Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Quản lý nhà nước: Giáo dục đạo đức lối sống

Được đăng lên bởi le-thi-my-hanh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3761 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành tại Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009;

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG,
ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN GÓP PHẦN TẠO LẬP NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
CỦA THANH NIÊN TP.HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PGS-TS Võ Xuân Đàn

Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành quy định về
công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong
các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với mục
đích rèn luyện và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ,
góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh - sinh viên và trong mục 4 của điều 4 về
nguyên tắc có nêu rõ: "đảm bảo phát huy tính năng động, sáng tạo và tích cực của học
sinh, sinh viên, biến quá trình giáo dục, rèn luyện thành tự giáo dục, tự rèn luyện" và
định ra ba nội dung với tám vấn đề cơ bản như sau:
1. Nội dung công tác giáo dục phẩm chất chính trị
a. Giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, niềm tin đối với sự lãnh đạo của
Đảng, bản lĩnh chính trị.
b. Giáo dục ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
c. Giáo dục thái độ tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, phân biệt,
đánh giá các sự kiện chính trị, xã hội, nhận ra và phê phán những âm mưu, thủ đoạn
chính trị của các thế lực thù địch.
2. Nội dung công tác giáo dục đạo đức
a. Giáo dục lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, biết trân trọng các giá trị đạo
đức của dân tộc, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, tư cách, tác phong
đúng đắn của người công dân.
b. Giáo dục các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, phê phán những
hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.
c. Giáo dục hành vi đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.
3. Nội dung công tác giáo dục lối sống

a. Giáo dục nhận thức, hành vi, thói quen của lối sống văn minh, tiến bộ, phù
hợp với bản sắc dân tộc Việt Nam.
b. Giáo dục trách nhiệm của cá nhân trước tập thể và cộng đồng, biết ủng hộ,
khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ, phù hợp với bản sắc
dân tộc, biết phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
Nếu nghiên cứu kỹ những nội dung giáo dục phẩm chất chính trị, giáo dục đạo
đức và giáo dục lối sống của học sinh - sinh viên nói riên...
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban
hành tại Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009;
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG,
ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN GÓP PHẦN TẠO LẬP NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC
CỦA THANH NIÊN TP.HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
PGS-TS Võ Xuân Đàn
Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Bộ Giáo dục đào tạo đã ban hành quy định về
công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong
các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với mục
đích rèn luyện phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ,
góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh - sinh viên trong mục 4 của điều 4 về
nguyên tắc có nêu rõ: "đảm bảo phát huy tính năng động, sáng tạo và tích cực của học
sinh, sinh viên, biến quá trình giáo dục, rèn luyện thành tự giáo dục, tự rèn luyện"
định ra ba nội dung với tám vấn đề cơ bản như sau:
1. Nội dung công tác giáo dục phẩm chất chính trị
a. Giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cộng sản, niềm tin đối với sự lãnh đạo của
Đảng, bản lĩnh chính trị.
b. Giáo dục ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
c. Giáo dục thái độ tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, phân biệt,
đánh giá các sự kiện chính trị, hội, nhận ra phê phán những âm u, thủ đoạn
chính trị của các thế lực thù địch.
2. Nội dung công tác giáo dục đạo đức
a. Giáo dục lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, biết trân trọng các giá tr đạo
đức của dân tộc, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, cách, tác phong
đúng đắn của người công dân.
b. Giáo dục các chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ hội, phê phán những
hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.
c. Giáo dục hành vi đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.
3. Nội dung công tác giáo dục lối sống
Tiểu luận Quản lý nhà nước: Giáo dục đạo đức lối sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Quản lý nhà nước: Giáo dục đạo đức lối sống - Người đăng: le-thi-my-hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tiểu luận Quản lý nhà nước: Giáo dục đạo đức lối sống 9 10 980