Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học về phát triển kinh tế tư nhân, bào học kinh nghiệm cho sự phảttiển kinh tế tư nhân đối với VN

Được đăng lên bởi hathiuyennhi96
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1381 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA LÝ LUẬN – CHÍNH TRỊ


TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
Đề tài:Phát triển kinh tế tư nhân, bài học kinh
nghiệm cho phát triển kinh tế tư nhân đối với
Việt Nam

Sinh viên: Hà Thị Uyên Nhi
Lớp: Anh 19 – K53 – TMQT
MSV: 1411120113
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Lan

HÀ NỘI – 6/2015

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài.
Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn
đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu
đối với nền kinh tế Việt Nam. Thật vậy, bất cứ một nền sản xuất xã hội nào muốn
đạt hiệu quả tăng trưởng cao đều phải thực hiện nền kinh tế thị trường. Công cuộc
đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Một trong những nguyên nhân cơ bản tạo nên sự phát triển của nền kinh tế nước ta
là đã khơi dậy được tiềm năng của các thành phần kinh tế thông qua chính sách
phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng
và tiếp tục được khuyến khích phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Tuy
nhiên, kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế non trẻ của nước ta đang phải đối diện
với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều vấn đề bất cập trong xã hôi, trong chủ
trương chính sách và tổ chức quản lý đang là trở ngại cho sự phát triển của thành
phần kinh tế này. Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách
thức mới. Trong bối cảnh các nguồn lực kinh tế của Việt Nam còn đang hạn chế,
xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần, còn kinh tế tư bản tư nhân như một
động lực phát triển cơ bản là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Trong những năm
vừa qua mặc dù đã có bước phát triển tốt, kinh tế tư bản tư nhân Việt Nam vẫn
chưa thực sự có được một vai trò tương xứng với tiềm năng của nó.
Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế em nhận thấy đề tài “ Phát triển kinh
tế tư nhân, bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế tư nhân đối với Việt Nam
“ là một đề tài rất thú vị và bổ ích, giúp ta có cái nhìn khái quát về tầm quan trọng
của kinh tế tư nhân trong vai trò là động lực phát triển kinh tế Việt Nam trong thời
đại hội nhập toàn cầu, đồng thời qua việc nghiên cứu bài học phát triển kinh tế tư
nhân của một số nước trong khu vực sẽ giúp Đảng và Nhà nước có hướng phát
triển đúng đắn, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh để đưa kinh tế nước ta
phát triển ngày càng bền vững, giàu mạnh.
Trong quá trình tìm hiểu đề tài, do vốn kiến thức và do thời gian có hạn nên
em sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Em rất mong cô tham gia...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA LÝ LUẬN – CHÍNH TRỊ

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
Đề tài :Phát triển kinh tế tư nhân, bài học kinh
nghiệm cho phát triển kinh tế tư nhân đối với
Việt Nam
Sinh viên: Hà Thị Uyên Nhi
Lớp: Anh 19 – K53 – TMQT
MSV: 1411120113
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Lan
HÀ NỘI – 6/2015
Tiểu luận triết học về phát triển kinh tế tư nhân, bào học kinh nghiệm cho sự phảttiển kinh tế tư nhân đối với VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học về phát triển kinh tế tư nhân, bào học kinh nghiệm cho sự phảttiển kinh tế tư nhân đối với VN - Người đăng: hathiuyennhi96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tiểu luận triết học về phát triển kinh tế tư nhân, bào học kinh nghiệm cho sự phảttiển kinh tế tư nhân đối với VN 9 10 467