Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Linh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

PHÁP LUẬT CHỦ NÔ
1. Bản chất

Pháp luật chủ nô là kiểu pháp luật đầu tiên trong lịch sử, ra đời cùng với sự
ra đời của nhà nước chủ nô. Nó được ra đời từ những nguyên nhân kinh tế- xã hội
nảy sinh trong long xã hội công xã thị tộc trên cơ sở sự chuyển hóa của các tập quá
và sau đó là sự hình thành các quy phạm pháp luật của nhà nước chủ nô.
Pháp luật chủ nô được xác lập bằng ba phương thức chủ yếu:
- Thứ nhất, nhà nước chủ nô chọn lựa những tập quán đã tồn tại từ trước
có lợi cho mình rồi quyết định dưới dạng văn bản hoặc bằng miệng của cá nhân có
quyền lực công nhận chúng là pháp luật và đảm bảo thực hiện chúng bằng biện
pháp cưỡng chế.
- Thứ hai, nhà nước thừa nhận quyết định có trước về giải quyết từng vụ
việc cụ thể của cơ quan xét xử hoặc cơ quan hành chính nhà nước làm khuôn mẫu
để cơ quan xét xử hoặc cơ quan hành chính khác theo đó mà giải quyết những vụ
việc cụ thể tương tự xảy ra.
- Thứ ba, nhà nước ban hành những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh
các quan hệ xã hội mới nảy sinh được chứa đựng trong các văn bản quy phạm pháp
luật khác nhau.
Với cơ sở kinh tế và xã hội, pháp luật chủ nô về mặt bản chất thể hiện tính
giai cấp sâu sắc. Pháp luật chủ nô là ý chí của giai cấp chủ nô được đề lên thành
luật. Nó là công cụ để thiết lập, bảo vệ trật tự xã hội có lợi, phù hợp với lợi ích của
giai cấp chủ nô, củng cố và bảo vệ cơ sở kinh tế của xã hội chiếm hữu nô lệ và địa
vị thống trị của giai cấp chủ nô.
Ở góc độ khác thì pháp luật chủ nô còn mang tính xã hội. Pháp luật chủ nô
là công cụ để duy trì trật tự xã hội quản lí các mặt khác nhau của đời sống xã hội
như kinh tế, văn hóa, giáo dục… và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội chiếm hữu
nô lệ tồn tại và phát triển. Tuy nhiên nó có mức độ và phạm vi hẹp nhất định.
2. Đặc điểm của pháp luật chủ nô.
- Pháp luật chủ nô xác lập, củng cố và bảo vệ quyền tư hữu tuyệt đối của
giai cấp chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sảm phẩm lao động xã hội và nô lệ.

Pháp luật chủ nô luôn ghi nhận và củng cố quyền tư hữu của chủ nô đối với
sản xuất và nô lệ. Quyền này bao giờ cũng gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng
và quyền định đoạt đối với tài sản cũng như đối vớ nô lệ.
- Pháp luật chủ nô hợp pháp hóa tình trạng vô quyền của nô lệ và sự bóc
lột, đàn áp dã man, tàn bạo của chủ nô đối với nô lệ; thừa nhận và duy trì tình trạng
bất bình đẳng giữa chủ nô với nô lệ.
Trong xã hội chủ nô chỉ có chủ nô mới được coi là công dân và pháp
luật chủ nô chia giai cấp chủ nô ra làm nhiều loại, nhiều thứ bậc khác nhau, địa vị
xã hội c...
I. PHÁP LUẬT CHỦ NÔ
1. Bản chất
Pháp luật chủ kiểu pháp luật đầu tiên trong lịch sử, ra đời cùng với sự
ra đời của nhà nước chủ nô. được ra đời từ những nguyên nhân kinh tế- hội
nảy sinh trong long xã hội công xã thị tộc trên cơ sở sự chuyển hóa của các tập quá
và sau đó là sự hình thành các quy phạm pháp luật của nhà nước chủ nô.
Pháp luật chủ nô được xác lập bằng ba phương thức chủ yếu:
- Thứ nhất, nhà nước chủ chọn lựa những tập quán đã tồn tại từ trước
lợi cho mình rồi quyết định dưới dạng văn bản hoặc bằng miệng của nhân
quyền lực công nhận chúng pháp luật và đảm bảo thực hiện chúng bằng biện
pháp cưỡng chế.
- Thứ hai, nhà nước thừa nhận quyết định có trước v giải quyết từng v
việc cụ thể của quan xét xử hoặc quan hành chính nhà nước làm khuôn mẫu
để cơ quan xét xử hoặc quan hành chính khác theo đó giải quyết những vụ
việc cụ thể tương tự xảy ra.
- Thứ ba, nhà nước ban hành những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh
các quan hệ xã hội mới nảy sinh được chứa đựng trong các văn bản quy phạm pháp
luật khác nhau.
Với sở kinh tế hội, pháp luật chủ về mặt bản chất thể hiện tính
giai cấp sâu sắc. Pháp luật chủ ý chí của giai cấp chủ được đề n thành
luật. Nócông cụ để thiết lập, bảo vệ trật tự xã hội có lợi, phù hợp với lợi ích của
giai cấp chủ nô, củng cố bảo vệ sở kinh tế của hội chiếm hữu lệ địa
vị thống trị của giai cấp chủ nô.
góc độ khác thì pháp luật chủ còn mang tính hội. Pháp luật chủ
công cụ để duy trì trật tự hội quản các mặt khác nhau của đời sống hội
như kinh tế, văn hóa, giáo dục… tạo điều kiện thuận lợi cho hội chiếm hữu
nô lệ tồn tại và phát triển. Tuy nhiên nó có mức độ và phạm vi hẹp nhất định.
2. Đặc điểm của pháp luật chủ nô.
- Pháp luật chủ xác lập, củng cố bảo vệ quyền hữu tuyệt đối của
giai cấp chủ nô đối với tư liệu sản xuất, sảm phẩm lao động xã hội và nô lệ.
tiểu luận pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận pháp luật đại cương - Người đăng: Nguyễn Tuấn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
tiểu luận pháp luật đại cương 9 10 80