Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành lập đảng

Được đăng lên bởi quangvugood-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lê Quang Vũ

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành
lập đảng?
Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19-5-1890 (lúc còn nhỏ có tên là Nguyễn Sinh
Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành) ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, lớn lên trên quê
hương có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, từ nhỏ Nguyễn Ái
Quốc đã có chí đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục
tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng không tán thành con đường
cứu nước của các cụ.
Ngày 5-6-1911 Nguyễn Ái Quốc đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Sau
bao năm đi đến nhiều nước trên thế giới và trải qua nhiều nghề khác nhau,
Người đã rút ra một kết luận quan trọng: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng
tàn bạo độc ác, ở đâu người lao động cũng bị bốc lột dã man. Cuối năm
1917, Người từ nước Anh trở lại nước Pháp và tham gia các hoạt động xã hội.
Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một chính đảng tiến bộ nhất lúc
đó ở Pháp. Vào tháng 6-1919, nhân các nước thắng lợi trận họp Hội nghị
Vecxay (Versailles), Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt những người Việt Nam yêu
nước ở Pháp gửi tới Hội nghị Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam, gồm 8
điểm đòi Chính phủ Pháp thực hiện quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân
tộc Việt Nam. Tháng 7-1920, Người đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Leenin đăng trên báo L’Humanite
(Nhân đạo) của Đảng Xã hội Pháp. Qua Luận cương, Người đã tìm thấy con
đường giải phóng dân tộc. Cuối tháng 12-1920, tại Đại hội lần thứ 18 của
Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tours) Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập
Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó đã
đánh dấu bước chuyển biến tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập
trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản. Đồng thời cũng nở ra cho
cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt
Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước
đến với chủ nghĩa Mác – Leenin”.
Sau khi đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, từ năm 1921
Người tiếp tục học tập để bổ sung hoàn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời
tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam nhằm chuẩn bị tiền đề
về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời chính đảng tiên phong ở Việt
Nam.
Về tư tưởng:
- Với tư cách là trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Người
đã viết nhiều bài đăng trên báo (Báo Người cùng khổ, Nhân Đạo, Đời sống
công nhân, Tập san...
Lê Quang Vũ
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành
lập đảng?
Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19-5-1890 (lúc còn nhỏ có tên là Nguyễn Sinh
Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành) ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, lớn lên trên quê
hương có truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, từ nhỏ Nguyễn Ái
Quốc đã có chí đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào. Người rất khâm phục
tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, nhưng không tán thành con đường
cứu nước của các cụ.
Ngày 5-6-1911 Nguyễn Ái Quốc đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Sau
bao năm đi đến nhiều nước trên thế giới và trải qua nhiều nghề khác nhau,
Người đã rút ra một kết luận quan trọng: ở đâu bọn đế quốc thực dân cũng
tàn bạo độc ác, ở đâu người lao động cũng bị bốc lột dã man. Cuối năm
1917, Người từ nước Anh trở lại nước Pháp và tham gia các hoạt động xã hội.
Năm 1919 Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một chính đảng tiến bộ nhất lúc
đó ở Pháp. Vào tháng 6-1919, nhân các nước thắng lợi trận họp Hội nghị
Vecxay (Versailles), Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt những người Việt Nam yêu
nước ở Pháp gửi tới Hội nghị Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam, gồm 8
điểm đòi Chính phủ Pháp thực hiện quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân
tộc Việt Nam. Tháng 7-1920, Người đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Leenin đăng trên báo L’Humanite
(Nhân đạo) của Đảng Xã hội Pháp. Qua Luận cương, Người đã tìm thấy con
đường giải phóng dân tộc. Cuối tháng 12-1920, tại Đại hội lần thứ 18 của
Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tours) Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập
Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó đã
đánh dấu bước chuyển biến tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập
trường yêu nước chuyển sang lập trường cộng sản. Đồng thời cũng nở ra cho
cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt
Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua, từ chủ nghĩa yêu nước
đến với chủ nghĩa Mác – Leenin.
Sau khi đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, từ năm 1921
Người tiếp tục học tập để bổ sung hoàn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời
tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam nhằm chuẩn bị tiền đề
về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời chính đảng tiên phong ở Việt
Nam.
Về tư tưởng:
- Với tư cách là trưởng tiểu ban Đông Dương của Đảng Cộng sản Pháp, Người
đã viết nhiều bài đăng trên báo (Báo Người cùng khổ, Nhân Đạo, Đời sống
công nhân, Tập san thư tín quốc tế, Tạp chí Cộng sản...). Người đã góp phần
quan trọng vào việc tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở các thuộc
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành lập đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành lập đảng - Người đăng: quangvugood-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình chuẩn bị thành lập đảng 9 10 845