Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thu hoạch Triết học

Được đăng lên bởi tuandin79
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mét sè ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n cña
triÕt häc ph¬ng ®«ng - ph¬ng t©y
vµ ý nghÜa nghiªn cøu nã hiÖn nay
§Æt vÊn ®Ò
Bµn trÝ, vai trß cña triÕt häc ph¬ng ®«ng triÕt häc ph¬ng t©y
hiÖn nay ®ang cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau, c¶ c¸c trêng ph¸i duy vËt vµ c¸c
trêng ph¸i duy t©m. Nhng thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a, mét ®iÒu kh«ng ph¶i
bµn c·i, ®ã lÞch ph¸t triÓn cña triÕt häc ë c¸c d©n téc kh¸c nhau, nªn tÊt
yÕu kh¸c nhau. Bëi v×, kh¸c biÖt ®ã do chÝnh ®iÒu kiÖn ch thÓ
cña c¸c d©n téc quy ®Þnh. Song kh¸c biÖt ®ã nh thÕ nµo, th× mçi trêng ph¸i
triÕt häc khi ra ®êi ®Òu nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh, vµo dßng ch¶y chung
cña nh©n lo¹i vµ sù ph¸t triÓn cña triÕt häc. Tuy nhiªn, cã nh÷ng quan niÖm sai
lÇm coi thêng triÕt häc ph¬ng §«ng, ®Ò cao triÕt häc ph¬ng T©y. Hä cho r»ng,
t tëng triÕt häc cña c¸c d©n téc ph¬ng §«ng ®Òu mang tÝnh thÇn - t«n gi¸o,
xa víi khoa häc v¨n minh ph¬ng T©y. Thùc tiÔn ph¸t triÓn cña lÞch
nh©n lo¹i ®· chøng minh nh sai lÇm ®ã. Víi mét th¸i ®é khoa häc kh¸ch
quan, chóng ta ph¶i coi träng thµnh qu¶ t duy cña nh©n lo¹i, kh«ng chØ cã ë
ph¬ng T©y cßn c ë ph¬ng §«ng ®Òu nh÷ng ®ãng gãp vµo kho tµng tri
thøc chung cña nh©n lo¹i, vµo ph¸t triÓn, tiÕn cña héi vµ ph¸t triÓn
cña lÞch sö triÕt häc.
Víi mét tinh thÇn ®ã, trong néi dung bµi viÕt nµy t¸c gi muèn c ra
mét kh¸c biÖt cña hai nÒn triÕt häc ph¬ng §«ng triÕt häc ph¬ng T©y.
Th«ng qua ®ã ®Ó thÊy ®îc nh÷ng u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm cña c¸c nÒn triÕt häc
Êy, nh»m nhËn thøc ®óng ®¾n, khoa häc thùc kh¸ch quan, ®Ó häc hái
ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm, ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt cña
tõng nÒn triÕt häc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam
hiÖn nay.
PhÇn 1: Mét ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a hai nÒn triÕt häc ph¬ng §«ng
vµ ph¬ng T©y
Tríc khi vµo lµm mét ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a hai nÒn triÕt häc ph¬ng
§«ng - ph¬ng T©y, chóng ta cÇn lµm râ mét vµi ®iÓm sau:
kh¸i niÖm ph¬ng §«ng, ph¬ng T©y còng chØ míi xuÊt hiÖn kho¶ng
vµi thÕ gÇn ®©y. Ph¬ng ®«ng dïng ®Ó chØ c¸c níc n»m ë phÝa ®«ng, chØ c¸c
níc Ch©u ¸ chØ c¸c nÒn v¨n minh s«ng Nin, s«ng H»ng s«ng Hoµng
Hµ…Nãi ®Õn triÕt häc ph¬ng §«ng, chñ yÕu chóng ta nãi tíi Ai CËp (hiÖn nay
chñ yÕu chØ c¸c níc RËp), Trung Quèc Ên §é. Cßn ph¬ng T©y kh«ng
Tiểu luận thu hoạch Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thu hoạch Triết học - Người đăng: tuandin79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tiểu luận thu hoạch Triết học 9 10 554