Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

Được đăng lên bởi vmchi27-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 11988 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức

PHẦN GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh hiện nay đất đang nước mở cửa nền kinh tế thị trường, gia
nhập rất nhiều tổ chức thế giới như WTO, ASEAN... vv vì vậy, chúng ta phải hết
sức phấn đấu học tập, rèn luyện để đuổi kịp sự phát triển, thay đổi của đất nước
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong môi trường toàn cầu hoá thì
những giá trị nhận thức của ta càng phải mở rộng để đuổi kịp với thời đại mới, để
chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm của cá nhân cho người khác và sử dụng kinh
nghiệm của người khác vào hoạt động sản xuất của mình, làm cho bản thân mình có
những khả năng to lớn hơn, nhận thức và nắm vững được bản chất của tự nhiên và
xã hội được chính là nhờ ngôn ngữ.
Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội lịch sử do con người sống và làm việc
cùng nhau nên có nhu cầu giao tiếp với nhau và nhận thức hiện thực. Trong lao
động, con người phải thông báo cho nhau về sự vật, hiện tượng nào đó, nhưng để
thông báo cho nhau về sự vật, hiện tượng nào đó, nhưng để thông báo lại phải khái
quát sự vật, hiện tượng đó vào trong một lớp, một nhóm các sự vật,hiện tượng nhất
định, cùng loại. Như vậy, trong quá trình lao động cùng nhau, hai quá trình giao tiếp
và nhận thức đó không tách rời nhau. Ngôn ngữ đã ra đời và thoã mãn dược nhu cầu
thống nhất các hoạt động đó. Vì thế, nghiên cứu tâm lý người cũng cần phải tìm
hiểu ngôn ngữ có vai trò như thế nào đối với hoạt động nhận thức. Chính vì lý do
nay tôi chọn đề tài “Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Ngôn ngữ là gì?
- Phân loại ngôn ngữ?
- Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức ra sao?
- Hiện nay việc thực hiện ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức như thế nào?
- Ưu điểm và nhược điểm của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức?
GVHD:

1

SVTH

Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức

- Rút bài học kinh nghiệm, ứng dụng trong cuộc sống, trong công việc.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thu thập dữ liệu: thông tin thu thập, số liệu sơ cấp và số liệu
thứ cấp từ Internet, sách báo, tạp chí có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Phương pháp xử lý dữ liệu: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp các
thông tin để đưa ra cách đánh giá, đưa ra giải pháp hạn chế nhược điểm của ngôn
ngữ đối với hoạt động nhận thức.

GVHD:

2

SVTH

Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1
KHÁI N...
Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức
PHẦN GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong bối cảnh hiện nay đất đang nước mở cửa nền kinh tế thị trường, gia
nhập rất nhiều tổ chức thế giới như WTO, ASEAN... vv vậy, chúng ta phải hết
sức phấn đấu học tập, rèn luyện để đuổi kịp sự phát triển, thay đổi của đất nước
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong môi trường toàn cầu hoá thì
những giá tr nhận thức của ta càng phải mở rộng để đuổi kịp với thời đại mi, để
chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm của nhân cho người khác sử dụng kinh
nghiệm của người khác vào hoạt động sản xuất của nh, làm cho bản thân mình có
những khả năng to lớn n, nhận thức nắm vững được bản chất của tự nhiên
xã hội được chính là nhờ ngôn ngữ.
Ngôn ngữ một hiện tượng hội lịch sử do con người sống làm việc
cùng nhau nên nhu cầu giao tiếp với nhau nhận thức hiện thực. Trong lao
động, con người phải thông báo cho nhau v s vật, hiện tượng nào đó, nhưng để
thông báo cho nhau vsự vật, hiện tượng nào đó, nhưng để thông báo lại phải khái
quát sự vật, hiện tượng đó vào trong một lớp, một nhóm các sự vật,hiện tượng nhất
định, cùng loại. Như vậy, trong quá trình lao động cùng nhau, hai quá trình giao tiếp
và nhận thức đó không tách rời nhau. Ngôn ngữ đã ra đời và thoã mãn dược nhu cầu
thống nhất các hoạt động đó. thế, nghiên cứu tâm người cũng cần phải tìm
hiểu ngôn ng vai trò như thế nào đối với hoạt động nhận thức. Chính do
nay tôi chọn đề tài “Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức”.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Ngôn ngữ là gì?
- Phân loại ngôn ngữ?
- Vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức ra sao?
- Hin nay vic thc hin ngôn ng đi vi hot đng nhn thức như thế nào?
- Ưu điểm và nhược điểm của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức?
GVHD: SVTH
1
VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - Người đăng: vmchi27-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 9 10 293