Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp câu đáp an thi đường lối cách mang đảng cộng sản

Được đăng lên bởi nguyenthombc3
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.
QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kì trước đổi mới
a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

Trước đổi mới, kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung với những đặc điểm:
Thứ nhất, nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh áp đặt từ trên xuống dưới. Các
doanh nghiệp hoạt động trên quyết định của cơ quan nhà nước. Tất cả phương pháp sản xuất,
nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương…do các cấp có
thẩm quyền quyết định. Lỗ nhà nước bù, lãi nhà nước thu.
Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lí với các quyết định của
mình. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, càng không bị ràng buộc
trách nhiệm với kết quã kinh doanh.
Thứ ba, quan hệ hàng hóa bi coi nhẹ. Nhà nước quản lý kinh tế qua chế độ “cấp phát – giao
nộp” . Vì vậy phát minh, sáng chế không được coi trong.
Thứ tư, bộ máy quản lý nhiều cấp trung gian thiếu năng động, đội ngũ quản lý kém năng
lực.
Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu:
Bao cấp giá: Nhà nước quyết định giá của tài sản, vật tư thấp hơn nhiều lần so với giá thị
trường.
Bao cấp qua chế độ tem phiếu: Phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân qua
hình thức tem phiếu.
Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhà nước, nhưng không có chế tài ràng
buộc đối với đơn vị được cấp vốn, sử dụng vốn kém hiệu quả nảy xin cơ chế “xin – cho”.
Trước đổi mới, do chưa thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường, nên cơ chế kế
hoạch hóa là cơ chế đặc trưng của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Nền kinh tế rơi vào
tình trạng trì trệ , khủng hoảng.
b. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lí kinh tế

Nhằm đổi mới kinh tế xã hội, chúng ta đã có những bước cải tiến nền kinh tế theo hướng
thị trường. Tại Đại hội VI khẳng định: “ việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với cơ chế quản
lý kinh tế. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được động
lực phát triển, làm suy yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế việc cải tạo và sử dụng các thành
phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuât, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn

trong phân phối lưu thông, đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội” .Chính vì vậy, việc đổi
mới cơ chế quản lý kinh tế trở thành nhu cấu cần thiết và cấp bách.
2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới
a)...
I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kì trước đổi mới
a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
Trước đổi mới, kinh tế nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung với những đặc điểm:
Thứ nhất, nhà nước quản nn kinh tế bằng mệnh lệnh áp đặt từ trên xuống dưới. Các
doanh nghiệp hoạt động trên quyết định của quan nhà nước. Tất cả phương pháp sản xuất,
nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương…do các cấp
thẩm quyền quyết định. Lỗ nhà nước bù, lãi nhà nước thu.
Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất pháp với các quyết định của
mình. Các doanh nghiệp không quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, càng không bị ràng buộc
trách nhiệm với kết quã kinh doanh.
Thứ ba, quan hệ hàng hóa bi coi nhẹ. Nhà nước quản lý kinh tế qua chế độ “cấp phát – giao
nộp” . Vì vậy phát minh, sáng chế không được coi trong.
Thứ , bộ máy quản nhiều cấp trung gian thiếu năng động, đội ngũ quản kém năng
lực.
Chế độ bao cấp được thực hiện dưới các hình thức chủ yếu:
Bao cấp giá: Nhà nước quyết định giá của tài sản, vật thấp hơn nhiều lần so với giá thị
trường.
Bao cấp qua chế độ tem phiếu: Phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân qua
hình thức tem phiếu.
Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách nhà nước, nhưng không chế tài ràng
buộc đối với đơn vị được cấp vốn, sử dụng vốn kém hiệu quả nảy xin cơ chế “xin – cho”.
Trước đổi mới, do chưa thừa nhận sản xuất hàng hóa chế thị trường, nên chế kế
hoạch hóa chế đặc trưng của nền kinh tế hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Nền kinh tếi vào
tình trạng trì trệ , khủng hoảng.
b. Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lí kinh tế
Nhằm đổi mới kinh tế hội, chúng ta đã những bước cải tiến nn kinh tế theo hướng
thị trường. Tại Đại hội VI khẳng định: “ việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với cơ chế quản
kinh tế. chế quản tập trung quan liêu, bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được động
lực phát triển, làm suy yếu kinh tế hội chủ nghĩa, hạn chế việc cải tạo sử dụng các thành
phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuât, làm giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, gây rối loạn
Tổng hợp câu đáp an thi đường lối cách mang đảng cộng sản - Trang 2
Tổng hợp câu đáp an thi đường lối cách mang đảng cộng sản - Người đăng: nguyenthombc3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổng hợp câu đáp an thi đường lối cách mang đảng cộng sản 9 10 477