Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng NTKQ,NTTD,NTPT giải thích tình trạng ùn tắc giao thông

Được đăng lên bởi kudau1403
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
***************
Tiểu luận về phương pháp luận
Tên tiểu luận: VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC KHÁC QUAN(NTKQ), NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN (NTTD),
NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN (NTPT) GIẢI THÍCH VẤN NẠN ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚC
TA.
Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Trọng
Lớp: QL18.36

Mã SV: 13103199

Giáo viên hướng dẫn: Ninh Ánh Hồng

Hà nội, tháng 3 năm 2014

1

Tôi: Hoàng Văn Trọng khẳng định bài làm của tôi không sao chép, không
nhờ người làm hộ, bài viết do chính bản thân tìm hiểu và thực hiện.

Hà nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014
(KÍ TÊN)

Hoàng Văn Trọng

2

MỤC LỤC
1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ…………………………………………………4
2. MỤC ĐÍCH CỦA CHỦ ĐỀ……………………………………………...4
3. TÍNH TRIẾT HỌC THỂ HIỆN TRONG CHỦ ĐỀ.…………………...4
4. BỐ CỤC…………………………………………………………………...5
A. MỞ BÀI………………………………………………………………….5
B.

NỘI

DUNG……………………………………………………………6

I. NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN TRONG VẤN NẠN ÙN TẮC GIAO
THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚC TA…………………………………………….....6
1.

Ùn tắc do cơ sở hạ tầng………………………………………................6

2.

Ùn tắc do thời tiết, khí hậu………………………………………….......7

II. NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN TRONG VẤN NẠN ÙN TẮC GIAO
THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚC TA…………………………….. ………………..7
1.

Ùn tắc do dân cư đông đúc……………...……………………………...7

2.

Ùn tắc do ý thức người tham gia giao thông………………...…………8

3.

Ùn tắc do bản chất của con người Việt Nam…………………...............8

4.

Ùn tắc do quản lý của nhà nước…………..……………………………9

III. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN TRONG VẤN ĐỀ GIAO THÔNG ĐÔ
THỊ NƯỚC TA……………..……………………………………………..….9
1. Ùn tắc do đô thị hóa một các không đồng đều……………………….…10
2. Ùn tắc do đời sống xã hội phát triển………………………………..…11
III. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ÙN TẮC GIAO THÔNG NƯỚC TA
TRÊN CƠ SỞ NTKQ, NTTD, NTPT………………………………………11
1. Giảm thiểu và xóa bỏ ùn tắc giao thông từ yếu tố xã hội.........................11
2. Giảm thiểu và xóa bỏ ùn tắc giao thông từ yếu tố con người…………...11
C. KẾT LUẬN……………...……………………………………………….12
5.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.……………...……………….12

3

1. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ
Ùn tắc giao thông là một vấn nạn nhức nhối tồn tại trong xã hội Việt
Nam hiện nay. Nó xảy ra ở mọi nơi trên khắp đất nước trong đó các đô thị là
những nơi nó hoành hành nhất. Ùn tắc giao thông đã đi vào đời sống sinh
hoạt của đời sống người dân ở đô thị như một cái gì đấy tất yếu của cuộc
sống khiến họ ít chú tâm đến việc xóa bỏ nó hơn, để tình trạng ùn tắc càng trở
lên cao hơn. Vì nó mang lại cho đến cho nền kinh tế Việt Nam sự chậm chạp
trong khâu sản xuất, phân phối sản phẩm...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA TRIẾT HỌC & KHXH
***************
Tiểu luận về phương pháp luận
Tên tiểu luận: VẬN DỤNG NGUYÊN TC KHÁC QUAN(NTKQ), NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN (NTTD),
NGUYÊN TC PT TRIỂN (NTPT) GIẢI THÍCH VẤN NẠN ÙN TC GIAO THÔNG ĐÔ TH C
TA.
Họ và tên sinh viên thực hiện: Hoàng Văn Trọng
Lớp: QL18.36 Mã SV: 13103199
Giáo viên hướng dẫn: Ninh Ánh Hồng
Hà nội, tháng 3 năm 2014
Vận dụng NTKQ,NTTD,NTPT giải thích tình trạng ùn tắc giao thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận dụng NTKQ,NTTD,NTPT giải thích tình trạng ùn tắc giao thông - Người đăng: kudau1403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vận dụng NTKQ,NTTD,NTPT giải thích tình trạng ùn tắc giao thông 9 10 903