Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề giá tri trong lý thuyết tiểu tư sản

Được đăng lên bởi huongtu73hy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 75 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt vấn đề giá trị trong lý thuyết tiểu tư sản
Hoàn cảnh
Giai cấp vô sản và tư sản trở thành giai cấp cơ bản
Các nước tư bản yếu bước vào CMCN ở nền sx nhỏ chiếm ưu thê
 Mâu thuẫn
 Học thuyết tiểu tư sản hình thành
I.Sismondi (1773-1842)
- Lấy lao động để quy định giá trị của hang hóa =>Danh từ “ Thời gian
lao động xã hội cần thiết”
- Dựa vào sản xuất xã hội để xác định giá trị
- Đưa ra khái niệm tuyệt đối hay chân chính
Hạn chế
- Coi gía trị tương đối của hàng hóa phụ thuộc vào cạnh tranh, cung
cầu,..
=> Không đi xa hơn quan điểm của Ricardo, có nhiều chỗ tồi tệ hơn
II.Proudon (1809-1865)
-Là một nhà tư tưởng chính cống
- Coi giá trị sử dụng và giá trị biểu hiện: dồi dào và khan hiếm => Đối lập
nhau
- Trung tâm giá trị: Giá trị cấu thành
+ Hàng hóa được thi trường thử thách,xã hội thừa nhận => Gt cấu thành
+ Hàng hóa bị đẩy ra =>xác lập giá trị trước
( VD: Vàng, bạc là hàng hóa đã được xác lấp)
 Sai lầm: bảo vê sx hàng hóa (mặt tốt)
Xóa bỏ mâu thuẫn giữa giá tị sử dung và giá trị ( mặt xấu)
=> Coi lao động và trao là nguồn gốc giá trị

...
Tóm tắt vấn đề giá trị trong lý thuyết tiểu tư sản
Hoàn cảnh
Giai cấp vô sản và tư sản trở thành giai cấp cơ bản
Các nước tư bản yếu bước vào CMCN ở nền sx nhỏ chiếm ưu thê
Mâu thuẫn
Học thuyết tiểu tư sản hình thành
I.Sismondi (1773-1842)
- Lấy lao động để quy định giá trị của hang hóa =>Danh từ “ Thời gian
lao động xã hội cần thiết”
- Dựa vào sản xuất xã hội để xác định giá trị
- Đưa ra khái niệm tuyệt đối hay chân chính
Hạn chế
- Coi gía trị tương đối của hàng hóa phụ thuộc vào cạnh tranh, cung
cầu,..
=> Không đi xa hơn quan điểm của Ricardo, có nhiều chỗ tồi tệ hơn
II.Proudon (1809-1865)
-Là một nhà tư tưởng chính cống
- Coi giá trị sử dụng và giá trị biểu hiện: dồi dào và khan hiếm => Đối lập
nhau
- Trung tâm giá trị: Giá trị cấu thành
+ Hàng hóa được thi trường thử thách,xã hội thừa nhận => Gt cấu thành
+ Hàng hóa bị đẩy ra =>xác lập giá trị trước
( VD: Vàng, bạc là hàng hóa đã được xác lấp)
Sai lầm: bảo vê sx hàng hóa (mặt tốt)
Xóa bỏ mâu thuẫn giữa giá tị sử dung và giá trị ( mặt xấu)
=> Coi lao động và trao là nguồn gốc giá trị
vấn đề giá tri trong lý thuyết tiểu tư sản - Người đăng: huongtu73hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
vấn đề giá tri trong lý thuyết tiểu tư sản 9 10 87