Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi nham-nguyen1
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2004 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các cơ sở đó yếu tố nào
quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh ? Tại sao?
A. Lời Mở Đầu.

Từ năm 1945, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay Đảng và
nhà nước đã lãnh đạo toàn thể đạo tộc đi theo tư tưởng Hồ Chí Minh , luôn lấy tư tưởng
Hồ Chí Minh làm chủ đạo, làm kim chỉ nam cho dân tộc ta đi nên và phát triển như ngày
hôm nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường cứu nước đúng đắn, nó không chỉ khai
thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng nước ta. Chính
đường lối cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Người đã tạo nên
sức mạnh tổng hợp và phát huy tác dụng, đưa tới những thắng lợi rực rỡ của cách mạng
nước ta. Dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã hoàn thành sự
nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ. Sau 25 năm đổi mới, nước ta đã chuyển sang thời kỳ
phát triển mới, thế và lực được nâng cao. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng. Chính vì thế toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục nghiên cứu và
quán triệt sâu sắc, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững quy luật độc lập dân tộc gắn liền
dựng nước và giữ nước, thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tự chủ, hợp tác và phát
triển, góp phần hình thành một trật tự thế giới mới công bằng và bình đẳng…
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn, là ngọn cờ
chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh
dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là di
sản tinh thần vô giá sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của
nhân dân ta. Chúng ta phải tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống chính trị và
trong toàn xã hội, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu
tranh khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
Để có thể vận dụng đứng đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới và phát
triển này thì chúng ta cần phải hiêu rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì và nguốn gốc cơ sở
hình thành TTHCM như thế nào?

1

B. Nội Dung.

I.
I.1.

Khái ni...
Đề tài 1: sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh. Trong c sở đó yếu tố nào
quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh ? Tại sao?
A. Lời Mở Đầu.
Từ m 1945, nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời đến nay Đảng
nhà nước đã lãnh đạo toàn thể đạo tộc đi theotưởng Hồ Chí Minh , luôn lấy tư tưởng
Hồ Chí Minh làm chủ đạo, làm kim chỉ nam cho dân tộc ta đi nên và phát triển như ngày
hôm nay.
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường cứu nước đúng đắn, nó không chỉ khai
thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và
lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu nhất của cách mạng nước ta. Chính
đường lối cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Người đã tạo nên
sức mạnh tổng hợp phát huy tác dụng, đưa tới nhng thắng lợi rực rỡ của cách mạng
nước ta. Dưới ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã hoàn thành sự
nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ. Sau 25 năm đổi mới, nước ta đã chuyển sang thời k
phát triển mi, thế và lc được nâng cao. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa
tương xứng với tiềm năng. Chính thế toàn Đảng, toàn dân cần tiếp tục nghiên cứu
quán triệt sâu sắc, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững quy luật độc lập dân tộc gắn liền
dựng nước và giữ nước, thực hiện chính sách đối ngoại a bình, tự chủ, hợp tácphát
triển, góp phần hình thành một trật tự thế giới mới công bằng và bình đẳng…
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn, là ngọn cờ
chói lọi nh đạo toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh
dũng, viết n những trang sử v vang nhất của T quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh di
sản tinh thần giá sẽ mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của
nhân dân ta. Chúng ta phải tiến hành cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ C Minh” một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống chính tr
trong toàn hội, khơi dậy phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu
tranh khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
Để có thể vận dụng đứng đắn Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới và phát
triển này thì chúng ta cần phải hiêung Hồ Chí Minh nguốn gốc sở
hình thành TTHCM như thế nào?
1
Tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: nham-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tư tưởng hồ chí minh 9 10 59