Ktl-icon-tai-lieu

tổng hợp 15 câu ôn thi triết học

Được đăng lên bởi ngocduong8235-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 3719 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Anh/chị hãy phân tích nội dung của CNDVBC với tính cách là 1 hạt
nhân lý luận của thế giới quan khoa học.
Câu 2. Anh/Chị hãy phân tích bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng
với tính cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.
Câu 3: Anh ( chị ) hãy phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc khách quan của CNDVBC. Đảng CSVN đã và đang
vận dụng nguyên tắc như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước
ta ?
Câu 4: Anh/chị hãy phân tích cơ sở lý luận và nêu những yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc toàn diện. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc
phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn
Câu 5. Anh/Chị hãy phân tích cơ sở lý luận và nêu những yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc phát triển. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc
phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực
tiễn.
Câu 6. Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt
đối lập (quy luật mâu thuẩn). Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng quy luật này như thế nào vào
sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta?
Câu 7: Anh/chị hãy phân tích nội dung quy luật chuyển hóa từ những thay
đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương
pháp luận của quy luật này. Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng
quy luật này như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta.
Câu 8. Phủ định biện chứng là gì? Bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy
chứng minh rằng cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ là 1 quá trình khó

khăn, lâu dài, phức tạp; cái mới sẽ có thể thất bại tạm thời, nhưng cuối cùng
nó sẽ chiến thắng cái cũ.
Câu 9. Phân tích cơ sở lý luận và nêu những yêu cầu phương pháp luận
của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
Câu 10: Hình thái kinh tế - xã hội là gì ?. Anh/chị hãy phân tích tư tưởng
của Mác: “Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử - tự
nhiên”. Ý nghĩa của học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội ?
Câu 11: anh / chị hãy phân tích phép biện chứng của lực lượng sản xuất và
quan hệ sản xuất trong sự vận động và phát triển của các hình thái kinh tế –
xã hội. Đảng CSVN đã vận dụng phép biện chứng này như thế nào vào giai
đoạn cách mạng hiện nay?
Câu 12: Anh/ chị hãy phân tích phép biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến
trúc thượng tầng trong sự vận động và phát triển của các hình thái ki...
BÀI SOẠN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Anh/chị hãy phân tích nội dung của CNDVBC với tính cách là 1 hạt
nhân lý luận của thế giới quan khoa học.
Câu 2. Anh/Chị hãy phân tích bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng
với tính cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học.
Câu 3: Anh ( chị ) hãy phân tích sở luận, nêu ra các yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc khách quan của CNDVBC. Đảng CSVN đã và đang
vận dụng nguyên tắc như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay nước
ta ?
Câu 4: Anh/chị hãy phân tích sở luận nêu những yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc toàn diện. Việc tuân thủ nguyên tắc này s khắc
phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức hoạt động thực
tiễn
Câu 5. Anh/Chị hãy phân tích cơ sở luận nêu những yêu cầu phương
pháp luận của nguyên tắc phát triển. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc
phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức hoạt động thực
tiễn.
Câu 6. Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh giữa các mặt
đối lập (quy luật mâu thuẩn). Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đang vận dụng quy luật này như thế nào vào
sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta?
Câu 7: Anh/chị hãy phân tích nội dung quy luật chuyển hóa từ những thay
đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất ngược lại. Ý nghĩa phương
pháp luận của quy luật này. Đảng cộng sản Việt Nam đã đang vận dụng
quy luật này như thế nào vào sự nghiệp cách mạng hiện nay ở nước ta.
Câu 8. Phủ định biện chứng gì? Bằng luận thực tiễn, anh/chị hãy
chứng minh rằng cuộc đấu tranh giữa cái mới cái 1 quá trình khó
tổng hợp 15 câu ôn thi triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng hợp 15 câu ôn thi triết học - Người đăng: ngocduong8235-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
tổng hợp 15 câu ôn thi triết học 9 10 802