Ktl-icon-tai-lieu

Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam

Được đăng lên bởi kimbinhhvhc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam
ThS. Trần Thị Phượng - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
Vấn đề tự quản địa phương là một vấn đề không mới đối với thế giới. Ở
nhiều nước phương Tây, mô hình tự quản địa phương đã có từ rất lâu đời, tiêu biểu
như chính quyền tự quản địa phương ở Pháp. Chính vì tính phổ biến của mô hình
này mà châu Âu có một hiến chương về tự quản địa phương.
Hiến chương châu Âu về tự quản địa phương thông qua ngày 15-10-1985
gồm 18 điều. Hiến chương đã căn cứ vào mục tiêu của cộng đồng châu Âu; vị trí,
vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như việc tham gia của công
dân vào công việc của địa phương trong việc đảm bảo dân chủ,… Trên cơ sở đó
Hiến chương đã quy định một cách cụ thể và chi tiết các vấn đề về tự quản địa
phương mà các nước muốn tham gia cộng đồng Châu Âu phải thực hiện như: Khái
niệm chính quyền tự quản địa phương; phạm vi của chính quyền tự quản địa
phương; bảo vệ phạm vi hoạt động của chính quyền địa phương; cơ cấu tổ chức
hành chính và các nguồn lực phù hợp với các nhiệm vụ của chính quyền địa
phương; điều kiện thực hiện trách nhiệm ở địa phương; giám sát hành chính của
chính quyền địa phương; nguồn tài chính của chính quyền địa phương; quyền phối
hợp của chính quyền địa phương và các điều khoản thi hành.
Khái niệm địa phương tự quản được định nghĩa trong các văn bản pháp luật
của các nước. Hiến chương đưa ra khái niệm về tự quản địa phương. Theo đó “Tự
quản địa phương được hiểu là quyền và khả năng thực sự của các cơ quan tự quản
địa phương được quy định và quản lý một phần lớn các công việc xã hội, trong
khuôn khổ pháp luật và phải chịu trách nhiệm, nhằm phục vụ lợi ích của dân cư
địa phương”1.
Có thể nói đây là Hiến chương quốc tế duy nhất có nội dung là những
nguyên tắc chung, các tiêu chuẩn chung nhất về tự quản địa phương mà các nước
muốn tham gia cộng đồng Châu Âu phải thực hiện. Qua các quy định trong Hiến
chương có thể thấy các nguyên tắc đó là:
- Quyền tự chủ của địa phương phải được pháp luật các quốc gia thành viên
thừa nhận, tốt nhất là thừa nhận trong Hiến pháp;
- Tự quản địa phương được hiểu là quyền và khả năng thực sự của các cơ
quan tự quản địa phương được quy định và quản lý một phần lớn các công việc xã
hội, trong khuôn khổ pháp luật và phải chịu trách nhiệm, nhằm phục vụ lợi ích của
dân cư địa phương;
- Quyền tự chủ của địa phương được thực hiện thông qua các Hội đồng do
dân bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu;
- Việc thực hiện các nhiệm vụ quản ...
Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam
ThS. Trần Thị Phượng - Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật
Vấn đề tự quản địa phương một vấn đề không mới đối với thế giới.
nhiều nước phương Tây, mô hình tự quản địa phương đã có từ rất lâu đời, tiêu biểu
như chính quyền tự quản địa phương Pháp. Chính tính phổ biến của nh
này mà châu Âu có một hiến chương về tự quản địa phương.
Hiến chương châu Âu về tự quản địa phương thông qua ngày 15-10-1985
gồm 18 điều. Hiến chương đã căn cứ vào mục tiêu của cộng đồng châu Âu; vị trí,
vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như việc tham gia của công
dân vào công việc của địa phương trong việc đảm bảo dân chủ,… Trên sở đó
Hiến chương đã quy định một cách c thể chi tiết các vấn đề về tự quản địa
phương mà các nước muốn tham gia cộng đồng Châu Âu phải thực hiện như: Khái
niệm chính quyền tự quản địa phương; phạm vi của chính quyền tự quản địa
phương; bảo vệ phạm vi hoạt động của chính quyền địa phương; cấu tổ chức
hành chính các nguồn lực phù hợp với các nhiệm vụ của chính quyền địa
phương; điều kiện thực hiện trách nhiệm địa phương; giám sát hành chính của
chính quyền địa phương; nguồn tài chính của chính quyền địa phương; quyền phối
hợp của chính quyền địa phương và các điều khoản thi hành.
Khái niệm địa phương tự quản được định nghĩa trong c văn bản pháp luật
của các nước. Hiến chương đưa ra khái niệm về tự quản địa phương. Theo đóTự
quản địa phương được hiểu là quyền và khả năng thực sự của các cơ quan tự quản
địa phương được quy định quản một phần lớn các công việc hội, trong
khuôn khổ pháp luật phải chịu trách nhiệm, nhằm phục vụ lợi ích của dân
địa phương”
1
.
thể nói đây Hiến chương quốc tế duy nhất nội dung những
nguyên tắc chung, các tiêu chuẩn chung nhất về tự quản địa phương các nước
muốn tham gia cộng đồng Châu Âu phải thực hiện. Qua các quy định trong Hiến
chương có thể thấy các nguyên tắc đó là:
- Quyền tự chủ của địa phương phải được pháp luậtc quốc gia thành viên
thừa nhận, tốt nhất là thừa nhận trong Hiến pháp;
- Tự quản địa phương được hiểu quyền khả năng thực sự của các
quan tự quản địa phương được quy định quản một phần lớn các công việc
hội, trong khuôn khổ pháp luật phải chịu trách nhiệm, nhằm phục vụ lợi ích của
dân cư địa phương;
- Quyền tự chủ của địa phương được thực hiện thông qua các Hội đồng do
dân bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu;
- Việc thực hiệnc nhiệm vụ quản tốt nhất phải được giao cho những
quan quyền lực gần dân nhất có thể;
- Thẩm quyền đã được chuyển giao cho chính quyền địa phương chỉ thể
bị xem xét lại bởi một quan quyền lực cấp quốc gia trong khuôn khổ của pháp
Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam - Người đăng: kimbinhhvhc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tự quản địa phương trong hiến chương Châu âu - Liên hệ với Việt Nam 9 10 766