Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

Được đăng lên bởi antonioanhkhoa1995vn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời cảm ơn
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp
đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác.Với lòng biết ơn sâu xắc
nhất , em xin gửi lời cám ơn đến thầy ……………….. giáo viên bộ môn tư tưởng Hồ
Chí Minh của khoa lý luận chính trị trường đại học Công Nghiệp TPHCM. Đã cùng
với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt kiến thức quý báo cho chúng em
trong thời gian qua. Chúng em xin chân thành cám ơn thầy …………….đã tận tâm
hướng dẫn chúng em trên lớp, nếu không có những lời hướng dẫn của thầy thì bài tiểu
luận của chúng em khó có thể hoàn thành được. Một lần nữa em xin chân thành cảm
ơn thầy
Bài tiểu luận được chúng em hoàn thành trong vòng 4 tuần. bước đầu tìm hiểu, làm
tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Do vậy em rất mong nhận
được sự thông cảm và đóng góp của thầy , các bạn trong lớp để kiến thức của chúng
em về bộ môn này này một hoàn thiện hơn.
Sau cùng em xin chúc thầy cô ở trong khoa Khoa Học CƠ Bản Và thầy ………………
thật dồi dào sức khỏe và niềm tin để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh truyền đạt kiến thức
cho thế hệ mai sau.
Trân trọng.
Nhóm thực hiện
Nhóm 4

Mục Lục
Phần

trang

1

A.Phần mở đầu
1. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu:
1.1

Mục đích nghiên cứu:

Phân tích, làm rõ tư tưởng HCM về ngoại giao, các nguyên tắc ngoại
giao Hồ Chí Minh
1.2

Đối tượng, Nhiệm vụ:

Phân tích, làm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng ngoại
giao HCM; vị trí; vai trò và nguyên tắc ngoại giao HCM
2. Phạm vi nghiên cứu
Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu nguồn gốc, quá trình hình thành,
vị trí, vai trò, nguyên tắc trong hoạt động ngoại giao của Chủ tịch
HCM

B.Nội dung
1. Sơ lược tư tưởng Hồ Chí Minh
1.1

Khái niệm tư tưởng

Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ
của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ
Chí Minh”, khái niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết
học, được hiểu là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận
điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán , đại biểu
cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình
thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực
tiễn, cải tạo hiện thực.

2

1.2

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Dựa trên định hướng cơ bản các văn kiện đại hội của Đảng Cộng sản
Việt Nam, các nhà khoaa học đã đưa ra định nghĩa:
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu
sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,...
Lời cảm ơn
Trên thực tế không có sự thành công nào không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp
đỡ ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp của người khác.Với lòng biết ơn sâu xắc
nhất , em xin gửi lời cám ơn đến thầy ……………….. giáo viên bộ môn tưởng Hồ
Chí Minh của khoa luận chính trị trường đại học Công Nghiệp TPHCM. Đã cùng
với tri thức tâm huyết của mình đã truyền đạt kiến thức quý báo cho chúng em
trong thời gian qua. Chúng em xin chân thành cám ơn thầy …………….đã tận tâm
hướng dẫn chúng em trên lớp, nếu không những lời hướng dẫn của thầy thì bài tiểu
luận của chúng em khó thể hoàn thành được. Một lần nữa em xin chân thành cảm
ơn thầy
Bài tiểu luận được chúng em hoàn thành trong vòng 4 tuần. bước đầu tìm hiểu, làm
tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Do vậy em rất mong nhận
được sự thông cảm đóng góp của thầy , các bạn trong lớp để kiến thức của chúng
em về bộ môn này này một hoàn thiện hơn.
Sau cùng em xin chúc thầy cô ở trong khoa Khoa Học CƠ Bản Và thầy ………………
thật dồi dào sức khỏe niềm tin để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh truyền đạt kiến thức
cho thế hệ mai sau.
Trân trọng.
Nhóm thực hiện
Nhóm 4
Mục Lục
Phần trang
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao - Người đăng: antonioanhkhoa1995vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao 9 10 983