Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì 19201945

Được đăng lên bởi kitty_love_sasuke
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 18409 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng
Việt Nam thời kì 1920-1945:
MỤC LỤC

I.

Mở đầu

II.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì
1920-1945:

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng cộng sản Việt
Nam (1920-1930):
1.

1.1.

Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước

1.2.

Nguyễn Ái Quốc là người đã tích cực chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư
tưởng và tổ chức cách mạng cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt
Nam

1.3.

Nguyễn Ái Quốc là người có công lao to lớn trong việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam

2.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong cách mạng tháng 8 và sự ra đời

của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
2.1.

Nguyễn Ái Quốc cùng TW Đảng hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng
chỉ đạo cách mạng

2.2.

Nguyễn Ái Quốc có công lớn trong việc xây dựng lực lượng cách mạng

2.3.

Nguyễn Ái Quốc là người có công lớn trong việc xây dựng căn cứ địa
cách mạng

2.4.

Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo Tổng khởi nghĩa thành công

2.5.

Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và đọc Tuyên ngôn độc lập

III.

Kết luận

IV.

Tài liệu tham khảo

I.

Mở đầu:

Chủ Tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa
thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam. Người đã gắn bó cả cuộc đời
mình cho sự nghiệp cách mạng nước nhà, cả cuộc đời vì nước vì dân. Có thể nói ít
có ai có tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến như Người. Đối với sự nghiệp
cách mạng nước nhà, Người có công lao vô cùng to lớn và đã đi vào lịch sử dân tộc
với những trang sử hào hùng, chói lọi nhất. Từ thưở thiếu thời cho đến lúc trút hơi
thở cuối cùng Người luôn trăn trở cho vận mệnh quốc gia, dân tộc. Nỗi lo lắng làm
sao để cho nước nhà được độc lâp, nhân dân được sống trong sung sướng tự do, ai
cũng có cơm ăn áo mặc luôn canh cánh bên Người.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam (1920-1945):

II.

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng cộng sản Việt
Nam (1920-1930):
1.1.
Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước:
.

Nguyễn Ái Quốc tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5
năm 1890 tại Làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một
gia đình nhà nho yêu nước, trên quê hương Nghệ Tĩnh giàu truyền thống đấu tranh
cách mạng lại lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan nên Người sớm có tinh thần yêu
nước. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng chàng thanh niên Nguyễn Aí Quốc
lấy tên là Nguyễn Tất Thành đã tạm rời xa gia đình, xa Tổ quốc để bắt đầu cuộc và
bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước của mình.
Sau nhiều năm...
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng
Việt Nam thời kì 1920-1945:
MỤC LỤC
I. Mở đầu
II. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì
1920-1945:
1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng cộng sản Việt
Nam (1920-1930):
1.1. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước
1.2. Nguyễn Ái Quốc là người đã tích cực chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư
tưởng và tổ chức cách mạng cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt
Nam
1.3. Nguyễn Ái Quốc là người có công lao to lớn trong việc thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam
2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong cách mạng tháng 8 và sự ra đời
của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
2.1. Nguyễn Ái Quốc cùng TW Đảng hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng
chỉ đạo cách mạng
2.2. Nguyễn Ái Quốc có công lớn trong việc xây dựng lực lượng cách mạng
2.3. Nguyễn Ái Quốc là người có công lớn trong việc xây dựng căn cứ địa
cách mạng
2.4. Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo Tổng khởi nghĩa thành công
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì 19201945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì 19201945 - Người đăng: kitty_love_sasuke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kì 19201945 9 10 389