Ktl-icon-tai-lieu

Việt Nam và thế giới nói về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Anh Bà Bà
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................1
CHƯƠNG 1. VIỆT NAM NÓI VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH
MẠNG CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH........................................................2
1.1. Những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói về lãnh tụ
Hồ Chí Minh.......................................................................................................2
1.2. Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân..........................................................15
CHƯƠNG 2. THẾ GIỚI NÓI VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CÁCH
MẠNG CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH......................................................30
2.1. Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc..........................................31
2.2. Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất của Thế giới..................................35
KẾT LUẬN.......................................................................................................40
PHỤ LỤC..........................................................................................................42
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................53

1

CHƯƠNG 1. VIỆT NAM NÓI VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
CÁCH MẠNG CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH.
1.1. Những nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói về lãnh tụ
Hồ Chí Minh.
1.1.1. Nói về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí minh.
Trong Lịch sử dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt,
vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Ở
người, hội tụ đủ cả yếu tố dân tộc và tinh hoa quốc tế, giá trị văn hóa chung tiêu
biểu cho nhân loại trong tương lai. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của
Người được những người học trò, những đồng chí đúc kết, nhận xét rất chân
thành như là một bảo vật vô giá, như một thiên anh hùng ca bất diệt của Đảng
ta, của cách mạng ta vậy!
* Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và lãnh
đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam:
Tổng bí thư Trường Chinh đã có những đánh giá hết sức đúng đắn rằng:
“Đối với cách mạng Việt Nam, sự nghiệp của Người thật là vĩ đại, công lao của
Người như biển rộng trời cao. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã
đưa chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào cách mạng Việt Nam, và từ đó dấy lên khắp
trong nước một làn sóng cách mạng mạnh mẽ, dẫn đến việc thành lập Đảng
Cộng Sản Đông Dương, đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong lịch sử nước ta
và nói cho đún...



 !"
#$%&%#'()%#*+,-./0%&1'#'%23-456/7%8419()%#6:
;#<4%#"
";#<4%#6=,%&(>%&%#?%@?%A
"BC
 !DE
";#<4%#F%##G%&&404H#8%&@?%6I-D
"";#<4%#%#'1J%#8/K456LMN6-./#O&434DA
PBQRE
R"
PSTAD
Việt Nam và thế giới nói về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Việt Nam và thế giới nói về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh - Người đăng: Anh Bà Bà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Việt Nam và thế giới nói về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh 9 10 674