Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi anhpham23495
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc sống là chuyến hành trình dài với những trải nghiệm đầy chông gai, xã hội
luôn tồn tại những bất công. Chính vì thế, cần có những quy định, chuẩn mực riêng,
để duy trì, kìm hãm và cân bằng được nhịp điệu sống. Đó cũng chính là một phần
nguyên nhân hiến pháp ra đời.
Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến
pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Những giá trị dân chủ, quyền con người,
quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta
Năm 2013 là năm ghi nhận một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây
dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.

1

NỘI DUNG
THỜI KÌ 1921-1930: HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ

I.

MINH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
1. Bối cảnh lịch sử:


Bối cảnh thế giới

- Cách mạng Tháng Mười (1917) diễn ra thành công, Liên Xô bước vào xây

dựng nhà nước Xô viết, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố chính
trị.
- Từ sau hội nghị Vec-xai (1919-1920) và hội nghị Oasinhton (1920-1922),
những hòa ước và Hiệp ước phân chia quyền lợi được kí kết => một trật tự thế giới
mới được thiết lập
- Quốc tế Cộng Sản ra đời => thúc đẩy sự phát triển của phong trào đấu tranh
của giai cấp vô sản khắp nơi trên thế giới
- Trung quốc diễn ra nội chiến từ giữa năm 1927 => Đảng Cộng Sản ở Trung
Quốc đi vào giai đoạn thoái trào. Những bài học rút ra từ Trung Quốc có tác động
sâu sắc tới tư tưởng Hồ Chí minh bấy giờ.


-

Bối cảnh trong nước:

Diễn ra một số các phong trào yêu nước,tiêu biểu:
Cuộc bạo động Lạng Sơn (1921)
Mùa Thu năm 1921, Đội Ấn (người Tày) huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tổ chức
cuộc bạo động, nghĩa binh đánh vào trại lính khố xanh gần Kỳ Lừa, nghĩa quân
diệt được tên Cung Khắc Đản, Tuần phủ ở Pắc Lương, huyện Yên Lãng, ít ngày
sau cuộc bạo động cũng bị thực dân Pháp dập tát.
Cuộc bạo động Yên Bái (1930)
Ngày 10/2/1931, cuộc bạo động của Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn
Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu chỉ huy, nổ ra ở Yên Bái và một vài địa phương
khác nhưng đã bị thực dân Pháp dập tắt nhanh chóng.
Phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược trong nước vẫn chưa thực sự
tìm ra con đường đi đúng đắn. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra chưa có sự chuẩn bị kĩ
và ...

Cuộc sống là chuyến hành trình dài với những trải nghiệm đầy chông gai, xã hội
luôn tồn tại những bất công. Chính vì thế, cần có những quy định, chuẩn mực riêng,
để duy trì, kìm hãm và cân bằng được nhịp điệu sống. Đó cũng chính là một phần
nguyên nhân hiến pháp ra đời.
Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến
pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992. Những giá trị dân chủ, quyền con người,
quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta
Năm 2013 là năm ghi nhận một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị -
pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây
dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: anhpham23495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 729