Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của pháp luật

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2364 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trước hết cần khảng định pháp luật có rất nhiều vai trò. Tuy nhiên, trong khoa
học pháp lý khi đề cập đến vai trò của pháp luật người ta thường đề cập đến
các vai trò sau đây:

Vai trò của pháp luật đối với kinh tế:

Đối với kinh tế pháp luật có vai trò rất quan trong thể hiện ở một số khía cạnh
sau đây:
- Pháp luật tao ra các khung pháp lý để cho các cơ quan quản lý nhà nước về kinh
tế tiến hành hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vĩ mô n ền
kinh tế. Đồng thời, cũng là cở sở để cho các chủ thể sản xuất kinh doanh căn cứ
vào đó để hoạt động.
- Pháp luật là công cụ hữu hiệu giúp cho nhà nước khắc phục được các nhược
điểm của nền kinh tế thị trường, tạo ra sự công bằng xã hội. - Pháp luật là công
cụ giúp nhà nước giải quyết có hiệu quả các tranh chấp kinh tế nảy sinh trong
nền kinh tế thị trường.
Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội: Nhà nước là đại diện chính
thức của toàn xã hội, vì vậy, nhà nước có chức năng quản lý xã hội. Đối với nhà
nước pháp luật có các vai tròsau đây:
- Pháp luật có khả năng triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước
một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả nhất trên quy mô r ộng lớn nhất.
- Pháp luật là công cụ để cho nhà nước kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ
chức, các cơ quan, các nhân viên nhà nước và mọi công dân.
- Pháp luật là công cụ để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội, tính mạng, tài
sản, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tài sản, danh dự, uy tín của các t ổ
chức.
Vai trò của pháp luật đối với hệ thống chính trị:

Thứ nhất, đối với nhà nước.
Pháp luật tạo ra cơ sở pháp lý, khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Bộ
máy nhà nước. Điều đó thể hiện ở chỗ Bộ máy nhà nước là một thiế chế phức tạp
bao gồm nhiều loại cơ quan. Để cho bộ máy đó hoạt động được có hiệu quả đòi
hởi phải xác định đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi loại cơ
quan, mỗi cơ quan; phải xác lập mối quan hệ đúng đắn giữa chúng; phải có
những phương pháp tổ chức và hoạt động phù hợp để tạo ra một cơ chế đồng bộ
trong quá trình thiết lập và thực thi quyền lực của nhà nước. - Thực tiễn đã ch ỉ ra
rằng khi chưa có một hệ thống pháp luật về tổ chức đầy đủ và đồng bộ, phù hợp
làm cơ sở cho việc củng cố và hoàn thệin bộ máy nhà nươc thì dễ dẫn đến tình
trang trùng lặp, chồng chéo, thực hiện không đúng chức năng, thẩm quyền của
một số cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước sẽ cồng kềnh hoạt động kém hiệu
quả.Tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được khi dựa trên cơ sở vững chắc
của những ngu...
Tr c h t c n kh ng nh pháp lu t có r t nhi u vai trò. Tuy nhiên, trong khoa ướ ế đị
h c pháp lý khi c p n đề đế vai trò c a pháp lu t ng i ta th ng c p n ườ ườ đề đế
các vai trò sau ây:đ
Vai trò c a pháp lu t i v i kinh t : đố ế
i v i kinh tĐố ế pháp lu t có vai trò r t quan trong th hi n m t s khía c nh
sau ây:đ
- Pháp lu t tao ra các khung pháp lý cho các c quan qu n lý nhà n c v kinh để ơ ướ
t ti n hành ho t ng qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh, qu n lý v mô n nế ế độ độ ĩ
kinh t . ng th i, c ng là c s cho các ch th s n xu t kinh doanh c n c ế Đồ ũ để ă
vào ó ho t ng.đ để độ
- Pháp lu t là công c h u hi u giúp cho nhà n c kh c ph c c các nh c ướ đượ ượ
i m c a n n kinh t th tr ng, t o ra s công b ng xã h i. - Pháp lu t là công đ ế ườ
c giúp nhà n c gi i quy t có hi u qu các tranh ch p kinh t n y sinh trong ướ ế ế
n n kinh t th tr ng. ế ườ
Pháp lu t là ph ng ti n nhà n c qu n lý xã h i: Nhà n c là i di n chính ươ để ướ ướ đạ
th c c a toàn xã h i, vì v y, nhà n c có ch c n ng qu n lý xã h i. i v i nhà ướ ă Đố
n c pháp lu t có cácướ vai tròsau ây:đ
- Pháp lu t có kh n ng tri n khai nh ng ch tr ng, chính sách c a nhà n c ă ươ ướ
m t cách nhanh nh t, ng b và có hi u qu nh t trên quy mô r ng l n nh t. đồ
- Pháp lu t là công c cho nhà n c ki m tra, ki m soát ho t ng c a các t để ướ độ
ch c, các c quan, các nhân viên nhà n c và m i công dân. ơ ướ
- Pháp lu t là công c b o v l i ích c a nhà n c, c a xã h i, tính m ng, tài để ệ ợ ướ
s n, danh d , nhân ph m c a các cá nhân, tài s n, danh d , uy tín c a các t
ch c.
Vai trò c a pháp lu t i v i h th ng chính tr : đố
Th nh t, i v i nhà n c. đố ướ
Pháp lu t t o ra c s pháp lý, khung pháp lý cho t ch c và ho t ng c a B ơ độ
máy nhà n c. i u ó th hi n ch B máy nhà n c là m t thi ch ph c t p ướ Đ đ ướ ế ế
bao g m nhi u lo i c quan. cho b máy ó ho t ng c có hi u qu òi ơ Để đ đ đượ đ
h i ph i xác nh úng ch c n ng, th m quy n, trách nhi m c a m i lo i c đị đ ă ơ
quan, m i c quan; ph i xác l p m i quan h úng n gi a chúng; ph i có ơ đ đắ
nh ng ph ng pháp t ch c và ho t ng phù h p t o ra m t c ch ng b ươ độ để ơ ế đồ
trong quá trình thi t l p và th c thi quy n l c c a nhà n c. - Th c ti n ã ch ra ế ướ đ
r ng khi ch a có m t h th ng pháp lu t v t ch c y ng b , phù h p ư đầ đủ đồ
làm c s cho vi c c ng c và hoàn th in b máy nhà n c thì d d n n tình ơ ươ đế
trang trùng l p, ch ng chéo, th c hi n không úng ch c n ng, th m quy n c a đ ă
m t s c quan nhà n c, b máy nhà n c s c ng k nh ho t ng kém hi u ơ ướ ướ độ
qu .T t c nh ng i u ó ch có th th c hi n c khi d a trên c s v ng ch c đ đ đượ ơ
c a nh ng nguyên t c và quy nh c a pháp lu t. đị
Th hai, i v i ng công s n Vi t Nam: Đ Đả
- Pháp lu t là ph ng ti n th ch hoá ng l i, ch tr ng c a ng làm ươ để ế đườ ươ Đả
Vai trò của pháp luật - Trang 2
Vai trò của pháp luật - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vai trò của pháp luật 9 10 11