Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi
con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực; tu dưỡng rèn luyện
phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu
của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn
nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển
nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức
thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn
nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng
định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội
đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Từ đây mỗi con
người dần dần về đúng vị trí là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm
các giá trị tinh thần và giá trị vật chất, cho bản thân và cho xã hội. Vì vậy, vấn
đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển
con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT là
đưa con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những
yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới
của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới.
Đề tài: Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình
đổi mới hiện nay

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

NỘI DUNG
Triết học nào cũng phải trả lời bằng cách này hay cách khác câu hỏi:
Con người là gì? Con người sinh ra từ đâu, hoạt động và phát triển ra sao?
Trước khi có học thuyết Mác, những cố gắng của tư duy triết học nhằm
đạt tới sự hiểu biết về con người "cụ thể" hiện thực đều không đem lại kết quả,
rốt cuộc là chủ nghĩa duy tâm vẫn ngự trị trong nhận thức về con người và về
đời sống xã hội.
Chỉ đến triết học Mác, vấn đề con người mới được xem xét một cách
nhất quán, đầy đủ và sâu sắc hơn, trên cơ sở lập trường của duy vật triệt để.
I. CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

1. Bản chất con người
Bất cứ một học thuyết nào về con người đều không thể lẩn tránh một
vấn đề đã được đặt ra trong lịch sử; Con người là gì? Bản chất của con người
là gì? Quan điểm duy tâm quy đặc trưng, bản chất con người vào lĩnh vực ý
thức tư tưởng, tình cảm, đạo đức, hoặc xem bản chất con người là cái gì đó
được quy định sẵn từ những lực lượng siêu tự nhiên...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi
con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực; tu dưỡng rèn luyện
phẩm chất đạo đức, ý thức lao đng tốt hơn đ thể đáp ứng những yêu cầu
của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng.
Trong sự nghiệp đổi mới đất ớc với những mục tiêu n giàu, nước
mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người nguồn
nhân lực được coi nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển
nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó yếu tố hết sức bức
thiết cần tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người nguồn
nhân lực xét trong nước ta nói riêng quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng
định con người vừa là mục tiêu vừa động lực của phát triển kinh tế xã hội
đồng thời phải những con người tri thức đạo đức. Từ đây mỗi con
người dần dần về đúng vị trí một chủ thể sáng tạo ra các giá trị, bao gồm
các giá trị tinh thần giá trị vật chất, cho bản thân cho hội. vậy, vấn
đề cốt lõi là, ta phải thực hiện chiến lược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển
con người một cách toàn diện cả thể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT
đưa con người đạt đến những g trị phù hợp với đặc điểm văn h những
yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới
của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới.
Đề tài: Vấn đề triết học về con người và con người trong q trình
đổi mới hiện nay
Tiểu luận Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiểu luận Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay 9 10 582