Ktl-icon-tai-lieu

Tính trừu tượng và khái quát hóa của tư duy

Được đăng lên bởi any-smilee95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính trừu tượng và khái quát hóacủa tư duy:
- Khác với nhận thức cảm tính, tư duy không phản ánh sự vật, hiện tượng một cách
cụ thể và riêng lẻ. Tư duy có khả năng trừu xuất khỏi sự vật, hiện tượng những
thuộc tính, những dấu hiệu cá biệt, cụ thể, chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất
chung cho nhiều sự vật hiện tượng, trên cơ sở đó mà khái quát những sự vật hiện
tượng riêng lẻ, nhưng có những thuộc tính chung thành một nhóm, một loại, một
phạm trù. Nói cách khác tư duy mang tính trừu tượng và khái quát.
+ Trừu tượng là dùng trí óc để gạt bỏ những mặt, những thuộc tính, những mối liên
hệ, quan hệ thứ yếu không cần thiết và chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết cho tư
duy.
+ Khái quát là dùng tri óc để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm,
một loại, một phạm trù theo những thuộc tính, liên hệ, quan hệ chung nhất định.
Trừu tượng và khái quát có mối liên hệ mật thiết với nhau ở mức độ cao.
Không có trừu tượng thì không thể tiến hành khái quát, nhưng trừu tượng mà
không khái quát thì hạn chế quá trình nhận thức.
Ví dụ:
+ Nhớ lại về khái niệm “đọc sách”, sinh viên trừu xuất những thuộc tính không
quan trọng như chất liệu, màu sắc, kiểu dáng cuốn sách; đọc ở đâu; thời gian mà
chỉ giữ lại những thuộc tính cần thiết như mình đã đọc những cuốn gì, nội dung, ý
nghĩa rút ra. Đó là trừu tượng.
+ Khái quát gộp tất cả những thuộc tính cơ bản nói trên dù cuốn sách màu gì, đọc ở
đâu…tất cả điều xếp vào một nhóm “đọc sách”.
Vai trò: Nhờ có đặc điểm này mà con người không chỉ giải quyết được những
nhiệm vụ hiện tại mà còn có thể giải quyết được những nhiệm vụ của tương lai,
trong khi giải quyết nhiệm vụ cụ thể vẫn có thể sắp xếp nó vào một nhóm, một
loại, một phạm trù để có những quy tắc, những phương pháp giải quyết tương tự.
trong hoạt động học tập của sinh viên rất cần nhớ lại những kiến thức đã đọc trong
sách. Khi sinh viên nhớ lại việc “đọc sách”, sinh viên trừu xuất những thuộc tính
không quan trọng như màu sắc, kiểu sáng cuốn sách, thời gian, địa điểm đọc… mà
chỉ giữ lại những thuộc tính như đọc cuốn gì, nội dung, kiến thức. Khái quát gộp
những kiến thức nhớ được, rút ra kết luận, ý nghĩa ngắn gọn nhất để vận dụng vào
hoạt động học tập

...
Tính trừu tượng và khái quát hóacủa tư duy:
- Khác với nhận thức cảm tính, tư duy không phản ánh sự vật, hiện tượng một cách
cụ thể và riêng lẻ. Tư duy có khả năng trừu xuất khỏi sự vật, hiện tượng những
thuộc tính, những dấu hiệu cá biệt, cụ thể, chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất
chung cho nhiều sự vật hiện tượng, trên cơ sở đó mà khái quát những sự vật hiện
tượng riêng lẻ, nhưng có những thuộc tính chung thành một nhóm, một loại, một
phạm trù. Nói cách khác tư duy mang tính trừu tượng và khái quát.
+ Trừu tượng là dùng trí óc để gạt bỏ những mặt, những thuộc tính, những mối liên
hệ, quan hệ thứ yếu không cần thiết chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết cho
duy.
+ Khái quát là dùng tri óc để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm,
một loại, một phạm trù theo những thuộc tính, liên hệ, quan hệ chung nhất định.
Trừu tượng khái quát mối liên hệ mật thiết với nhau mức độ cao.
Không trừu tượng thì không thể tiến hành khái quát, nhưng trừu tượng
không khái quát thì hạn chế quá trình nhận thức.
Ví dụ:
+ Nhớ lại về khái niệm “đọc sách”, sinh viên trừu xuất những thuộc tính không
quan trọng như chất liệu, màu sắc, kiểu dáng cuốn sách; đọc đâu; thời gian
chỉ giữ lại những thuộc tính cần thiết như mình đã đọc những cuốn gì, nội dung, ý
nghĩa rút ra. Đó là trừu tượng.
+ Khái quát gộp tất cả những thuộc tính cơ bản nói trên dù cuốn sách màu gì, đọc ở
đâu…tất cả điều xếp vào một nhóm “đọc sách”.
Vai trò: Nhờ có đặc điểm này mà con người không chỉ giải quyết được những
nhiệm vụ hiện tại còn thể giải quyết được những nhiệm vụ của tương lai,
trong khi giải quyết nhiệm vụ cụ thể vẫn thể sắp xếp vào một nhóm, một
loại, một phạm trù để có những quy tắc, những phương pháp giải quyết tương tự.
trong hoạt động học tập của sinh viên rất cần nhớ lại những kiến thức đã đọc trong
sách. Khi sinh viên nhớ lại việc “đọc sách”, sinh viên trừu xuất những thuộc tính
không quan trọng như màu sắc, kiểu sáng cuốn sách, thời gian, địa điểm đọc… mà
chỉ giữ lại những thuộc tính như đọc cuốn gì, nội dung, kiến thức. Khái quát gộp
những kiến thức nhớ được, rút ra kết luận, ý nghĩa ngắn gọn nhất để vận dụng vào
hoạt động học tập
Tính trừu tượng và khái quát hóa của tư duy - Người đăng: any-smilee95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tính trừu tượng và khái quát hóa của tư duy 9 10 540