Ktl-icon-tai-lieu

VH Trung Quốc

Được đăng lên bởi Tư Mã Vô Tình
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Giới thiệu
I.
Lịch sử nghiên cứu vấn đề
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Phân biệt giữa tính dục và tình dục
1.Tính dục
1.1 Khái niệm
1.2 Xu hướng tính dục
1.3 Những nhân tố tác động hình
thành nên tính dục

2. Tình dục
2.1. Khái niệm
2.2. Những khía cạnh của
tình dục
3. Tình dục trong xã hội Trung Hoa

Chương II. Tìm hiểu tác phẩm
Tác giả
Tác phẩm
1. Hoàn cảnh ra đời
2. Tóm tắt tác phẩm Kim Bình Mai
3. Nội dung tác phẩm.
4. Nghệ thuật
5. Biểu hiện khát khao tình dục của con người qua một số nhân
vật trong tác phẩm Kim Bình Mai.
 Chương III. Tổng kết
 I. Ý nghĩa tác phẩm
 II. Giá trị hiện thực









 1. Kim Bìm Mai trong bối cảnh chung của tiểu thuyết Minh- Thanh.
 2. Bức tranh hiện thực trong Kim Bình Mai.

 III. Cách nhìn nhận đánh giá tác phẩm của người xưa và nay
 1. Ngày xưa
 2. Ngày nay

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT

I.

Lịch sử nghiên cứu vấn đề

II.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Đặt tình dục trong mối quan hệ với nền văn hóa Trung Quốc xưa,
để thấy được quan niệm của người Trung Hoa xưa về vấn đề tình
dục qua tác phẩm Kim Bình Mai.
- Tìm hiểu một số nhân vật để thấy được sự khát khao, ham muốn
tình dục của con người.
- Tạo cảm giác và thái độ khác khi đề cập đến vấn đề này, thoát ra
được những định kiến và hiểu biết chưa đầy đủ về tình dục trong
một xã hội văn minh.
- Hiểu một cách đầy đủ hơn để đề phòng tránh được một số hậu quả
như bệnh tình dục, dân số,…do sự tò mò và tìm hiểu không đúng
cách.

II. TÍNH DỤC VÀ TÌNH DỤC
1. TÍNH DỤC

1.1. Khái niệm
- Tính dục là tổng thể con người, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng
của con trai hoặc con gái, đàn ông hoặc đàn bà và biến động suốt
đời.
- Tính dục phản ánh tính cách con người, không phải chỉ là bản chất
sinh dục.
- Vì là một biểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan tới
yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời sống.
→ Những yếu tố này ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách và mối
quan hệ giữa người với người và do đó tác động trở lại xã hội.

- Tính dục người là toàn bộ con người
 Người nam hay người nữ ;

 Và những yếu tố tạo nên tính dục cũng là những thành
phần làm nên nhân cách tổng thể những phẩm chất tâm lý
đặc trưng ở một con người, thể hiện ra bằng hành vi ứng
xử.

1.2. Xu hướng tính dục
- Sự hấp dẫn về mặt tình cảm và thể chất với một đối tượng thuộc giới
nào đó;
- Giới sinh học (cấu trúc gene, ngoại hình, nội tiêt);
- Bản sắc giới (cảm nhận mình thuộc giới nam hay nữ);
- Vai trò xã hội của giới (có hành vi cư xử theo kiểu nam hay nữ-giới
tính nam ...
Chương 1. Giới thiệu
Chương 1. Giới thiệu
I. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
I. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
II. Mục tiêu nghiên cứu
II. Mục tiêu nghiên cứu
III. Phân biệt giữa tính dục và tình dục
III. Phân biệt giữa tính dục và tình dục
1.Tính dục
1.Tính dục
1.1 Khái niệm
1.1 Khái niệm
1.2 Xu hướng tính dục
1.2 Xu hướng tính dục
1.3 Những nhân tố tác động hình
1.3 Những nhân tố tác động hình
thành nên tính dục
thành nên tính dục
2. Tình dục
2. Tình dục
2.1. Khái niệm
2.1. Khái niệm
2.2. Những khía cạnh của
2.2. Những khía cạnh của
tình dục
tình dục
3. Tình dục trong xã hội Trung Hoa
3. Tình dục trong xã hội Trung Hoa
VH Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VH Trung Quốc - Người đăng: Tư Mã Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
VH Trung Quốc 9 10 874