Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần A
Câu 1:Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu
nước
- Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần gũi
với nhân dân.
- Cụ phò bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Nguời là một nhà nho cấp tiến, có
lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, tấm gương lao động cần cù. Từ những ảnh hưởng của
người cha, Hồ Chí Minh tiếp cận những tư tưởng mới của thời đại và nâng lên thành tư
tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của mình. Người mẹ - bà Hoàng Thị Loan – cũng
ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của Nguyễn Sinh Cung về đức tính nhân hậu,
chan hòa với mọi người.
- Nghệ Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, truyền thống lao động, tinh
thần yêu nước…Từ thở thiếu thời, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiếncuộc sống
nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bảo mình. Khi vào Huế, Anh lại tận
mắt nhìn thấy tợi ác của thực dân Pháp và thái độ ươn hèn của bọn phobg kiến Nam
triều. Thêm vào đó là những bài học thất bại của các nhà yêu nước tiền bối và đương thời
- Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của gia đình,
của quê hương với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra sự
hạn chế của những người đi trước. Người đã định hướng đi mới: phải tìm hiểu cho rõ bản
chất của Tự do, Bình đẳng, Bác ái của nước Pháp, phải ra nước ngoài xem họ làm thế
nào, trở về giúp đồng bào mình.
2. Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng
dân tộc

- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, hướng đến các nước
phương Tây.
Sự kiện này xuất phát từ ý thức dân tộc, từ hoài bão cứu nước.
Sau khi đến nhiều nước, Người nhận thấy, ở đâu người dân cũng mong muốn thoát
khỏi ách áp bức, bóc lột.
Với lòng yêu nước nồng nàn, Người kiên trì chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ.
Luận cương của V.I.Lenin (Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc
và vấn đề thuộc địa) đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập dân tộc, tự
do cho đồng bào, đáp ứng những tình cảm và suy nghĩ, hoài bão bấy lâu ở Người.
Với việc biểu quyết tán thành quốc tế III, tham gia thành lập Đảng CS Pháp
(12/1920), trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, đánh dấu bước chuyển về chất
trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, từ giác
ngộ dân tộc đến với giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản.
Việc xác định con đường đúng đắn để g...
Phần A
Câu 1:Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tưởng yêu nước chí hướng cứu
nước
- Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nưc, gần gũi
với nhân dân.
- Cụ phò bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Nguời một nhà nho cấp tiến,
lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, tấm gương lao động cần cù. Từ những ảnh hưởng của
người cha, Hồ Chí Minh tiếp cận những tưởng mới của thời đại nâng lên thành
tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của mình. Người mẹ - Hoàng Thị Loan cũng
ảnh hưởng sâu sắc đến tưởng, tình cảm của Nguyễn Sinh Cung về đức tính nhân hậu,
chan hòa với mọi người.
- Nghệ Tĩnh vùng đất giàu truyền thống văn hóa, truyền thống lao động, tinh
thần yêu nước…Từ thở thiếu thời, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiếncuộc sống
nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột đến cùng cực của đồng bảo mình. Khi vào Huế, Anh lại tận
mắt nhìn thấy tợi ác của thực dân Pháp thái độ ươn hèn của bọn phobg kiến Nam
triều. Thêm vào đó là những bài học thất bại của các nhà yêu nước tiền bối và đương thời
- Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thng tốt đẹp của gia đình,
của quê hương với sự nhạy cảm đặc biệt về chính trị, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra sự
hạn chế của những người đi trước. Người đã định hướng đi mới: phải tìm hiểu cho rõ bản
chất của Tự do, Bình đẳng, c ái của c Pháp, phải ra nước ngoài xem họ làm thế
nào, trở về giúp đồng bào mình.
2. Thời kỳ từ năm 1911 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng
dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 540