Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Triết học

Được đăng lên bởi Van Ttk
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH

VŨ NGỌC TÚ

VẬN DỤNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
Tiểu luận Triết học
Chương trình Cao học và Nghiên cứu sinh
không thuộc chuyên ngành Triết học

TP. HỒ CHÍ MINH – 2015

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH

VẬN DỤNG TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY
Tiểu luận Triết học
Chương trình Cao học và Nghiên cứu sinh
không thuộc chuyên ngành Triết học

VŨ NGỌC TÚ
Giảng viên Khoa : CN Thông Tin
Trường : Đại học Hutech
MSHV: ME07A54

TP. HỒ CHÍ MINH – 2015

3

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU....................................................................................................4
Chương 1................................................................................................................6
CƠ SỞ LÝ THUYẾT.............................................................................................6
1.1.Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.....................................6
1.1.1.Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội.....................................6
1.1.2.Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội..............7
1.2.Phép biện chứng duy vật..........................................................................7
1.2.1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến...............................................8
1.2.2.Nguyên lý về sự phát triển............................................................8
1.3.Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn....................................................12
1.3.1. Khái Niệm Lý Luận và thực tiễn................................................12
1.3.2. Nội dung của nguyên tắc............................................................13
Chương 2..............................................................................................................14
VẬN DỤNG.........................................................................................................14
2.1.Hoạt động hình thành nhân cách sinh viên............................................14
2.2.Giáo dục đối với sinh viên đặc biệt........................................................17
2.3.Phối hợp các cơ quan giáo dục khác......................................................17
KẾT LUẬN..........................................................................................................17
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................




 !
"#$#$!
%&'(')*+%,-./0
.12*3-+4*.56./0783.%9*0:';%*.
<.=*3-.'>00.'?9**38*.+%,-./0
@ABCDE
Tiểu luận Triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Triết học - Người đăng: Van Ttk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tiểu luận Triết học 9 10 901