Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò liên kết và tạo vốn xã hội của Đoàn thanh niên

Được đăng lên bởi gamechip
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục Lục
I. Mở đầu..............................................................................................................2
II. Vai trò liên kết xã hội của Đoàn thanh niên................................................2
1.Liên kết các cá nhân, nguồn lực trong từng tổ chức (liên kết vi mô)..................................2
1.1.Liên kết để thích ứng.....................................................................................................2
1.2. Liên kết để duy trì khuôn mẫu.....................................................................................8
1.3.Liên kết để đạt mục tiêu..............................................................................................10
2. Liên kết các tổ chức tạo thành mạng lưới XHDS (liên kết trung mô)..............................12
2.1. Liên kết để hình thành mạng lưới XHDS..................................................................12
2.2. Liên kết để phân bổ nguồn lực và điều hòa mối quan hệ giữa các CSO.......................15
3. Liên kết các thành phần cơ bản của hệ thống xã hội ( liên kết vĩ mô)..............................16
1.Vai trò tạo vốn xã hội của ĐTN được thể hiện ở khả năng thu hút, kết nối các cá nhân,
nhóm, cộng đồng...................................................................................................................21
2.Quy mô và nguồn lực của mạng lưới liên kết giữa các cá nhân, nhóm càng lớn thì vốn xã
hội của các cá nhân, nhóm càng nhiều..................................................................................22
3.Những lợi ích cụ thể do mạng lưới liên kết đó tạo ra cũng là một cơ sở để vốn xã hội của
các cá nhân trong mạng lưới liên kết đó được tăng cường...................................................24

1

I. Mở đầu
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội dân sự của
thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn
đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã
hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh
cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng
cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát
huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế
tục tru...
Mục Lục
I. Mở đầu..............................................................................................................2
II. Vai trò liên kết xã hội của Đoàn thanh niên................................................2
1.Liên kết các cá nhân, nguồn lực trong từng tổ chức (liên kết vi mô)..................................2
1.1.Liên kết để thích ứng.....................................................................................................2
1.2. Liên kết để duy trì khuôn mẫu.....................................................................................8
1.3.Liên kết để đạt mục tiêu..............................................................................................10
2. Liên kết các tổ chức tạo thành mạng lưới XHDS (liên kết trung mô)..............................12
2.1. Liên kết để hình thành mạng lưới XHDS..................................................................12
2.2. Liên kết để phân bổ nguồn lực và điều hòa mối quan hệ giữa các CSO.......................15
3. Liên kết các thành phần cơ bản của hệ thống xã hội ( liên kết vĩ mô)..............................16
1.Vai trò tạo vốn xã hội của ĐTN được thể hiện ở khả năng thu hút, kết nối các cá nhân,
nhóm, cộng đồng...................................................................................................................21
2.Quy mô và nguồn lực của mạng lưới liên kết giữa các cá nhân, nhóm càng lớn thì vốn xã
hội của các cá nhân, nhóm càng nhiều..................................................................................22
3.Những lợi ích cụ thể do mạng lưới liên kết đó tạo ra cũng là một cơ sở để vốn xã hội của
các cá nhân trong mạng lưới liên kết đó được tăng cường...................................................24
1
Vai trò liên kết và tạo vốn xã hội của Đoàn thanh niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò liên kết và tạo vốn xã hội của Đoàn thanh niên - Người đăng: gamechip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vai trò liên kết và tạo vốn xã hội của Đoàn thanh niên 9 10 179