Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội

Được đăng lên bởi huypham35
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển xã hội và giải quyết các
VĐXH
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử xem xét xã hội với tính cách là
một hệ thống bao gồm trong đó bốn lĩnh vực cơ bản: lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội,
lĩnh vực chính trị, lĩnh vực văn hóa tinh thần của đời sống xã hội, và đã xác định vai
trò, vị trí của các yếu tố, chỉ ra các chiều tác động qua lại giữa chúng, trên cơ sở đó
làm cho cả hệ thống xã hội vận động, biến đổi và phát triển. Trong đó, "Chúng tôi
coi những điều kiện kinh tế là cái cuối cùng quyết định sự phát triển lịch sử... Sự
phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật,... là dùa
vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau
và cũng tác động đến cơ sở kinh tế. Hoàn toàn không phải điều kiện kinh tế là
nguyên nhân duy nhất chủ động, còn mọi thứ khác chỉ có tác dụng thụ động. Trái
lại, có sự tác động qua lại trên cơ sở tính tất yếu kinh tế, là một tính tất yếu, xét đến
cùng, bao giờ cũng tự vạch ra con đường đi của nó" [49, 788].
Sự phát triển của xã hội loài người là một quá trình tất yếu, khách quan
tuân theo những quy luật nội tại của nó, xu hướng chung của quá trình phát triển đó
được quy định bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Xã hội tồn tại và phát
triển được trước hết là nhờ sản xuất vật chất. Dù được xem xét trong toàn bộ lịch sử
của sự hình thành và phát triển xã hội loài người nói chung, hay được xem xét
trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể của các xã hội hiện thực nói riêng, thì sản xuất vật
chất vẫn luôn luôn đóng vai trò là cơ sở, là nền tảng của sự tồn tại và phát triển xã hội.
Ph. Ăngghen đã viết: "Chúng ta tự làm nên lịch sử của chúng ta, nhưng trước hết là
với những tiền đề và trong những điều kiện nhất định. Trong số những tiền đề và
điều kiện Êy thì chính những điều kiện kinh tế giữ vai trò quyết định cuối cùng"
[49, 727]. Và xét đến cùng, chính "Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết
định các quá trình sinh hoạt xã hội và tinh thần nói chung".
Quan điểm duy vật lịch sử luôn luôn nhấn mạnh vai trò hàng đầu của trình

độ phát triển lực lượng sản xuất và năng suất lao động đối với sự vận động và phát
triển của xã hội. C.Mác đã đứng ở tầm cao của sự phát triển lịch sử để đánh giá tầm
quan trọng của việc phát triển lực lượng sản xuất. Trước hết, ông cho rằng, lực
lượng sản xuất là yếu tố động nhất, cách mạng nhất trong lịch sử. Sự phát triển của
lực lượng sản xuất chẳng những là thước đo trình độ chinh p...
Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển hội giải quyết các
VĐXH
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử xem xét hội với tính cách
một hthống bao gồm trong đó bốn lĩnh vực cơ bản: lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội,
nh vực chính trị,nh vực văn hóa tinh thần của đời sống xã hội, và đã c định vai
trò, vị trí của c yếu tố, chỉ ra c chiều tác động qua lại giữa chúng, trên sở đó
làm cho cả hệ thống hội vận động, biến đổi phát triển. Trong đó, "Chúngi
coi những điều kiện kinh tế cái cuối cùng quyết định sự phát triển lịch sử... Sự
phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, n giáo, văn học, nghệ thuật,... là dùa
vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất c những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau
và cũng tác động đến sở kinh tế. Hoàn toàn không phải điều kiện kinh tế
nguyên nhân duy nhất chủ động, còn mọi thứ khác chỉ tác dụng thụ động. Trái
lại, có sự tác động qua lại trên cơ sở tính tất yếu kinh tế, là một tính tất yếu, xét đến
cùng, bao giờ cũng tự vạch ra con đường đi của nó" [49, 788].
Sự phát triển của hội loài người là mt quá trình tất yếu, khách quan
tuân theo những quy luật nội tại của nó, xu hướng chung của quá trình phát triển đó
được quy định bởi sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Xã hội tồn tại và phát
triển được trước hết là nhờ sản xuất vật chất. Dù được xem xét trong toàn bộ lịch sử
của sự nh thành phát triển hội loài người nói chung, hay được xem xét
trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể của các hội hiện thực i riêng, thì sản xuất vật
chất vẫn luôn luôn đóng vai trò là cơ sở, là nền tảng của sự tồn tại và phát trin hội.
Ph. Ăngghen đã viết: "Chúng ta tự làm nên lịch sử của chúng ta, nhưng trước hết
với những tiền đề trong những điều kiện nhất định. Trong số những tiền đ
điều kiện Êy thì chính những điều kiện kinh tế giữ vai trò quyết định cuối cùng"
[49, 727]. xét đến cùng, chính "Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết
định các quá trình sinh hoạt xã hội và tinh thần nói chung".
Quan điểm duy vật lịch sử luôn luôn nhấn mạnh vai trò hàng đầu của trình
Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội - Người đăng: huypham35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Vai trò quyết định của kinh tế đối với phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội 9 10 695