Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận về việc thí điểm bỏ hdnd

Được đăng lên bởi Hoan Iris
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi: Hãy phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc
chủ trương thí điểm bỏ HĐND của Quận, huyện, phường
ở 1 số địa phương hiện nay?
Thứ nhất, lý do không bỏ HĐND tỉnh là hiện nay chính quyền địa phương
có 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ranh giới giữa chính quyền TW và chính quyền
địa phương được xác định từ cấp tỉnh. Mọi sự điều hành của TW đến cấp
huyện, cấp xã đều phải thông qua cấp tỉnh. TW không thể bỏ qua cấp tỉnh
để chỉ đạo điều hành công việc trực tiếp xuống cấp huyện và cấp xã. Các
tỉnh thành phố trực thuộc TW là nơi bắt đầu của chế độ tự quản địa
phương.
Việc phân bổ Ngân sách Nhà nước cho chính quyền địa phương và việc
phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính
quyền địa phương trước tiên và trực tiếp cho chính quyền cấp tỉnh. Những
vấn đề quan trọng và những vấn đề tự chủ chung của một tỉnh được xác
định và giải quyết ở HĐND cấp tỉnh, HĐND là cơ quan đại diện cho nhân
dân cả tỉnh. Do đó, sự tồn tại chính quyền cấp tỉnh (HĐND) là sự cần thiết
tất yếu.
Hiện nay HĐND tỉnh, chính quyền tỉnh TP trực thuộc TW còn những hạn
chế bất cập thì phải kiện toàn, hoàn thiện klhông nên tinh giản hay cắt
bỏ.
Lý do không tổ chức HĐND cấp huyện là trong ba cấp hành chính địa
phương ở Việt Nam cấp huyện là cấp hành chính trung gian, được bao
hàm trong cấp hành chính tỉnh. Trong cấp hành chính này hình thành nên
1 cấp chính quyền không đầy đủ có lúc có HĐND, có lúc không có HĐND
chỉ có Ủy ban hành chính. Sự thực cấp chính quyền không đầy đủ này
được bao hàm trong cấp chính quyền tỉnh.
Không tổ chức HĐND cấp huyện là tinh giản cơ quan đại diện bao hàm
trong chính quyền cấp tỉnh sẽ đảm bảo cho bộ máy hành chính nhà nước
thông suốt hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ
nhân dân tốt hơn, nhân dân được tiếp xúc trực tiếp với chính quyền
(UBND), được chính quyền trực tiếp nghe các ý kiến phản ánh tâm TW,
nguyện vọng của mình và được chính quyền trực tiếp giải quyết các vấn
đề bức xúc của mình. Đồng thời được trực tiếp đóng góp ý kiến của mình
cho việc xây dựng chính quyền. Được UBND trực tiếp báo cáo hoạt động
của UBND, có thông tin đầy đủ để trực tiếp giám sát các hoạt động của
UBND.
Có thể nói không tổ chức HĐND ở cấp huyện là một giải pháp quan trọng
chuyển từ hình thức dân chủ đại diện sang hình thức dân chủ trực tiếp để
phát huy quyền làm chủ và quyền dân chủ trực tiếp của người dân đồng
thời đề cao trách nhiệm của chính quyền, của UBND trước người dân.

Lý do không bỏ HĐND xã là HĐND xã được tổ chức ở các đơn vị hành
ch...
Câu hỏi: Hãy phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc
chủ trương thí điểm bỏ HĐND của Quận, huyện, phường
ở 1 số địa phương hiện nay?
Thứ nhất, lý do không bỏ HĐND tỉnh là hiện nay chính quyền địa phương
có 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ranh giới giữa chính quyền TW và chính quyền
địa phương được xác định từ cấp tỉnh. Mọi sự điều hành của TW đến cấp
huyện, cấp xã đều phải thông qua cấp tỉnh. TW không thể bỏ qua cấp tỉnh
để chỉ đạo điều hành công việc trực tiếp xuống cấp huyện và cấp xã. Các
tỉnh thành phố trực thuộc TW là nơi bắt đầu của chế độ tự quản địa
phương.
Việc phân bổ Ngân sách Nhà nước cho chính quyền địa phương và việc
phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính
quyền địa phương trước tiên và trực tiếp cho chính quyền cấp tỉnh. Những
vấn đề quan trọng và những vấn đề tự chủ chung của một tỉnh được xác
định và giải quyết ở HĐND cấp tỉnh, HĐND là cơ quan đại diện cho nhân
dân cả tỉnh. Do đó, sự tồn tại chính quyền cấp tỉnh (HĐND) là sự cần thiết
tất yếu.
Hiện nay HĐND tỉnh, chính quyền tỉnh TP trực thuộc TW còn những hạn
chế bất cập thì phải kiện toàn, hoàn thiện klhông nên tinh giản hay cắt
bỏ.
Lý do không tổ chức HĐND cấp huyện là trong ba cấp hành chính địa
phương ở Việt Nam cấp huyện là cấp hành chính trung gian, được bao
hàm trong cấp hành chính tỉnh. Trong cấp hành chính này hình thành nên
1 cấp chính quyền không đầy đủ có lúc có HĐND, có lúc không có HĐND
chỉ có Ủy ban hành chính. Sự thực cấp chính quyền không đầy đủ này
được bao hàm trong cấp chính quyền tỉnh.
Không tổ chức HĐND cấp huyện là tinh giản cơ quan đại diện bao hàm
trong chính quyền cấp tỉnh sẽ đảm bảo cho bộ máy hành chính nhà nước
thông suốt hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ
nhân dân tốt hơn, nhân dân được tiếp xúc trực tiếp với chính quyền
(UBND), được chính quyền trực tiếp nghe các ý kiến phản ánh tâm TW,
nguyện vọng của mình và được chính quyền trực tiếp giải quyết các vấn
đề bức xúc của mình. Đồng thời được trực tiếp đóng góp ý kiến của mình
cho việc xây dựng chính quyền. Được UBND trực tiếp báo cáo hoạt động
của UBND, có thông tin đầy đủ để trực tiếp giám sát các hoạt động của
UBND.
Có thể nói không tổ chức HĐND ở cấp huyện là một giải pháp quan trọng
chuyển từ hình thức dân chủ đại diện sang hình thức dân chủ trực tiếp để
phát huy quyền làm chủ và quyền dân chủ trực tiếp của người dân đồng
thời đề cao trách nhiệm của chính quyền, của UBND trước người dân.
tiểu luận về việc thí điểm bỏ hdnd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận về việc thí điểm bỏ hdnd - Người đăng: Hoan Iris
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tiểu luận về việc thí điểm bỏ hdnd 9 10 609