Ktl-icon-tai-lieu

Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Mai Trinh Le Thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Đồng chí cần làm gì để vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?
Hiện nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước ta, Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của toàn Đảng. Đảng
và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin trong Chính sách kinh tế mới, đề ra
nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ, tạo
ra các đòn bẩy kinh tế thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Cho đến nay, các chủ trương,
đường lối lớn có ý nghĩa chiến lược của Đảng đã được thực hiện đạt kết quả tốt.
Điều kiện hiện nay, kinh tế nước ta đang gặp khó khăn tạm thời do tác động của suy giảm
kinh tế toàn cầu, Đảng và Nhà nước ta vẫn xác định phát triển kinh tế thị trường định
hướng CNXH, thực hiện cho bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt, trung tâm của những giải
pháp điều hành nền kinh tế như kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhà nước ta luôn gắn phát triển kinh tế với
giải quyết các vấn đề xã hội, như thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói, giảm
nghèo,…
Với bản thân, hiện là một đảng viên mới thì phải cần làm gì để vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, để phấn
đấu trở thành một đảng viên chính thức. Đó là một điều làm cho tôi phải trăn trở.
Để thực hiện được điều đó, thứ nhất, bản thân cần phải nắm chắc bản chất cách
mạng và khoa học, năm chắc những nguyên lý, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa MacLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn nước ta,
và cần thực hiện các yêu cầu sau:
* Một là, cần nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin. Khi vận dụng
một quan điểm tư tưởng nào đó của chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó phải
giải quyết. Không thể dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C.Mac, Ph.
Ăngghen, V.I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không rõ bối cảnh ra đời của nó
như thế nào đã bê nguyên xi vận dụng vào tình hình thực tiễn, bởi vì có những luận
điểm tư tưởng mà các nhà kinh điển đưa ra chỉ mang tính chất dự báo, hoặc có
những luận điểm, tư tưởng do có người đọc không kỹ nên có thể dẫn đến hiểu nhầm
và vận dụng máy móc.
* Hai là, khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm nước ta, xuất phát đầy đủ từ ...
Câu 1: Đồng chí cần làm đ vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?
Hiện nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước ta, Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác-Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của toàn Đảng. Đảng
và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin trong Chính sách kinh tế mới, đề ra
nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ, tạo
ra các đòn bẩy kinh tế thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Cho đến nay, các chủ trương,
đường lối lớn có ý nghĩa chiến lược của Đảng đã được thực hiện đạt kết quả tốt.
Điều kiện hiện nay, kinh tế nước ta đang gặp khó khăn tạm thời do tác động của suy giảm
kinh tế toàn cầu, Đảng Nhà nước ta vẫn xác định phát triển kinh tế thị trường định
hướng CNXH, thực hiện cho bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Đây cũng mục tiêu xuyên suốt, trung tâm của những giải
pháp điều hành nền kinh tế như kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế mô, thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhà nước ta luôn gắn phát triển kinh tế với
giải quyết các vấn đề hội, như thực hiện tiến bvà công bằng xã hội, xóa đói, giảm
nghèo,…
Với bản thân, hiện một đảng viên mới thì phải cần làm để vận dụng phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, để phấn
đấu trở thành một đảng viên chính thức. Đó là một điều làm cho tôi phải trăn trở.
Để thực hiện được điều đó, thứ nhất, bản thân cần phải nắm chắc bản chất cách
mạng và khoa học, năm chắc những nguyên lý, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mac-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn nước ta,
và cần thực hiện các yêu cầu sau:
* Một là, cần nắm vững nguyên bản của chủ nghĩa Mac-Lênin. Khi vận dụng
một quan điểm tưởng nào đó của chủ nghĩa Mac-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh
phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ tưởng, nguyên đó phải
giải quyết. Không thể dựa vào một câu nói, một luận điểmtưởng của C.Mac, Ph.
Ăngghen, V.I. nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bối cảnh ra đời của
như thế nào đã bê nguyên xi vận dụng vào tình hình thực tiễn, bởi vì có những luận
điểm tưởng các nhà kinh điển đưa ra chỉ mang tính chất dự báo, hoặc
những luận điểm, tư tưởng do có người đọc không kỹ nên có thể dẫn đến hiểu nhầm
và vận dụng máy móc.
* Hai là, khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm nước ta, xuất phát đầy đủ từ tình
hình thực tiễn đất nước, xác định những u cầu nhiệm v thực tiễn cần giải
quyết, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng bối cảnh quốc tế.
* Ba là, phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đất nước,
tham khảo kinh nghiệm đất nước, t đó khái quát thành những bài học cho cách
mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: Mai Trinh Le Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 570