Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam sau ngày 2-9-1945 và đường lối của Đảng

Được đăng lên bởi Nga Pham
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12
– 1946)
1. Tình hình nước Việt Nam
a. Những thuận lợi
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
(2-9-1945)

- Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Đảng và
nhân dân Việt Nam có bộ máy chính quyền nhà nước làm cộng cụ để xây dựng và bảo vệ
đất nước.
- Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, được hưởng
những thành quả của cách mạng, nên có quyết tâm bảo vệ chế độ mới.
- Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh dạn dày kinh nghiệm lãnh đạo, đã trở thành đảng
cầm quyền, là trung tâm đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo
vệ chế độ cộng hoà dân chủ.
- Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở các nước
thuộc địa và phụ thuộc, phong trào đấu tranh vì hoà bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước
tư bản chủ nghĩa.
b. Những khó khăn
- Giặc ngoại xâm và nội phản:
+ Quân đội các nước đế quốc, dưới danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật
Bản, lũ lượt kéo vào Việt Nam.
+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc có gần 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc. Theo sau Trung Hoa
Dân quốc là Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt
Cách) với âm mưu xúc tiến thành lập một chính phủ bù nhìn. Dã tâm của chúng là tiêu diệt
Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ của nhân dân
Việt Nam.
+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam có hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho Pháp trở
lại xâm lược Việt Nam.
+ Ngoài ra còn quân Nhật đang chờ để giải giáp. Một bộ phận theo lệnh đế quốc Anh đánh
lại lực lượng vũ trang cách mạng, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng chiếm đóng Nam
Bộ.

Quân Tưởng và quân Anh ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám

Chưa bao gờ trên đất nước Việt Nam lại có nhiều loại kẻ thù đế quốc cùng xuất hiện một lúc

như vậy.
- Về chính trị:
+ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, chưa được củng cố. Đảng và nhân dân Việt Nam
chưa có kinh nghiệm giữ chính quyền.
+ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chưa nước nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.
Cách mạng Việt Nam ở trong tình thế bị bao vây, cô lập.
- Về kinh tế:

Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945

+ Nạn đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 chưa được khắc phục. Nạn lụt lớn, làm vỡ đê ở 9
tỉnh Bắc Bộ, tiếp theo đó là hạn hán kéo dài làm cho hơn một nửa diện tích ruộng đất không
thể cày cấy được.
+ Ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng, Chính quyền các...
I. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ sau ngày 2 9 1945 đến trước ngày 19 12
– 1946)
1. Tình hình nước Việt Nam
a. Những thuận lợi
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
(2-9-1945)
- Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Đảng
nhân dân Việt Nam bộ máy chính quyền nhà nước làm cộng cụ để xây dựng bảo vệ
đất nước.
- Nhân dân Việt Nam truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng, được hưởng
những thành quả của cách mạng, nên có quyết tâm bảo vệ chế độ mới.
- Đảng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh dạn dày kinh nghiệm lãnh đạo, đã trở thành đảng
cầm quyền, trung tâm đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh để xây dựng bảo
vệ chế độ cộng hoà dân chủ.
- Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở các nước
thuộc địa phụ thuộc, phong trào đấu tranh hoà bình, dân chủ phát triển nhiều nước
tư bản chủ nghĩa.
b. Những khó khăn
- Giặc ngoại xâm và nội phản:
+ Quân đội các nước đế quốc, dưới danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật
Bản, lũ lượt kéo vào Việt Nam.
+ Từ tuyến 16 trở ra Bắc gần 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc. Theo sau Trung Hoa
Dân quốc là Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng minh hội (Việt
Cách) với âm mưu xúc tiến thành lập một chính phủ nhìn. tâm của chúng tiêu diệt
Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ của nhân dân
Việt Nam.
+ Từ tuyến 16 trở vào Nam hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho Pháp trở
lại xâm lược Việt Nam.
+ Ngoài ra còn quân Nhật đang chờ để giải giáp. Một bộ phận theo lệnh đế quốc Anh đánh
lại lực lượng trang cách mạng, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng chiếm đóng Nam
Bộ.
Quân Tưởng và quân Anh ở Việt Nam sau cách mạng tháng Tám
Chưa bao gờ trên đất nước Việt Nam lại có nhiều loại kẻ thù đế quốc cùng xuất hiện một lúc
Việt Nam sau ngày 2-9-1945 và đường lối của Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam sau ngày 2-9-1945 và đường lối của Đảng - Người đăng: Nga Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Việt Nam sau ngày 2-9-1945 và đường lối của Đảng 9 10 65