Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Tuấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM;
GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
---I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY
MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH” TRONG NĂM 2015
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm
vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập
trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây
dựng Đảng trong 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5
năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.
- Về phát triển kinh tế - xã hội. Sau 4 năm thực hiện đổi mới mô hình tăng
trưởng, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững với 3 khâu đột phá chiến lược, nền
kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực, đang phục hồi rõ rệt, tạo cơ sở cho sự
phát triển cao hơn trong năm 2015. Đồng thời, những cố gắng và kết quả đạ được
trong năm 2015 có vai trò quan trọng đến việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 20112015.
Tuy vậy, quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế nước ta
đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tiềm năng tăng trưởng theo chiều
rộng ngày càng giảm dần. Việc tăng trưởng theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững
cần nhiều yếu tố mới, trong đó có khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực, môi
trường, thể chế kinh tế…, Sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng và xã
hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm ở mọi cấp, mọi ngành là yêu cầu đầu tiên để
thực hiện thắng lợi quá trình chuyển đổi trên. Học tập và theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó.
- Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược luôn luôn gắn với
nhau, phải tiến hành đồng thời. Phát huy tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc của
mỗi công dân, trước hết là trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, để bảo vệ độc
1

lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc là yêu cầu chung trong
mọi giai đoạn cách mạng.
Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và
tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, để
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc
ngày càng trở nên quan trọng. Học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch
vững mạnh trực tiếp thực hiện cá...
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM;
GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
----
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY
MẠNH VIỆC HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH” TRONG NĂM 2015
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm
vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập
trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây
dựng Đảng trong 2015 ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5
năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.
- Về phát triển kinh tế - hội. Sau 4 năm thực hiện đổi mới hình tăng
trưởng, phát triển nhanh, hiệu quả bền vững với 3 khâu đột phá chiến lược, nền
kinh tế nước ta đã chuyển biến tích cực, đang phục hồi rệt, tạo cơ sở cho sự
phát triển cao hơn trong năm 2015. Đồng thời, những cố gắng kết quả đạ được
trong năm 2015 vai trò quan trọng đến việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-
2015.
Tuy vậy, quá trình chuyển đổi hình tăng trưởng của nền kinh tế nước ta
đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Tiềm năng tăng trưởng theo chiều
rộng ngày càng giảm dần. Việc tăng trưởng theo chiều sâu, hiệu quả bền vững
cần nhiều yếu tố mới, trong đó khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực, môi
trường, thể chế kinh tế…, Sthống nhất tưởng hành động trong Đảng xã
hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm mọi cấp, mọi ngành yêu cầu đầu tiên để
thực hiện thắng lợi quá trình chuyển đổi trên. Học tập và theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn với nhân dân, đoàn kết, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó.
- Xây dựng bảo vệ Tổ quốc hai nhiệm vụ chiến lược luôn luôn gắn với
nhau, phải tiến hành đồng thời. Phát huy tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc của
mỗi công dân, trước hết trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, để bảo vệ độc
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Nguyễn Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 253