Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa việt nam những 1858-1945

Được đăng lên bởi huulu484
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Bối cảnh lịch sử văn hóa

Trước khi cho quân đi đánh phá Đà Nẵng vào năm 1858, nước Pháp đã là một đế
quốc hùng mạnh có nhiều thuộc địa rải rác ở nhiều nơi, ở châu Mỹ có Martinique,
Dominique..., ở châu Phi có Sénégal, Saint Louis, Tahiti, Algérie... Còn ở châu á
thì chỉ mới lấy được một số thành phố hải cảng và Calédonie.
Sau khi lấy Calédonie vào năm 1853, Pháp thực sự tiến hành cuộc xâm chiếm
Việt Nam.
Vào ngày 31/8/1858, thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam với lí do triều
đình Huế ngược đãi các giáo sĩ và cự tuyệt không nhận quốc thư của Pháp đòi tự
do buôn bán. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng bắn phá hải cảng Đà Nẵng để
tiến tới tấn công kinh thành Phú Xuân và ngày 17/2/1859 thì công phá thành Gia
Định. Năm 1867, chúng lại chiếm nốt ba tỉnh miền Tây, đặt ách cai trị ở Nam Bộ.
Nhu vay tu Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, trong vòng gần
10 năm từ 1858 đến 1867, các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ lần lượt bị
chiếm và đặt dưới ách thống trị của người Pháp.
Năm 1874, triều Nguyễn lại kí với thực dân Pháp một hiệp ước đầu hàng (còn
gọi là hiệp ước Giáp Tuất), gồm 22 khoản, trong đó có những khoản chủ yếu là
công nhận chủ quyền của Pháp ở cả Lục tỉnh, thay đổi chính sách đối với đạo
Thiên chúa, mở cửa để Pháp có thể tự do buôn bán.
Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội. Năm 1883, chúng lại đánh vào kinh
thành Huế.
Ngày 25 – 8 – 1883, triều Nguyễn đã phải kí tại Huế một “Hiệp định hòa bình” (còn
gọi là hiệp ước Hácmăng) với người Pháp, thừa nhận Pháp đặt quyền thống trị
trên toàn hộ đất nước Việt Nam.
Từ đây, triều đình Huế thừa nhận Nam Kì là thuộc địa của người Pháp, còn lại
Trung Kì, Bắc Ki thuộc chế độ bảo hộ. Nói như cách nói của F.Ăngghen: dân tộc
Việt Nam đã mất hành động độc lập trong lịch sử.
Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa được đẩy mạnh về cả
tốc độ lẫn bề rộng và bề sâu trên mọi lĩnh vực để lại sự ảnh hưởng mạnh mẽ với
xã hội cổ truyền.
II.

Bối cảnh văn hóa

từ nửa sau thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX, dưới thời thuộc địa thực dân, thì sự
giao thoa Việt - Pháp, Đông - Tây... diễn ra mạnh hơn, từ Nam chí Bắc trên rất
nhiều lĩnh vực, dưới hai hình thức:
+Giao thoa cưỡng bức (forced acculturation):
+Giao thoa tự nguyện (voluntary acculturation):

Giao thoa cưỡng bức
  Ở lĩnh vực giáo dục, ban đầu người Pháp duy trì Nho học với chế độ khoa cử đã
lỗi thời nhằm lợi dụng Nho giáo để duy trì trật tự xã hội. Việc này kéo dài mãi đến
đầu thế kỉ XX, ở Trung Kì năm 1918, ở Bắc Kì năm 1915 mới bãi bỏ ch...
 Bối cảnh lịch sử văn hóa
Trước khi cho quân đi đánh phá Đà Nẵng vào năm 1858, nước Pháp đã là một đế
quốc hùng mạnh có nhiều thuộc địa rải rác ở nhiều nơi, ở châu Mỹ có Martinique,
Dominique..., ở châu Phi có Sénégal, Saint Louis, Tahiti, Algérie... Còn ở châu á
thì chỉ mới lấy được một số thành phố hải cảng và Calédonie.
Sau khi lấy Calédonie vào năm 1853, Pháp thực sự tiến hành cuộc xâm chiếm
Việt Nam.
Vào ngày 31/8/1858, thực dân Pháp nổ sung xâm lược Việt Nam với lí do triều
đình Huế ngược đãi các giáo sĩ và cự tuyệt không nhận quốc thư của Pháp đòi tự
do buôn bán. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng bắn phá hải cảng Đà Nẵng để
tiến tới tấn công kinh thành Phú Xuân và ngày 17/2/1859 thì công phá thành Gia
Định. Năm 1867, chúng lại chiếm nốt ba tỉnh miền Tây, đặt ách cai trị ở Nam Bộ.
 !"#$%&'
()*+,-#.!/012!/345'67
!+2*89!:$7;<!
-=#$!/>?!@A9!5!"9*'2B&
C!2!"9D!3EF#GHH@%I#$%*JJK@%I;+2
1L;M/;NIOP.#*!A*:!9!*?%
3!Q#NR*SJS%616
H#*2T25!U#?!*2%@!
2T+
2HVVU#$!/>*WI!@A?!T+5XT!"*7&6YZB&
C!2!"9TF9!<!#)L*8M/:$7
$Q%25*E9 !"
3)*#$!/*YT+)L[Y25*7;<!#&?!
3$[Y#4\[!5+*56I%5J!J!;]^_`5
!"*WE2*5*5L$%7R
36\2%15@!5*7**a?/I
:*5b6/$526/$QC!c*S?!IN?d9!
W5!$/
 4:!IJ
Văn hóa việt nam những 1858-1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa việt nam những 1858-1945 - Người đăng: huulu484
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Văn hóa việt nam những 1858-1945 9 10 855