Ktl-icon-tai-lieu

Tử vi Áo Bí biện chứng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 486 trang   |   Lượt xem: 3154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TỬ VI ÁO BÍ BIỆN CHỨNG HỌC

HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ
------------------

TỬ VI ÁO BÍ
BIỆN CHỨNG HỌC

SÀI GÒN
1972

HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ

TỬ VI ÁO BÍ BIỆN CHỨNG HỌC

2

Phát đoan từ
1. Một lời nói của bậc đạI nhân, Đức Trạng-Trình: Hoành sơn nhất đái, túc dĩ dung
thân, đã giúp cho nhà Nguyễn hơn hai trăm năm vương nghiệp, và hơn một thế kỷ đế
nghiệp.
2. Cao-Bằng tuy tiểu khả diên sổ thế, mà họ Mạc đã rút lui về đất Cao-Bằng, giữ
được nghiệp hơn sáu mươi năm.
3. Cũng một lờI: Kim tuế bất nẫm, nhĩ đẳng thu điền đương dụng cựu cốc (năm nay
mất mùa hãy lấy thóc cũ làm giống) mà họ Trịnh biết nghe theo, với thời gian hơn hai trăm
năm phi vương phi bá quyền thiên hạ, đã không đoạt ngôi nhà Lê, với bối cảnh một quốc
gia lấy tinh thần Nho giáo làm ánh sáng tuyệt đối tôn quân, có vua lạI có chúa, mà quyền
hành tập trung ở Chúa cả.
Phải chăng các bậc quân-vương đã biết tin tưởng vào sự quán-thông của Cụ TrìnhQuốc-Công, mà nước nhà mớI có một giai đoạn lịch sử hy hữu vậy.
Đối lạI Trung-Quốc sử minh chứng cho ta thấy chỉ có một triều đạI nhà Tống, là
không sát hạI các công thần cả tân cựu triều, lạI cùng đồng bàn ẩm tửu, chan chứa hạnh
phúc thái bình thông cảm, mãn tiệc lạI được chia của cải trong kho, kẻ lui về điền viên lạc
đạo, không sợ bị vấn tội cựu triều, người ở lại phò tá chấn hưng tân triều thêm thịnh đạt.
Vì nguyên nhân thời mạt Đường loạn-lạc, bà thân mẫu gánh hai con đi tỵ nạn, cậu
Triệu-Khuôn-Dẫn và Triệu-Khuôn-Nghĩa trạc độ năm ba tuổI gặp đức Trần-Đoàn tạI núi
Phú-sơn, là nơi tiên sinh thường lai vãng thưởng ngoạn, tiên sinh mới hỏi bà : hà vật lão
ẩu, bà trả lời đưa hai con đi tránh loạn, tiên sinh tự nói : Nhất đỡm lưỡng thái bình thiên tử
(một vai mà hai ông vua Thái-Bình), rồi hỏi bà, muốn có tiền bà bán trái núi trước mặt kia
cho tôi, bà trả lời núi của Vua sao tôi bán được, tiên sinh nói cứ bán cho tôi không sao,
đoạn bà xé áo của mình và hai con, lấy miếng vải nhỏ bỏ vào ống đũa, coi như văn tự,
trao cho tiên sinh để thọ lãnh 10 lạng bạc.
Thấm thoát thoi đưa, thời lai phong tống, 2 cậu nhỏ này trải qua thời loạn, đã nghiễm
nhiên trở thành hai vị tướng được hiệu lệnh đi tiễu giặc.
Xuất phát binh quyền tớI cầu Trần-Kiều thì quay trở về, hạ Vua Đường xuống để lên
ngôi báu, là Tống-Thái-Tổ tức vua Triệu-Khuôn-Dẫn, khi băng hà truyền ngôi cho em là
Triệu-Khuôn-Nghĩa.
Khi ở ngôi cửu ngũ, chắc có nhiều vị quần thần trình lên kế hoạch, dùng hay nên giết
tiên sinh, vì sợ là bậc có tài, nên mới có việc nhiều lần sứ thần vời ra làm việc, cho tiền...
T VI ÁO BÍ BIN CHNG HC 1
HÀ LC DÃ PHU VIT VIÊM T
------------------
T VI ÁO BÍ
BIN CHNG HC
SÀI GÒN
1972
HÀ LC DÃ PHU VIT VIÊM T
Tử vi Áo Bí biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tử vi Áo Bí biện chứng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
486 Vietnamese
Tử vi Áo Bí biện chứng 9 10 502