Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi hiepnguyenmta-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều
công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết
hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ
nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc
khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc có những nội dung cần được nhấn mạnh
hơn, nhất là thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối quan hệ
không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
1. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề độc lập dân tộc, xoá bỏ ách thống trị của
chủ nghĩa thực dân
Khi chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các cường quốc tư bản phương Tây ra sức tiến
hành chiến tranh xâm lược thuộc địa, thiết lập ách thống trị của chủ nghĩa thực dân với những chính
sách tàn bạo.
Trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đưa đại bác đến gõ cửa các quốc gia phương Đông, thì
những quốc gia này vẫn còn đang chìm nặng trong bóng tối của chế độ phong kiến ở giai đoạn suy vong,
với cấu trúc xã hội gồm hai giai cấp: Địa chủ phong kiến và nông dân. Dưới tác động của những chương
trình khai thác thuộc địa, các giai cấp này ở Việt Nam ít nhiều có sự biến đổi, những giai cấp mới lần lượt
ra đời: Công nhân, tư sản, tiểu tư sản. Tất cả các giai cấp đó đều nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa
tư bản thực dân.
Từ thuở thiếu thời, trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã thấy được sự đối
kháng giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược qua các phong trào yêu nước của ông cha và
sớm hình thành chí hướng cứu nước. Những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự áp
bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc thuộc địa càng nặng nề, thì phản ứng của dân tộc
bị áp bức càng quyết liệt. Không chỉ quần chúng lao động (công nhân và nông dân), mà cả các giai cấp
và tầng lớp trên trong xã hội (tiểu tư sản, tư sản và địa chủ) đều phải chịu nỗi nhục của người dân mất
nước, của một dân tộc mất độc lập tự do. Ngay giai cấp tư sản Việt Nam cũng khác với giai cấp tư sản
phương Tây, mặc dù vẫn là giai cấp bóc lột nhưng không phải là giai cấp thống trị. Họ không phải là đối
tượng cách mạng, mà trái lại, có thể trở thành lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc(1).
Cuộc cách mạng ở thuộc địa là một cuộc đấu tranh dân tộc hay đấu tranh giai cấp? Đâu là “cái
cốt” của cuộc cách ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều
công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết
hợp vấn đdân tộc vấn đgiai cấp, độc lập dân tộc chủ nghĩa hội, chủ nghĩa yêu nước chủ
nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của n tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc
khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đ dân tộc những nội dung cần được nhấn mạnh
hơn, nhất thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt mối quan hệ
không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
1. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa vấn đề độc lập dân tộc, xoá bỏ ách thống trcủa
chủ nghĩa thực dân
Khi chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các cường quốc bản phương Tây ra sức tiến
hành chiến tranh xâm lược thuộc địa, thiết lập ách thống trị của chủ nghĩa thực dân với những chính
sách tàn bạo.
Trước khi chủ nghĩa bản phương Tây đưa đại bác đến cửa các quốc gia phương Đông, thì
những quốc gia này vẫn còn đang chìm nặng trong bóng tối của chế độ phong kiến ở giai đoạn suy vong,
với cấu trúc xã hội gồm hai giai cấp: Địa chủ phong kiến nông dân. Dưới tác động của những chương
trình khai thác thuộc địa, các giai cấp này ở Việt Nam ít nhiều có sự biến đổi, những giai cấp mới lần lượt
ra đời: Công nhân, sản, tiểu sản. Tất cả các giai cấp đó đều nằm dưới ách thống trcủa chủ nghĩa
tư bản thực dân.
Từ thuở thiếu thời, trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã thấy được sự đối
kháng giữa dân tộc Việt Nam với thực n Pháp xâm lược qua các phong trào yêu nước của ông cha
sớm hình thành chí hướng cứu nước. Những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự áp
bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc thuộc địa càng nặng nề, thì phản ứng của dân tộc
bị áp bức càng quyết liệt. Không chỉ quần chúng lao động (công nhân nông dân), cả các giai cấp
tầng lớp trên trong hội (tiểu sản, tư sản địa chủ) đều phải chịu nỗi nhục của người dân mất
nước, của một dân tộc mất độc lập tự do. Ngay giai cấp tư sản Việt Nam cũng khác với giai cấp sản
phương Tây, mặc vẫngiai cấp bóc lột nhưng không phải là giai cấp thống trị. Họ không phải đối
tượng cách mạng, mà trái lại, có thể trở thành lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc(1).
Cuộc cách mạng thuộc địa một cuộc đấu tranh dân tộc hay đấu tranh giai cấp? Đâu “cái
cốt” của cuộc cách mạng ở thuộc địa? Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã từng có luận
điểm cho rằng: “thực chất của vấn đ dân tộc thuộc địa vấn đnông dân”, nông dân thì gắn với
ruộng đất, thế phải nhấn mạnh cách mạng ruộng đất cuộc đấu tranh giai cấp thuộc địa. Với Hồ
Chí Minh thì không phải như vậy. Người nhận thấy, yêu cầu bức thiết nhất, trước nhất của hội thuộc
địa là phải tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chứ chưa phải là đấu tranh giai cấp như trong
các xã hội tư bản chủ nghĩa phương Tây. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là chủ nghĩa thực dân, chứ
không phải chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc nói chung. Tuy hoạt động tích cực trong Đảng Cộng
sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, nhưng quan điểm của Nguyễn Ái Quốc nhiều điểm không trùng hợp
với quan điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp Quốc tế Cộng sản, trong đó vấn đề dân tộc ở
thuộc địa. Người phê phán sự không quan tâm đến cách mạng thuộc địa của một số Đảng Cộng sản trên
thế giới(2). Người chỉ thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa
thực dân, giành độc lập dân tộc.
Trong nhiều c phẩm như Tâm địa thực dân, Bình đẳng, Vực thẳm thuộc địa, Công cuộc khai
hóa giết người..., Hồ Chí Minh tập trung tố cáo chủ nghĩa thực dân, vạch trần cái gọi “khai hóa văn
minh” của chúng. Người viết: “Để che đậy sự xấu xa của chế độ bóc lột giết người, chủ nghĩa bản
thực dân luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng những châm ngôn lý tưởng: Bác
ái, Bình đẳng, v.v.”. “Nếu lối hành hình theo kiểu Linsơ của những bọn người Mỹ hèn hạ đối với những
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: hiepnguyenmta-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 97