Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề lối sống Thanh niên trong nghiên cứu xã hội học

Được đăng lên bởi nguyenthianhtruc1995
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xã hội học số 1 - 1983

VẤN ĐỀ LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN
TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
ĐỖ THÁI ĐỒNG

Từ nhiều năm nay, vấn đề lối sống của thanh niên chiếm vị trí nổi bật trong các
công trình nó nghiên cứu xã hội học. Hiện tượng thanh niên với những khía cạnh
mới mẻ và tính khác biệt so với những năm 60 về trước, sự “bùng nổ” vấn đề thanh
niên trong nhiều quốc gia đã thúc đẩy các nhà xã hội học hướng nhiều vào việc tìm
hiểu lớp người trẻ. Những biến đổi lối sống của thanh niên có gốc rễ ở những quá
trình chuyển biến quan trọng từ gia đình đến xã hội.
Gia đình truyền thống đã giải thể được thay thế bằng những quan hệ gia đình
kiểu mới với trật tự mới và mô hình văn hóa - đạo đức mới. Chẳng hạn, trước kia
người già ở bậc thang cao nhất của mọi sự ưu tiên. Nay đứa trẻ trỏ thành trung tâm
của mọi mối quan tâm ân cần nhất. Cha mẹ không trông đợi nhiều ở nguồn lao
động của con cái nữa. Sự có mặt của còn cái phần lớn chỉ mang chức năng tâm lý,
là nguồn vui và sự thăng bằng tâm lý của gia dinh. Vị trí và vai trò của con cái thay
đổi ảnh hưởng quyết định đến ý thức, hành vi của lớp trẻ. Trong khi ấy, khuôn mẫu
mới của nền giáo dục gia đình hình thành chậm trễ, và những người làm cha mẹ đã
ít được chuẩn bị nhất để nắm được một khoa học và nghệ thuật mới mẻ về giáo dục
gia đình.
Về phương diện xã hội, các quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã thay đổi
sâu sắc lối sống. Thanh niên trong môi trường đô thị có những điều kiện phát triển
nhiều mặt. Ngay ở các nước chậm phát triển, thanh niên cũng bị thu hút vào thành
thị, tạo thành hiện tượng mà các nhà xã hội học gọi là sự “di tản nông thôn” (exode
rural). Bên cạnh những mặt tích cực, lối sống đô thị và công nghiệp

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học 

Xã hội học số 1 - 1983

Vấn đề lối sống của thanh niên...

41

đã gây ra ở thanh niên những tình huống phức tạp. Chủ nghĩa tư bản một thời thả
nổi vấn đề lối sống của thanh niên, nay buộc phải quan tâm và áp dụng những biện
pháp quản lý theo lợi ích giai cấp của nó.
Ở các nước xã hội chủ nghĩa, các công trình nghiên cứu xã hội học về lối sống
của thanh niên cũng được xúc tiến mạnh mẽ, nhất là trong những năm 70 đến nay.
Bất kể như thê nào thế hệ trẻ đang trở thành chủ thể của công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội trên quy mô lớn. Các thế hệ cách mạng lớn tuổi đã thực hiện sứ mệnh
lịch sử vẻ vang của họ. Lý tưởng và lối sống của những nhà cách mạng chuyên
nghiệp, những chiến sĩ đã kinh qua lửa đạn và chịu đựng trăm ngàn gian khổ là đặc
trưng cho cả một thời đại anh...
Xã hi hc s 1 - 1983
Bn quyn thuc Vin Xã hi hc www.ios.org.vn
VN ĐỀ LI SNG CA THANH NIÊN
TRONG NGHIÊN CU XÃ HI HC
ĐỖ THÁI ĐỒNG
T nhiu năm nay, vn đề li sng ca thanh niên chiếm v trí ni bt trong các
công trình nó nghiên cu xã hi hc. Hin tượng thanh niên vi nhng khía cnh
mi m và tính khác bit so vi nhng năm 60 v trước, s “bùng n” vn đề thanh
niên trong nhiu quc gia đã thúc đẩy các nhà xã hi hc hướng nhiu vào vic tìm
hiu lp người tr. Nhng biế
n đổi li sng ca thanh niên có gc r nhng quá
trình chuyn biến quan trng t gia đình đến xã hi.
Gia đình truyn thng đã gii th được thay thế bng nhng quan h gia đình
kiu mi vi trt t mi và mô hình văn hóa - đạo đức mi. Chng hn, trước kia
người già bc thang cao nht ca mi s
ưu tiên. Nay đứa tr tr thành trung tâm
ca mi mi quan tâm ân cn nht. Cha m không trông đợi nhiu ngun lao
động ca con cái na. S có mt ca còn cái phn ln ch mang chc năng tâm lý,
là ngun vui và s thăng bng tâm lý ca gia dinh. V trí và vai trò ca con cái thay
đổi nh hưởng quyết định đến ý thc, hành vi ca lp tr. Trong khi y, khuôn mu
mi ca n
n giáo dc gia đình hình thành chm tr, và nhng người làm cha m đã
ít được chun b nht để nm được mt khoa hc và ngh thut mi m v giáo dc
gia đình.
V phương din xã hi, các quá trình công nghip hóa, đô th hóa đã thay đổi
sâu sc li sng. Thanh niên trong môi trường đô th có nhng điu kin phát trin
nhiu mt. Ngay
các nước chm phát trin, thanh niên cũng b thu hút vào thành
th, to thành hin tượng mà các nhà xã hi hc gi là s “di tn nông thôn” (exode
rural). Bên cnh nhng mt tích cc, li sng đô th và công nghip
Vấn đề lối sống Thanh niên trong nghiên cứu xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề lối sống Thanh niên trong nghiên cứu xã hội học - Người đăng: nguyenthianhtruc1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vấn đề lối sống Thanh niên trong nghiên cứu xã hội học 9 10 926