Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Anh Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TTHCM by Cháo Hành and Đinh Thùy Ngân.
Tất cả chỉ mang tính chất tham khảo và là bản cực-kì-tóm-tắt của giáo trình.
Chúc các bạn ôn tập tốt :v
1. Phân tích bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM.
Cuối thế kỉ XIX đầu thể kỉ XX
- Thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ trên đất nước .
- Các phòng trào yêu nước chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi:
o khuynh hướng phong kiến như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên thế
nhưng đều thất bại
o khuynh hướng dân chủ tư sản như phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa
Thục… nhưng đều thất bại
Bối cảnh thời đại.
- CNTB đã chuyển sang giai đoạn cao là CNTB độc quyền và thống trị trên phạm vi toàn
thế giới.
- Cách mạng tháng 10 Nga (1917) nổ ra và giành thắng lợi và mở ra thời đại CNXH
- Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và sự ra đời của Quốc tế cộng sản (Quốc tế III)
tháng 3/1919.
2. Phân tích giá trị truyền thống của dân tộc VN góp phần hình thành tư tưởng HCM? Rút ra
ý nghĩa?
- Tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đó là chuẩn mực
cao nhất xuyên suốt lịch sử dân tộc.
- Tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của dân tộc được HCM kế thừa và nhấn mạnh 4
chữ Đồng: đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Tinh thần lạc quan, yêu đời.
- Tinh thần cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong LĐ sản xuất và chiến đấu. Người
VN đã biết chọn lọc, tiếp thu nhg cái hay, cái tốt vào HCM, đã biết loại bỏ nhg yếu tố
tiêu cực không phù hợp.
Ý nghĩa: nhg giá trị tuyền thống đó đã nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn ng và chính ng
đã đưa nhg tinh hoa, nét đẹp đó lên đến đỉnh cao.
3. Những giá trị truyền thống của văn hóa Phương Đông góp phần hình thanh tư tưởng Hồ
Chí Minh và nêu ý nghĩa :
Tiếp thu các yếu tố tích cực của Nho giáo (nhân nghĩa, lễ giáo, hiếu học, tu thân tích đức…), lọc
bỏ các yếu tố tiêu cực (trọng nam khinh nữ, phân biệt đẳng cấp…)
Khai thác Phật giáo khía cạnh vị tha, từ bi bắc ái, cứu khổ cức nạn, nếp sống giản dị, làm điều
thiện, chống phân biệt đẳng cấp, đề cao lao động, chống lười biếng.
Tiếp thu ưu điểm của chủ nghĩa Tam Dân vì phù hợp với chính sách nước nhà và đặt tiêu ngữ
của nước VN là “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
Ý nghĩa: Hồ Chí Minh đã đưa tinh hoa văn hóa của nhân loại vào chính sách của nước ta, lọc bỏ
những điểm tiêu cực, tiếp thu những điểm tích cực của Nho giáo, Phật giáo và chủ nghĩa Tam
Dân nhằm lý tưởng 1 xã hội bình trị, tình thần bình đẳng và dân chủ.
tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng HCM - Người đăng: Anh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
tư tưởng HCM 9 10 701