Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Nghiên cứu về đề án 600 Phó Chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trên cả nước

Được đăng lên bởi peterboy1810
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3278 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TIỂU LUẬN:
NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ ÁN 600 PHÓ CHỦ TỊCH XÃ TẠI 62
HUYỆN NGHÈO TRÊN CẢ NƯỚC
A. Phần mở đầu
I. Giới thiệu chung
Một trong những mục tiêu cơ bản và hàng đầu của Nhà nước ta là làm cho
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Để làm được điều
đó nhà nước cần phải huy động rất nhiều nguồn lực, một trong những nguồn
lực ấy chính là những nhân tài. "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" câu nói
này của Thân Nhân Trung không chỉ đúng với thời đại của ông mà ngay cả
đối với thời hiện tại và tương lai nó luôn có ý nghĩa sâu sắc. Đảng và Nhà
nước là luôn coi trọng các chính sách đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, trọng
dụng người hiền tài. Hiện thực hóa tư tưởng luôn coi nhân tài là nền móng
cho sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số:
170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về việc " PHÊ DUYỆT TUYỂN
CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG
CƯỜNG VỀ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC
62 HUYỆN NGHÈO"
Đất nước ta ngày nay đã có nhiều đổi mới, nhiều khu công nghiệp, những
tòa nhà cao chọc trời đã mọc lên, cuộc sống của nhân dân ở một số nơi đã
được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng hiện thực đói nghèo vẫn phảng phất đâu
đây, Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng bằng việc đưa ra những chính sách
trực tiếp để nhằm xóa đói giảm nghèo, bên cạnh đó còn thực hiện nhiều đề
án, một trong những đề án đó chính là việc tuyển dụng những tri thức trẻ
năng động nhiệt tình, được trang bị kiến thức chuyên môn cao làm phó chủ
tịch xã của 62 xã nghèo trên cả nước. Đây là một đề án có tính thiết thực
cao, mang lại hy vọng về một lớp lãnh đạo trẻ nhiều tài năng sẽ có thể làm
nên được nhiều kì tích, nó có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngủ tri thức trẻ,
cũng có ý nghĩa lớn lao đối với đất nước đang còn nhiều nơi khó khăn đang
cần giúp đỡ. Là một trong những đề án được đánh giá cao cũng như là được
sự quam tâm của nhân dân bởi tính thời sự bức thiết của nó, đề án này có ý
nghĩa và tầm quan trọng lớn lao, việc nghiên cứu đề án này là thực sự cần
thiết, nó giúp cho chúng ta có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn, từ đó có thể
đưa ra những phương thức thực hiện và những biện pháp để đối phó với rủi
ro trong quá trình thực hiện đề án. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn
đề, chúng em xin phép được tìm hiểu kĩ hơn về ĐỀ ÁN TUYỂN CHỌN 600
TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ
LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THUỘC 62 HUYỆN
NGHÈO"

II. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu về nội dung đề án để thấy được tính cấp thiết của vấn đề. Từ việc
n...
TIỂU LUẬN:
NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ ÁN 600 PHÓ CHỦ TỊCH XÃ TẠI 62
HUYỆN NGHÈO TRÊN CẢ NƯỚC
A. Phần mở đầu
I. Giới thiệu chung
Một trong những mục tiêu bản hàng đầu của Nhà nước ta làm cho
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Để làm được điều
đó nhà nước cần phải huy động rất nhiều nguồn lực, một trong những nguồn
lực ấy chính là những nhân tài. "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" câu nói
này của Thân Nhân Trung không chỉ đúng với thời đại của ông ngay c
đối với thời hiện tại tương lai luôn ý nghĩa sâu sắc. Đảng Nhà
nước luôn coi trọng c chính sách đào tạo bồi dưỡng nhân tài, trọng
dụng người hiền tài. Hiện thực hóa tưởng luôn coi nhân tài nền móng
cho sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số:
170/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 m 2011 về việc " PHÊ DUYỆT TUYỂN
CHỌN 600 TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG
CƯỜNG VỀ M PHÓ CHỦ TCH ỦY BAN NHÂN DÂN THUỘC
62 HUYỆN NGHÈO"
Đất nước ta ngày nay đã nhiều đổi mới, nhiều khu công nghiệp, những
tòa nhà cao chọc trời đã mọc lên, cuộc sống của nhân dân một số nơi đã
được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng hiện thực đói nghèo vẫn phảng phất đâu
đây, Đảng Nhà nước ta đã cố gắng bằng việc đưa ra những chính sách
trực tiếp để nhằm xóa đói giảm nghèo, bên cạnh đó còn thực hiện nhiều đề
án, một trong những đề án đó chính việc tuyển dụng những tri thức trẻ
năng động nhiệt tình, được trang bị kiến thức chuyên môn cao làm phó chủ
tịch của 62 nghèo trên cả nước. Đây một đ án tính thiết thực
cao, mang lại hy vọng về một lớp lãnh đạo trẻ nhiều tài năng s thể làm
nên được nhiều tích, ý nghĩa rất lớn đối với đội ng tri thức trẻ,
cũng ý nghĩa lớn lao đối với đất nước đang còn nhiều nơi khó khăn đang
cần giúp đỡ. Là một trong những đề án được đánh giá cao cũng như được
sự quam tâm của nhân dân bởi nh thời sự bức thiết của nó, đề án này ý
nghĩa tầm quan trọng lớn lao, việc nghiên cứu đ án này thực s cần
thiết, nó giúp cho chúng ta có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn, từ đó có thể
đưa ra những phương thức thực hiện những biện pháp để đối pvới rủi
ro trong quá trình thực hiện đề án. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn
đề, chúng em xin phép được tìm hiểu kĩ hơn về ĐỀ ÁN TUYỂN CHỌN 600
TRÍ THỨC TRẺ ƯU TÚ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TĂNG CƯỜNG VỀ
LÀM PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THUỘC 62 HUYỆN
NGHÈO"
Tiểu luận: Nghiên cứu về đề án 600 Phó Chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trên cả nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Nghiên cứu về đề án 600 Phó Chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trên cả nước - Người đăng: peterboy1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiểu luận: Nghiên cứu về đề án 600 Phó Chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trên cả nước 9 10 948