Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi Minh Nguyen Huu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
Lời giới thiệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước,
Quân Đội nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hồ Chí Minh còn là nhà hoạt
động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, được suy tôn là anh
hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới.
Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam
hiện đại. Chủ tịch đã tùng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1945 - 1946, khi cách mạng nước ta vừa thành
công, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại
giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử ngoại
giao dân tộc ta.
Trong suốt mấy chục năm trên cương vị Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người
quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại, nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc
và thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.
Với các cương vị trong nước và hoạt động quốc tế vô cùng phong phú của mình,
Hồ Chí Minh tiếp cận thực tiễn Việt Nam và thế giới, phát triển và đề xuất nhiều
nguyên lý, quan điểm, luận điểm về thời đại và về đường lối quốc tế, chính sách
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.
Khi nói tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cuốn sách này đề cập các phạm trù khác
nhau như đã nêu trong mối liên hệ với nhau.
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, tháng Sáu 1991, nêu rõ: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động của toàn Đảng”. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VIII và IX của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm đó. Việc xác lập vị trí của tư
tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam là bước phát triển quan
trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, đáp ứng nhu cầu bức xúc của
cách mạng Việt Nam.
Trong toàn bộ nội dung phong phú của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt
Nam, những nguyên lý, quan điểm về ngoại giao chiếm một vị trí quan trọng.

Việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như phương
pháp, phong cách và nghệ thuật Hồ Chí Minh về ngoại giao, là một công việc quan
trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại
của Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng Tư 2001.
Trong thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu đề cập tư tưởng Hồ Chí
Minh về các vấn đề thời đại và quan hệ quốc tế. Cuốn sách n...
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
Lời giới thiệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước,
Quân Đội nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hồ Chí Minh còn là nhà hoạt
động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, được suy tôn là anh
hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới.
Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam
hiện đại. Chủ tịch đã tùng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1945 - 1946, khi cách mạng nước ta vừa thành
công, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại
giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử ngoại
giao dân tộc ta.
Trong suốt mấy chục năm trên cương vị Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người
quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại, nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc
và thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.
Với các cương vị trong nước và hoạt động quốc tế vô cùng phong phú của mình,
Hồ Chí Minh tiếp cận thực tiễn Việt Nam và thế giới, phát triển và đề xuất nhiều
nguyên lý, quan điểm, luận điểm về thời đại và về đường lối quốc tế, chính sách
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.
Khi nói tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, cuốn sách này đề cập các phạm trù khác
nhau như đã nêu trong mối liên hệ với nhau.
Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, tháng Sáu 1991, nêu rõ: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động của toàn Đảng”. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
VIII và IX của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm đó. Việc xác lập vị trí của tư
tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam là bước phát triển quan
trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, đáp ứng nhu cầu bức xúc của
cách mạng Việt Nam.
Trong toàn bộ nội dung phong phú của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt
Nam, những nguyên lý, quan điểm về ngoại giao chiếm một vị trí quan trọng.
tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: Minh Nguyen Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tư tưởng hồ chí minh 9 10 453