Ktl-icon-tai-lieu

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh và làm rõ hơn trong Hiến pháp năm 2013

Được đăng lên bởi huuducxv
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền
lực Nhà nước?
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 bổ sung một nguyên tắc mới về tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công,
phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
lập
pháp, hành pháp, tư pháp”. Đây vừa là quan điểm, vừa là nguyên tắc chỉ đạo
công
cuộc tiếp tục, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta trong thời kỳ mới.
Về quyền lực nhà nước là thống nhất
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, quyền lực nhà nước ta thống nhất là ở nhân
dân. Quan niệm thống nhất quyền lực nhà nước là ở nhân dân thể hiện ở nguyên
tắc“Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
Về “phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”
Theo đó, trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã tiến một bước mới trong việc
phân công quyền lực nhà nước. Lần đầu tiên trong Hiến pháp nước ta chỉ rõ
Quốc hội
thực hiện quyền lập hiến (không còn là duy nhất có quyền lập hiến như Hiến
pháp
năm 1992), quyền lập pháp (Điều 69), Chính phủ thực hiện quyền hành pháp
(Điều
94), Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp (Điều 102). Việc xác nhận các cơ
quan
khác nhau thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là một sự đổi
mới quan
trọng, tạo điều kiện để làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi quyền.
Một là, đối với quyền lập pháp là quyền đại diện cho nhân dân thể hiện ý chí
chung của quốc gia.
Hai là, quyền hành pháp là quyền tổ chức thực hiện ý chí chung của quốc gia
do Chính phủ đảm trách.
Ba là, quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án thực
hiện.
Về kiểm soát quyền lực nhà nước, ngoài việc phân công mạch lạc nhiệm vụ,
quyền hạn của các quyền để tạo cơ sở cho kiểm soát quyền lực; Hiến pháp sửa
đổi
năm 2013 còn tạo lập cơ sở hiến định để hình thành cơ chế bảo vệ Hiến pháp do
luật
định (Điều 119). Đồng thời, Hiến pháp giao cho: Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,
các cơ
quan khác của Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến

hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ
quan khác của Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

...
Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền
lực Nhà nước?
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 bổ sung một nguyên tắc mới về tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân
công,
phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền
lập
pháp, hành pháp, tư pháp”. Đây vừa là quan điểm, vừa là nguyên tắc chỉ đạo
công
cuộc tiếp tục, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước ta trong thời kỳ mới.
Về quyền lực nhà nước là thống nhất
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, quyền lực nhà nước ta thống nhất là ở nhân
dân. Quan niệm thống nhất quyền lực nhà nước là ở nhân dân thể hiện ở nguyên
tắc“Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
Về “phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”
Theo đó, trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã tiến một bước mới trong việc
phân công quyền lực nhà nước. Lần đầu tiên trong Hiến pháp nước ta chỉ rõ
Quốc hội
thực hiện quyền lập hiến (không còn là duy nhất có quyền lập hiến như Hiến
pháp
năm 1992), quyền lập pháp (Điều 69), Chính phủ thực hiện quyền hành pháp
(Điều
94), Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp (Điều 102). Việc xác nhận các cơ
quan
khác nhau thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là một sự đổi
mới quan
trọng, tạo điều kiện để làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi quyền.
Một là, đối với quyền lập pháp là quyền đại diện cho nhân dân thể hiện ý chí
chung của quốc gia.
Hai là, quyền hành pháp là quyền tổ chức thực hiện ý chí chung của quốc gia
do Chính phủ đảm trách.
Ba là, quyền tư pháp là quyền xét xử, được nhân dân giao cho Tòa án thực
hiện.
Về kiểm soát quyền lực nhà nước, ngoài việc phân công mạch lạc nhiệm vụ,
quyền hạn của các quyền để tạo cơ sở cho kiểm soát quyền lực; Hiến pháp sửa
đổi
năm 2013 còn tạo lập cơ sở hiến định để hình thành cơ chế bảo vệ Hiến pháp do
luật
định (Điều 119). Đồng thời, Hiến pháp giao cho: Quốc hội, các cơ quan của
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,
các cơ
quan khác của Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.
Câu 7. Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh và làm rõ hơn trong Hiến pháp năm 2013 - Trang 2
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh và làm rõ hơn trong Hiến pháp năm 2013 - Người đăng: huuducxv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được nhấn mạnh và làm rõ hơn trong Hiến pháp năm 2013 9 10 165