt níc ma nh÷ng t tëng nh vËy th× t¬ng lai ®Êt
níc sÏ ®i vÒ ®©u?
NÐt tiªu cùc trong lèi sèng cña sinh viªn cßn thÓ hiÖn trong viÖc nh×n nhËn
mét c¸ch sai lÇm gi¸ trÞ cuéc sèng. §ã lµ hiÖn tîng sïng b¸i gi¸ trÞ vËt chÊt.
NhiÒu thanh niªn lÊy ®ång tiÒn lµm thíc ®o gi¸ trÞ trong cuéc sèng. §ã thang
gi¸ trÞ cña x· héi t b¶n chñ nghÜa. Trong héi Êy, kÎ tiÒn kÎ m¹nh. ChÝnh
v× thÕ, kh«ng Ýt sinh viªn con nhµ giµu ®· sö dông ®ång tiÒn g©y ra nhiÒu chuyÖn
sai tr¸i: mua ®iÓm, chÌn Ðp b¹n Lèi sèng hëng thô dÉn ®Õn nhiÒu vÊn ®Õ
tiªu cùc kh¸c trong sinh viªn.n¹n héi, th¸i ®é kh«ng ®óng ®¾n ®èi víi lao
®éng x¶y ra nhiÒu trong sinh viªn.
1
tiểu luận: lối sông của sinh viên hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận: lối sông của sinh viên hiện nay - Người đăng: binbmt92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tiểu luận: lối sông của sinh viên hiện nay 9 10 509