Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận QLNN về Xã Hội

Được đăng lên bởi thanhtoanapatv93
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3786 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Tiểu Luận QLNN về Xã Hội

GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai

DANH SÁCH NHÓM 6

1. Trương CaRa Duy ( Trưởng nhóm)
2. Đinh Việt Đức
3. Lâm Thành Toàn
4. Nguyễn Si Phú
5. Hoàng Thị Thư
6. Trịnh Văn Thịnh
7. Trần Văn Quý
8. Điểu Thao
9. Đào Văn Lụa

1

Tiểu Luận QLNN về Xã Hội

GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tác giả...................................................................................................
2. Hoàn cảnh ra đời của học thuyết..........................................................
II. HỌC THUYẾT QUẢN LÝ CỦA ELTON MAYO
1. Các cuộc thử nghiệm ở Hawthorne......................................................
2. Elton Mayo với các cuộc thử nghiệm ở Hawthorne............................
3. Kết luận nội dung học thuyết tâm lý xã hội của Elton Mayo..............
4. Đánh giá về học thuyết.........................................................................
4.1. Ưu điểm..........................................................................................
4.2. Nhược điểm....................................................................................
III. ỨNG DỤNG CỦA HỌC THUYẾT VÀO THỰC TIỄN HIỆN NAY Ở VIỆT
NAM
1. Thực trạng.............................................................................................
2. Thuận lợi...............................................................................................
3. Khó khăn...............................................................................................
C. KẾT LUẬN

2

Tiểu Luận QLNN về Xã Hội

GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai

A. MỞ ĐẦU
Để một cơ quan, tổ chức phát triển, hoàn thành được mục tiêu bên cạnh một nhà lãnh
đạo có năng lực, trình độ thì phương thức quản lý nhân viên của họ cũng đóng vai trò
quan trọng như là một chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến thành công. Đã có nhiều học
thuyết quản lý ra đời với mục đích tăng năng suất lao động, quản lý tốt có hiệu quả cũng
như để đạt được mục tiêu của tổ chức như học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử; học thuyết
quản lý theo khoa học của Taylor; thuyết quản lý hành chính của Faylor,...trong số những
học thuyết đó phải kể đến học thuyết tâm lý xã hội với đại diện tiêu biểu là Elton Mayo.
Mayo giới thiệu một phương pháp mới gọi là Phương pháp Quản Trị theo tâm lý xã hội
(trường phái hành vi trong quản lí). Phương pháp này nhấn mạnh đến sự thỏa mãn nhu
cầu của con người, không phải là thứ nhu cầu vật chất, nhưng là tâm lý của họ trong một
tổ chức, chú trọng đến con người, các mối quan ...
1
Tiểu Luận QLNN về Xã Hội GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai
DANH SÁCH NHÓM 6
1. Trương CaRa Duy ( Trưởng nhóm)
2. Đinh Việt Đức
3. Lâm Thành Toàn
4. Nguyễn Si Phú
5. Hoàng Thị Thư
6. Trịnh Văn Thịnh
7. Trần Văn Quý
8. Điểu Thao
9. Đào Văn Lụa
Tiểu Luận QLNN về Xã Hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận QLNN về Xã Hội - Người đăng: thanhtoanapatv93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tiểu Luận QLNN về Xã Hội 9 10 226