Ktl-icon-tai-lieu

Tố tụng hành chính

Được đăng lên bởi Thu Hương
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7812 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUỐC HỘI
________
Luật số:
64/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

LUẬT
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số
51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành
chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố
tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện,
giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu
nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Điều 2. Hiệu lực của Luật tố tụng hành chính
1. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố
tụng hành chính trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
2. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng
hành chính do cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở nước ngoài.
3. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ
án hành chính có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối
tượng được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các
quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì nội dung

2

vụ án hành chính có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức đó được giải
quyết bằng con đường ngoại giao.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà
nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ
quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt
động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số
đối tượng cụ thể.
2. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà
nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ
quan, tổ chức đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo
quy định của pháp luật.
3. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới hình
thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình
thức kỷ luật buộc t...
QUỐC HỘI
________
Luật số:
64/2010/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
LUẬT
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hxã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số
51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định những nguyên tắc bản trong tố tụng hành
chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của quan tiến hành tố
tụng, người tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ của người tham gia tố
tụng, nhân, quan, tổ chức liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện,
giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu
nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Điều 2. Hiệu lực của Luật tố tụng hành chính
1. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố
tụng hành chính trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam.
2. Luật tố tụng nh chính được áp dụng đối với hoạt động ttụng
hành chính do quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hoà hội
chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở nước ngoài.
3. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ
án hành chính yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế
Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên quy định khác thì
áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
4. nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối
tượng được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các
quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì nội dung
Tố tụng hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tố tụng hành chính - Người đăng: Thu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Tố tụng hành chính 9 10 610