Ktl-icon-tai-lieu

vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi xahoimang-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Tiểu luận
Phân tích vai trò của Đảng cộng
sản Việt Nam trong hệ thống
chính trị theo pháp luật hiện
hành

-1-

LỜI NÓI ĐẦU
Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã khẳng định một tuyên ngôn đó là Đảng
Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đường lối đúng đắn, đưa Cách mạng
Việt Nam tiến lên XHCN. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết và hiểu
được vai trò của Đảng, không phải ai cũng có thể thấy hết được những khó khăn
mà Đảng ta đã từng trải nghiệm. Vì vậy nhóm em xin chọn đề tài “Phân tích vai
trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật
hiện hành”. Qua đề tài này chúng em muốn làm rõ hơn vai trò của Đảng Cộng
Sản Việt Nam đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Đề tài này được hoàn thành trong khoảng thời gian có hạn, nguồn tư liệu
tiếp cận còn hạn chế chính vì vậy sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong
nhận được sự góp ý của thầy cô để giúp chúng em hoàn thiện được kiến thức của
mình.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

-2-

NỘI DUNG
I. Khái niệm về hệ thống chính trị và đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt
Nam hiện nay.
1. Khái niệm hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm
các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong
việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra các quyết định
chính trị.
Hệ thống chính trị bao gồm các tổ chức, các thiết chế với tư cách là chủ thể
của các quyết định chính trị. Hệ thống có tính hợp pháp, là hệ thống tổ chức được
Hiến pháp, pháp luật quy định, được xã hội, Nhà nước thừa nhận, không đối lập
với Nhà nước, pháp luật, chế độ chính trị hiện hành. Các tổ chức, thiết chế trong
hệ thống có mục địch, chức năng thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực nhà
nước, quyền lực chính trị; thực hiện hoặc tham gia vào các quyết định chính trị,
vào việc thực hiện các chính sách quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để phân biệt
các tổ chức của hệ thống chính trị với các tổ chức có mục đích hoặc chức năng
kinh tế - xã hội rất đa dạng khác.
Cấu trúc của hệ thống chính trị rất đa dạng, nhưng cơ bản bao gồm ba bộ
phận: Đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân.
Trong đó, Đảng chính trị khi đã trở thành Đảng cầm quyền, được Nhà nước bảo
trợ, hoạt động tuân theo luật pháp, nhưng mang tính tự nguyện, tự chủ và tự
quyết, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân vào đời sống chính trị, đảm nhận
những công việc mà Nhà nước không làm được hoặc làm kém hiệu quả.
2. Đặc điểm hệ thống chính trị...
- 1 -
Tiểu luận
Phân tích vai trò của Đảng cộng
sản Việt Nam trong hệ thống
chính trị theo pháp luật hiện
hành
vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị - Người đăng: xahoimang-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị 9 10 287