Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Mác Lê Nin

Được đăng lên bởi sanglaw1901
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?
a. Triết học Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .
d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.
2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.
a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa
học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;
b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng;
c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng
con người.
d. là học thuyết của Mác,Angghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa
cọng sản.
3.Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
lời đúng.
a.Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện
cách mạng công nghiệp.
b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
lực lượng chính trị - xã hội độc lập.
c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự
ra đời triết học Mác.
d. Các phán đoán kia đều đúng.
4.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa
xã hội không tưởng Pháp.
b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư
tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
không tưởng.
5.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
Chọn phán đoán sai.
a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,
b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.
c. Nguyên tử luận.
d. Học thuyết tế bào.
6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.
a. là khoa học của mọi khoa học .
b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.
c. là khoa học nghiên cứu về con người.
d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị
trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.
7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.
a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật cụa
nó.
b. Nghiên cứu thế giới siêu hình
c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.
d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên

8. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng
a.Không có.
b. Chỉ có trong xã hội tư bản
c. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học.
d. Chỉ có trong một số hệ thống triết học .
9. Vấn đề cơ bản...
1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?
a. Triết học Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .
d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.
2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.
a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa
học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;
b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng;
c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng
con người.
d. là học thuyết của Mác,Angghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa
cọng sản.
3.Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
lời đúng.
a.Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện
cách mạng công nghiệp.
b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
lực lượng chính trị - xã hội độc lập.
c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự
ra đời triết học Mác.
d. Các phán đoán kia đều đúng.
4.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa
xã hội không tưởng Pháp.
b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư
tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
không tưởng.
5.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
Chọn phán đoán sai.
a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,
b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.
c. Nguyên tử luận.
d. Học thuyết tế bào.
6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.
a. là khoa học của mọi khoa học .
b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.
c. là khoa học nghiên cứu về con người.
d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị
trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.
7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.
a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật cụa
nó.
b. Nghiên cứu thế giới siêu hình
c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.
d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Mác Lê Nin - Người đăng: sanglaw1901
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Trắc nghiệm Mác Lê Nin 9 10 441