Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi Nguyen Ho Trieu
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG
THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY
DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
-Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc;
luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó
là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân
cách chân chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy. Người trung thực
không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực làm nên tính cách tự
trọng, thẳng thắn của cá nhân; tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung
thực đòi hỏi phải dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung
thực luôn luôn gắn liền với trách nhiệm.
-Trung thực là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh
đạo, quản lý. Nhũng người thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện, làm
mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực thì không thể duy trì mối
quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín, vạn sự
bất tin”. Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng
viên; của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,
cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh
đạo, quản lý.
-Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính
mình, trung thực với người khác, không được “nói mà không làm”, “hứa mà
không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi đi với việc làm cụ thể. “Làm” ở
đây là hành động từ việc nhỏ đến việc lớn, là hoạt động thực tiễn tổ chức thực
hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
vào cuộc sống. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít bắt đầu hành
động”; “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.
Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay
làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh (…), phải thật thà
nhúng tay vào việc”. Đối với Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Đảng phải luôn luôn
xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu
không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại
đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự
chỉnh đốn để hoà...
I. TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG
THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY
DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm
-Trung thực là thành thực với chính mình, với mọi người, với công việc;
luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, chân thật trong từng lời nói và hành động. Đó
là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng giá trị nhân
cách chân chính. Tính trung thực giúp con người được tin cậy. Người trung thực
không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực làm nên tính cách tự
trọng, thẳng thắn của cá nhân; tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Sống trung
thực đòi hỏi phải dũng cảm và nghiêm khắc với chính bản thân. Do đó, trung
thực luôn luôn gắn liền với trách nhiệm.
-Trung thực là phẩm chất hàng đầu của cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh
đạo, quản lý. Nhũng người thiếu trung thực, sớm muộn cũng bị phát hiện, làm
mất lòng tin của người khác. Người thiếu trung thực thì không thể duy trì mối
quan hệ chặt chẽ, lâu dài với những người xung quanh. “Một sự bất tín, vạn sự
bất tin”. Để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng
viên; của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,
cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng,
cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh
đạo, quản lý.
-Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính
mình, trung thực với người khác, không được “nói mà không làm”, “hứa mà
không làm”. Lời nói, lời hứa chỉ có giá trị khi đi với việc làm cụ thể. “Làm” ở
đây là hành động từ việc nhỏ đến việc lớn, là hoạt động thực tiễn tổ chức thực
hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
vào cuộc sống. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên “Nói ít bắt đầu hành
động”; “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.
Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay
làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh (…), phải thật thà
nhúng tay vào việc”. Đối với Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu: “Đảng phải luôn luôn
xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu
không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại
đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự
chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm trước nhân dân. Khi mắc sai lầm, khuyết
điểm thì dũng cảm nhận lỗi trước dân và kiên quyết dựa vào dân để sửa chữa
khuyết điểm.
-Trung thực trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mang lại nội dung đạo
đức cao quý của người cộng sản, những người đã công khai nói về sự tự nguyện
hy sinh, cống hiến cả cuộc sống của mình cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong công việc, trung thực phải luôn
luôn gắn bó với trách nhiệm.
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Người đăng: Nguyen Ho Trieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 9 10 571