Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận triết học

Được đăng lên bởi Tran ThienThe
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
Níc ta hiÖn nay ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu chocÊt c¸nh cña nÒn kinh
tÕ. Lùa chän con ®êng m« h×nh kinh tÕ ®Ó b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo
híng c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò kh«ng hÒ
®¬n gi¶n.
Níc ta cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong qu¶n lý nhµ níc nãi chung vµ trong c¬
chÕ chÝnh s¸ch nãi riªng. ViÖc nhËn thøc ®óng vÒ vai trß, nhiÖm vô cña nhµ níc
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i lµ viÖc ®Çu tiªn. Nghiªn cøu vai trß kinh tÕ nhµ níc
lµ viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng.
Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi gåm cã 4 phÇn:
PhÇn 1 – Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 2 - Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc
PhÇn 3 - §Æc trng kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ë ViÖt
Nam
PhÇn 4 - Ph¬ng híng c¶i c¸ch kinh tÕ nha níc
Víi t c¸ch sinh viªn cña trêng §HKTQD, t«i xin ®a ra ®Ò ¸n cña m×nh víi néi
dung trªn. Kinh nhµ níc vai trß chñ ®¹o cña trong nÒn kinh thÞ tr-
êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa Tuy nhiªn do kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn cha
nhiÒu nªn t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy gi¸o: Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
tiểu luận triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận triết học - Người đăng: Tran ThienThe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
tiểu luận triết học 9 10 68