Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình biển đảo tổ quốc hiện nay và hành động của thanh thiếu niên, học sinh.

Được đăng lên bởi ngahai1977
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1. Tình hình biển đảo tổ quốc hiện nay và hành động của thanh thiếu niên, học
sinh.
Đặt vấn đề
Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đe dọa trực
tiếp đến chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, “Thanh niên
cần làm gì để bảo vệ Tổ quốc?”, là câu hỏi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ khi
đề cập đến thời sự biển Đông.
Giải quyết vấn đề.
1. Tình hình biển đảo? Nhận thức về tình hình?
Biển đảo Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của người Việt
Nam. Điều này đã được chứng minh bằng lịch sử và các tài liệu khoa học. Các tư liệu khoa
học và pháp lý được công bố hiện nay, đều thể hiện quá trình khai phá, chiếm hữu và thực thi
chủ quyền liên tục, của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên những năm gần đây, Trung
Quốc đã có nhiều hành động xâm hại đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam: bắt ngư dân Việt
làm ăn, tấn công các tàu Việt trên vùng biển của chính Việt Nam, ngang ngược xây dựng thành
phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa…
Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền
của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền,
quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng
10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố
cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp.
2. Hành động của thanh niên hiện nay
Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, trước hết thanh niên và thanh niên học sinh nói riêng
phải xác định phải giữ biển đảo bằng tri thức về chủ quyền biển đảo. Chúng ta cần nghiên cứu
và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn chủ quyền
mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng; về lịch sử Việt Nam đặc biệt là lịch sử địa lý
liên quan đến chủ quyền biển đảo, về lịch sử hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… tìm hiểu rõ
chính sách ngoại giao nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển đông cũng như

nội dung của luật pháp, chế độ pháp lý của các vùng biển theo Công ước Liên hợp quốc về
Luật biển 1982.
Thanh niên cần hưởng hứng và tích tực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trên internet, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn
đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi xâm phạm phạm
chủ quyền biển đ...
 !"#
$
Đặt vấn đề
 
!"#$%&'!()*+,-./01234
5%67'"#89:2%6(#;<+=> "#(?!@AB
$<C> 01*
Giải quyết vấn đề.
1. Tình hình biển đảo? Nhận thức về tình hình?
D"#5E6F76+CF%6!+C
*0$#6&+=G%H>I76@6%#B*J@+%#B
76@%K+=182$#"#@B@2#76 
!"#$%4L2!>#8$#6%H>I*#4-5(2#
M#8&$#6)N(!"#$!OP+(
%6-2Q1@6#47R!S2+=N( 6
8F4"#5E6FT
6)4!S#M#8&N(4!"#$
!87,"#5E6F76+CFUN("#$!"#$2
"#$6@!87,@7R!U7;#<
#4PVW"#7Q$476#M#8BK@
XYZ[YXXU@7,5#487$NI!@4/D01\]^J_76#48
QB`XY-]^J2%6D014*
2. Hành động của thanh niên hiện nay
07!"#$2+,4764>4
N@HG7$!"#$*Ja54#
76<>(#>P7$%&!'!()*+',(
-./012-)034567$%H>I?%6%H>IH%K
%4"#!"#$27$%H>I"#5E6F2+CFT#b
7$)89):1,(9(.c+
Tình hình biển đảo tổ quốc hiện nay và hành động của thanh thiếu niên, học sinh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình biển đảo tổ quốc hiện nay và hành động của thanh thiếu niên, học sinh. - Người đăng: ngahai1977
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tình hình biển đảo tổ quốc hiện nay và hành động của thanh thiếu niên, học sinh. 9 10 618