Ktl-icon-tai-lieu

Trắc Địa Ảnh Viễn Thám RS Climate GIS

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 4464 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trắc Địa Ảnh Viễn Thám
Sơn_50QLĐĐ

Nguyễn Xuõn

PHẦN I: LỜI NểI ĐẦU
Viễn thỏm cú thể được định nghĩa như một phương thức thụng tin
về cỏc đối tượng từ một khoảng cỏch nhất định, khụng tiếp xỳc trực tiếp
với chỳng. Cỏc thụng tin thu được là kết quả của việc giải mó hoạc đo
đạc. Những biến đổi mà đối tượng tỏc động đến mụi trường xung quanh
như trường điện từ, trường õm thanh hoạc trường hấp dẫn. Viễm thỏm
được ứng dụng nhiều voà trong việc thành lập bản đồ, nghiờn cứu những
biến đổi của đất đai, thực vật, khớ hậu, thời tiết… Những ứng dụng của
nú ngày càng hữu ớch, thiết thực phục vụ cho con người.
Từ những ưu điểm trờn chỳng em đó ỏp dụng vào thực tế tiến hành
thực hành thành lập bản đồ phõn loại thảm thực vật từ tư liệu viễn thỏm
của khu vvực thị trấn Xuõn Mai.
Nội dung
I. Đặc điểm khu vực nghiờn cứu.
-Vị trớ địa lý
-Ranh giới hành chớnh
-Khớ hậu
-Thảm thực vật
II. Sơ đồ tổng quỏt quỏ trỡnh tiến hành.
-Sơ đồ:
-Phõn cụng cụng việc
III. Cỏc bước tiến hành.
1. Sử dụng phần mềm ENVI 4.0 để thực hiện cỏc bước tiền xử lý.
- Nhập giỏ trị ảnh
- Chọn mẫu cú giỏm định.
- Chọn mẫu kiểm chứng.
- Chỉnh sửa bổ sung cho lớp thụng tin phõn loại.
- Đoỏn đọc điều vẽ cỏc lớp thụng tin bổ trợ.
Em xin chõn thành cảm ơn thầy !

1

Trắc Địa Ảnh Viễn Thỏm
Sơn_50QLĐĐ

Nguyễn Xuõn

N ỘI DUNG
I.Đặc điểm khu vực nghiờn cứu
1.Vị trớ địa lý, ranh giới hành chớnh
Chương Mỹ c ú tổng diện tớch tự nhiờn là 23294.15 ha.
• Phớa Bắc giỏp với huyện: Hoài Đức, Quốc Oai.
• Phớa Nam giỏp với huyện:Mỹ Đức, Ứng Hoà.
• Phớa Tõy giỏp với tỉnh Hoà Bỡnh(Huyện Lương Sơn)
• Phớa Đụng giỏp với huyện:Thanh Oai
• Cú hai con sụng lớn chảy qua là:Sụng Đỏy và Sụng Đà

Vị trớ địa lý huyện Chương Mỹ

2

Trắc Địa Ảnh Viễn Thỏm
Sơn_50QLĐĐ

Nguyễn Xuõn

2. Khớ hậu
Huyện Chương Mỹ nằm trong vựng nhiệt đới giú mựa của vựng đồng
bằng Bắc Bộ với nền khớ hậu nhiệt đới ẩm, chế độ giú mựa Tõy Nam và
Đụng Bắc , cú mựa đụng khụ và lạnh.
- Nhiệt độ trung bỡnh:
Thỏng 11 đến thỏng 4 khoảng 200c
Thỏng 1 đến thỏng 2 khoảng 80c-120c.
Thỏng 5 đến thỏng 10khoảng 260c.
Thỏng 6 cao nhất là 380c
- Độ ẩm trung bỡnh:
Thỏng 6,7,8: 81-87%
Thỏng 10,11,12: 81-82%
Trung bỡnh cả năm: 82-86%.
Lượng mưa: thường bắt đầu từ thỏng 5 đến thỏng10, mưa nhiều vào
thỏng 6,7,8.
- Lượng mưa bỡnh quõn :1500-1700mm/năm. Lượng mưa tập trung vào
mựa hố trung bỡnh 1200mm/năm chiếm 70% tổng lượng mưa cả
năm.Mựa đụng 300-500mm.

3

Trắc Địa Ảnh Viễn Thỏm
Sơn_50QLĐĐ

Nguyễn Xuõn

II. Sơ đồ tổng quỏt quỏ trỡnh tiến hành
1. Sơ đồ

 

Sơ  các  ư ớc 
đồ  b phân ...
Tr c Đ a nh Vi n Tm Nguy n Xuân
S n_50QLĐĐơ
PH N I: L I NÓI Đ U
Vi n thám th đ c đ nh nghĩa nh m t ph ng th c thông tin ượ ư ươ
v các đ i t ng t m t kho ng cách nh t đ nh, không ti p xúc tr c ti p ư ế ế
v i chúng. Các thông tin thu đ c k t qu c a vi c gi i ho c đo ượ ế
đ c. Nh ng bi n đ i mà đ i t ng tác đ ng đ n môi tr ng xung quanh ế ượ ế ư
nh tr ng đi n t , tr ng âm thanh ho c tr ng h p d n. Vi m thámư ườ ườ ườ
đ c ng d ng nhi u voà trong vi c thành l p b n đ , nghiên c u nh ngượ
bi n đ i c a đ t đai, th c v t, khí h u, th i ti t… Nh ng ng d ng c aế ế
nó ngày càng h u ích, thi t th c ph c v cho con ng i. ế ườ
T nh ng u đi m trên chúng em đã áp d ng vào th c t ti n hành ư ế ế
th c hành thành l p b n đ phân lo i th m th c v t t t li u vi n thám ư
c a khu vv c th tr n Xuân Mai.
N i dung
I. Đ c đi m khu v c nghiên c u.
-V trí đ a lý
-Ranh gi i hành chính
-Khí h u
-Th m th c v t
II. S đ t ng quát quá trình ti n hành.ơ ế
-S đ :ơ
-Phân công công vi c
III. Các b c ti n hành.ướ ế
1. S d ng ph n m m ENVI 4.0 đ th c hi n các b c ti n x lý. ướ
- Nh p giá tr nh
- Ch n m u có giám đ nh.
- Ch n m u ki m ch ng.
- Ch nh s a b sung cho l p thông tin phân lo i.
- Đoán đ c đi u v các l p thông tin b tr .
Em xin chân thành c m n th y ơ !
1
Trắc Địa Ảnh Viễn Thám RS Climate GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc Địa Ảnh Viễn Thám RS Climate GIS - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Trắc Địa Ảnh Viễn Thám RS Climate GIS 9 10 839