Ktl-icon-tai-lieu

Vi Sinh Vật đại cương

Được đăng lên bởi trang-ngo
Số trang: 308 trang   |   Lượt xem: 4868 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Lê Xuân Ph••ng

VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

PHẦN I
ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I

HÌNH THÁI, CẤU TẠO VÀ CÁC
ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA VI SINH VẬT
1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA VI SINH VẬT
Vi sinh vật là một thế giới sinh vật vô cùng nhỏ bé mà ta không thể quan sát
thấy bằng mắt thường. Nó phân bố ở khắp mọi nơi, trong đất, trong nước, trong
không khí, trong thực phẩm ... Nó có mặt ở dưới những độ sâu tăm tối của đại
dương. Bào tử của nó tung bay trên những tầng cao của bầu khí quyển, chu du theo
những đám mây. Nó sống được trên kính, trên da, trên giấy, trên những thiết bị
bằng kim loại ...
Vi sinh vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiên nhiên cũng như trong
cuộc sống của con người. Nó biến đá mẹ thành đất trồng, nó làm giàu chất hữu cơ
trong đất, nó tham gia vào tất cả các vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Nó là
các khâu quan trọng trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái. Nó đóng vai trò quyết
định trong quá trình tự làm sạch các môi trường tự nhiên.
Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng vi sinh vật trong đời sống hàng ngày.
Các quá trình làm rượu, làm dấm, làm tương, muối chua thực phẩm ... đều ứng dụng
đặc tính sinh học của các nhóm vi sinh vật. Khi khoa học phát triển, biết rõ vai trò
của vi sinh vật, thì việc ứng dụng nó trong sản xuất và đời sống ngày càng rộng rãi
và có hiệu quả lớn. Ví dụ như việc chế vacxin phòng bệnh, sản xuất chất kháng sinh
và các dược phẩm quan trọng khác ... Đặc biệt trong bảo vệ môi trường, người ta đã
sử dụng vi sinh vật làm sạch môi trường, xử lý các chất thải độc hại. Sử dụng vi
sinh vật trong việc chế tạo phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật không gây độc
hại cho môi trường, bảo vệ mối cân bằng sinh thái.
Trong thiên nhiên ngoài những nhóm vi sinh vật có ích như trên, còn có
những nhóm vi sinh vật gây hại. Ví dụ như các nhóm vi sinh vật gây bệnh cho
người, động vật và thực vật, các nhóm vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm
các nguồn nước, đất và không khí ... Nếu nắm vững cơ sở sinh học của tất cả các
quá trình có lợi hay có hại trên, ta sẽ đưa ra được những biện pháp khoa học để phát

1

Lê Xuân Ph••ng

VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

huy những mặt có lợi và hạn chế những mặt gây hại của vi sinh vật, đặc biệt là
trong bảo vệ môi trường.
Vi sinh vật (microorganisms) là tên gọi chung để chỉ tất cả các sinh vật có
hình thể bé nhỏ, muốn thấy rõ được người ta phải sử dụng tới kính hiển vi.
Virut (Virus) là nhóm vi sinh vật đặc biệt, chúng nhỏ bé tới mức chỉ có thể
quan sát được qua kính hiển vi đi...
Lê Xuân Ph••ng
VI SINH VT HC MÔI TRƯỜNG
1
PHẦN I
ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I
HÌNH THÁI, CU TO VÀ CÁC
ĐẶC TÍNH CƠ BN CA VI SINH VT
1.1. ĐẶC ĐIM CHUNG CA VI SINH VT
Vi sinh vt là mt thế gii sinh vt vô cùng nh ta không th quan sát
thy bng mt thường. Nó phân bốở khp mi nơi, trong đất, trong nước, trong
không khí, trong thc phm ... có mt dưới nhng độ sâu tăm ti ca đại
dương. Bào t ca nó tung bay trên nhng tng cao ca bu khí quyn, chu du theo
nhng đámy. Nó sng được trên kính, trên da, trên giy, trên nhng thiế
t b
bng kim loi ...
Vi sinh vt đóng vai trò vô cùng quan trng trong thiên nhiên cũng như trong
cuc sng ca con người. Nó biến đá m thành đất trng, nó làm giàu cht hu cơ
trong đất, nó tham gia vào tt c các vòng tun hoàn vt cht trong t nhiên. Nó là
các khâu quan trng trong chui thc ăn ca các h sinh thái. Nó đóng vai trò quyết
định trong quá trình t làm sch các môi trường t nhiên.
T xa xưa, con người đã biết s dng vi sinh vt trong
đời sng hàng ngày.
Các quá trình làm rượu,m dm,m tương, mui chua thc phm ... đều ng dng
đặc tính sinh hc ca các nhóm vi sinh vt. Khi khoa hc phát trin, biết rõ vai trò
ca vi sinh vt, thì vic ng dng nó trong sn xut và đời sng ngày càng rng rãi
và có hiu qu ln. Ví d như vic chế vacxin phòng bnh, sn xut cht kháng sinh
và các dược phm quan trng khác ... Đặc bit trong bo v môi trường, người ta đ
ã
s dng vi sinh vt làm sch môi trường, x lý các cht thi độc hi. S dng vi
sinh vt trong vic chế to phân bón sinh hc, thuc bo v thc vt không gây độc
hi cho môi trường, bo v mi cân bng sinh thái.
Trong thiên nhiên ngoài nhng nhóm vi sinh vt có ích như trên, còn có
nhng nhóm vi sinh vt gây hi. Ví d như các nhóm vi sinh vt gây bnh cho
người, động vt và thc vt, các nhóm vi sinh vt gây ô nhim thc ph
m, ô nhim
các ngun nước, đất và không khí ... Nếu nm vng cơ s sinh hc ca tt c các
quá trình có li hay có hi trên, ta sẽđưa ra được nhng bin pháp khoa hc để phát
Vi Sinh Vật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Sinh Vật đại cương - Người đăng: trang-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
308 Vietnamese
Vi Sinh Vật đại cương 9 10 474