Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn Cơ sở văn hóa - Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Được đăng lên bởi Duykhanh Nguyen
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 15134 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HCM
------------

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH
DOANH
BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC KỲ
Khoa: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Môn: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giáo viên:
SV: NGUYỄN DUY KHÁNH
MSSV: 1054020422
A.MỞ ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU
Thời bao cấp, chúng ta thường nghe thấy các cụm từ “Văn hóa vùng”, “Văn hóa
làng xã”, “Văn hóa gia đình”, “Văn hóa dân tộc” và các nghiên cứu liên quan đến các
chủ đề này. Ngày nay, cụm từ “Văn hóa doanh nghiệp” lại xuất hiện và đang được xã
hội quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội
nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi hàng hóa và các dịch vụ của Việt Nam
phải cạnh tranh thắng lợi không chỉ trên đất nước mình và cả ở các quốc gia khác.
Thành tựu về công nghệ thông tin cũng đang xói mòn không ít các giá trị của xã hội
truyền thống trong đó có việc khẳng định vai trò của lớp người trẻ tuổi, của tiếng nói
cá nhân và nhóm nhỏ, sự phân tầng xã hội và khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng...
Những thay đổi từ môi trường bên ngoài như vậy, sự cạnh tranh khắt khe trên quy mô

toàn cầu đặt doanh nghiệp Việt Nam trước những bắt buộc phải lựa chọn, phải thay đổi
để làm ăn có hiệu quả khi môi trường kinh tế - xã hội đã khác trước. Phải chăng, đó là
lý do vì sao lại là doanh nghiệp chứ không phải loại tổ chức xã hội hay tổ chức hành
chính nào khác đi tiên phong trong việc tìm kiếm hướng tiếp cận mới để phát triển tổ
chức. Phần lớn những doanh gia thành công ở các thị trường mới nổi cho rằng việc
kiếm tiền cho doanh nghiệp là một hoạt động hoàn toàn về kinh tế, không liên quan gì
đến đạo đức xã hội hay tôn giáo hay triết lý. Họ thường bào chữa cho các hành xử sai
trái trong công việc quản trị hằng ngày bằng một lời phán, “ai cũng làm như thế cả”.
Nhưng thật tế không phải như thế. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề “Văn hóa doanh
nghiệp và đạo đức kinh doanh ’’ em xin được trình bày khái quát như sau:
B.NỘI DUNG
Phần I: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
I. KHÁI QUÁT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.Doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn
định, được đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện
các hoạt động kinh doanh.
2.Khái niệm văn hoá doanh nghiệp?
Trước hết, cần

phải thống nhất một khái niệm

chung về VHDN.

VHDN được hiểu là toàn bộ các

quy tắc ứng xử, cách

nghĩ, chuẩn mực, đường lối kinh

doanh, ... có tác dụng

đặt dấu ấn tới hành vi, thái độ,

niềm tin, và quan hệ

các thành viên, c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HCM
------------
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH
DOANH
BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC KỲ
Khoa: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
Môn: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giáo viên:
SV: NGUYỄN DUY KHÁNH
MSSV: 1054020422
A.MỞ ĐẦU
LỜI NÓI ĐẦU
Thời bao cấp, chúng ta thường nghe thấy các cụm từ “Văn hóa vùng”, “Văn hóa
làng xã”, “Văn hóa gia đình”, “Văn hóa dân tộc” và các nghiên cứu liên quan đến các
chủ đề này. Ngày nay, cụm từ “Văn hóa doanh nghiệp” lại xuất hiện và đang được xã
hội quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp. Chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội
nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi hàng hóa và các dịch vụ của Việt Nam
phải cạnh tranh thắng lợi không chỉ trên đất nước mình và cả ở các quốc gia khác.
Thành tựu về công nghệ thông tin cũng đang xói mòn không ít các giá trị của xã hội
truyền thống trong đó có việc khẳng định vai trò của lớp người trẻ tuổi, của tiếng nói
cá nhân và nhóm nhỏ, sự phân tầng xã hội và khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng...
Những thay đổi từ môi trường bên ngoài như vậy, sự cạnh tranh khắt khe trên quy mô
Tiểu luận môn Cơ sở văn hóa - Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn Cơ sở văn hóa - Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh - Người đăng: Duykhanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tiểu luận môn Cơ sở văn hóa - Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 9 10 84